CATALUNYA: Justícia: Borsa d’interins

oposiciones

Es publica en el DOGC de 29 de juliol de 2015, resolució per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix de l’1 al 30 de setembre de 2015.

Prepara’t amb ADAMS Formació per aconseguir una plaça en propietat en la propera convocatòria de l’Administració de Justícia:

>> Auxilio judicial

>> Tramitación procesal y administrativa

>> Gestión procesal y administrativa

 

CATALUNYA: Justícia: Propera convocatòria nova borsa d’interins

A la pàgina web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya s’ha publicat que està previst publicar una convocatòria de constitució d’una borsa d’interins nova a la darreria del mes de juliol de 2015. Totes les persones que integren actualment les borses, si volen formar part d’aquesta nova borsa, hauran de presentar la sol·licitud, ja que en cap cas la integració es farà d’ofici. El termini per presentar les sol·licituds serà durant tot el mes de setembre de 2015.

Aconsegueix una plaça en propietat en la propera convocatòria de l’Administració de Justícia:

>> Auxilio judicial

>> Tramitación procesal y administrativa

>> Gestión procesal y administrativa

Llista de persones admeses a la llista de reserva B de la borsa d’interins dels cossos de l’Administració de justícia convocada l’any 2008

S’aprova la llista de persones admeses a formar part de la llista de reserva  (llista B), les quals  van superar les proves selectives o van aprovar un o més dels exercicis de les esmentades proves d’ingrés als cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial convocades l’any 2008.

Les persones admeses s’integren al final de la llista de reserva  (llista B) constituïda de conformitat amb la Resolució de 19 de març de 2010, i s’ordenen segons la puntuació obtinguda a les proves selectives. No obstant això, un cop que s’integrin a la llista de funcionament, s’ordenaran segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits, en els termes establerts a l’article 6 de l’esmentada Ordre i a la base 4.2 de la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny.

Així mateix, s’aprova la llista de persones no admeses a la llista de reserva (B) perquè no compleixen els requisits establerts a la Resolució de 13 d’abril de 2010, i s’hi especifica  el motiu de no admissió.

Amb caràcter previ a la convocatòria per fer el corresponent curs de formació organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’Administració convocarà les persones admeses perquè presentin la documentació relativa a l’acreditació dels requisits per formar part de les borses d’interins i dels mèrits al·legats a la sol·licitud, exceptuant aquelles persones que ja formen part de les borses de personal interí.

Entitat responsable

Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia

Obertura d’un termini extraordinari del 16 d’abril al 4 de maig perquè les persones que han superat algun exercici o les proves selectives d’ingrés als cossos de l’Adm. de justícia de l’any 2008 puguin accedir a la llista B

S’obre un termini de 15 dies hàbils perquè les persones que van superar les proves selectives d’ingrés als cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial convocades l’any 2008 o que van aprovar un o més dels exercicis de les esmentades proves, puguin presentar la sol·licitud per formar part de la llista de reserva de les persones opositores (llista B) de les borses de personal interí.

 Termini de la sol·licitud

Termini per presentar les sol·licituds:  del 16 d’abril al 4 de maig de 2010

Les persones que ja formen part de les borses d’interins, constituïdes a l’empara de la Resolució de 19 de març de 2010, si presenten una sol·licitud per integrar-se a la llista de reserva de persones opositores (llista B) en un cos incompatible amb el cos de la borsa del qual ja formen part, quedaran automàticament excloses de la llista de la borsa del cos d’origen, excepte si formen part de la llista de funcionament (llista A) del cos d’auxili judicial i han superat les proves selectives o un o més exercicis de les proves d’un cos diferent.

 Les persones que ja formen part de la llista de funcionament (llista A) o de la llista de reserva de persones opositores (llista B) i han superat les proves selectives o un o més exercicis de les proves d’un cos diferent, constituïdes a l’empara de la Resolució de 19 de març de 2010, si han superat les proves selectives convocades l’any 2008 o han aprovat un o més exercicis de les proves esmentades del mateix cos de la borsa del qual formen part, no han de presentar la sol·licitud, ja que els mèrits corresponents als processos convocats al 2008 no poden ser valorats fins que s’acordi una reordenació de les actuals borses de personal interí.

 Les persones interessades poden sol·licitar pertànyer simultàniament a les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa, atès que són cossos compatibles.

 Un cop revisada la documentació presentada, la Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia convocarà les persones interessades a fer un curs de formació organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

 Model de sol·licitud

 El model de sol·licitud, que també està disponible en format paper a les adreces relacionades a ‘On adreçar-se per realitzar la sol·licitud’, es pot presentar a qualsevol d’aquestes adreces i també als registres i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurìdic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’ha d’emplenar tenint en compte les pautes següents:

 –Annex 1: l’han d’emplenar totes aquelles persones interessades a formar part de la llista de reserva de persones  opositores (llista B) que compleixin els requisits establerts a l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució.

 En el cas que ja formin part de les borses d’interins, han de fer constar el cos o cossos als quals estan incorporades i el cos o cossos de la llista de reserva de les persones opositores (llista B) als quals es presenten, i també fer-hi constar si han superat la fase d’oposició de les proves selectives convocades l’any 2008, però no han obtingut plaça o si han superat un o més exercicis de les esmentades proves.

Annex 1 i Annex 2: els han d’emplenar les persones que accedeixen per primer cop a les borses de personal interí mitjançant la llista de reserva de persones opositores (llista B) i que han d’optar per una de les quatre demarcacions territorials corresponents a les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i dins de cada demarcació, pel partit o partits judicials en els quals vulguin prestar serveis.

Les persones que vulguin formar part de la borsa de personal interí del cos de metges forenses poden optar per una o més de les quatre demarcacions territorials, sense opció a excloure cap dels partits judicials que les integren.

Documentació relativa a l’acreditació dels requisits i els mèrits
Les persones que hagin concorregut per l’àmbit de Catalunya no cal que els acreditin, només ho han de fer constar a la sol·licitud, la resta han de presentar un certificat emès pel Ministeri de Justícia o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma amb competències en matèria de justícia que acrediti que han superat la fase d’oposició o els exercicis corresponents de la convocatòria de l’any 2008.

 Igualment han d’acreditar que reuneixen els requisits per formar part de les borses de personal interí que estableix l’article 4 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i ho han de fer en els termes establerts a la base 5.1 de la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny.

 Així mateix han d’acreditar els mèrits que hagin al·legat a la seva sol·licitud que estableix l’article 6 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i ho han de fer en els termes establerts a la base 5.2 de la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny.

Les persones que ja  formen part de les borses de personal interí constituïdes a l’empara de la Resolució de 19 de març de 2010, no cal que que presentin cap documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats

 A les persones que accedeixin per primera vegada a les borses de personal interí només se’ls tindrà en compte els mèrits que al·leguin a l’annex 2 del model de sol·licitud.

Resolució de 13 d’abril de 2010

 Entitat responsable

Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia

https://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=9362

Llistes definitives funcionament, reserva i gral. de reserva de la borsa interins de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial (2009)

Borsa interins de Justícia

Llistes definitives funcionament, reserva i gral. de reserva de la borsa interins de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial (2009)

 Consulta per DNI i data de naixement
Les noves llistes (A, B i C) seran operatives a partir del dia 12 d’abril de 2010

Informació general

S’aprova la relació definitiva d’ integrants de les llistes de les borses d’interins, amb especificació del cos o cossos en els quals han quedat admesos, de la llista (A, B o C) en la qual han quedat integrats, de la demarcació territorial i, si escau, dels partits judicials i de la puntuació obtinguda, un cop revisats els mèrits al·legats, i se’ls convoca al curs de formació corresponent. En el cas dels aspirants exclosos definitivament de les llistes, se n’especifica els motius d’exclusió.

  • S’han identificat amb el número 1, les persones que formen part de la llista de funcionament actual de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial, que van presentar sol·licitud de participació a la convocatòria per formar part de la borsa d’interins del cos de gestió processal i administrativa i/o tramitació processal i administrativa i que d’acord amb la base 3.5.3, segon paràgraf, de la convocatòria, han estat integrades d’ofici en el cos d’auxili judicial fins a donar compliment al que es preveu en la disposició transitòria segona, punt 4, de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig.
  • S’han identificat amb el número 2 a la llista de funcionament (llista A), les persones aspirants admeses que, en data 22 de març de 2010, resten pendents de superar el període de pràctiques perquè no han  treballat prèviament un mínim de 90 dies.
  • S’han identificat amb el número 3 a la llista de funcionament (llista A), les persones que resten pendents que es dicti una resolució administrativa d’acord amb el que estableix l’article 7.3 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig.  
  • S’han identificat amb el número 4 a la llista general de reserva (llista C), les persones que han estat objecte d’una resolució administrativa d’acord amb el que estableix l’article 7.3 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig i, amb el número 5 les persones que han estat objecte d’una resolució administrativa d’acord amb el que estableix l’article 7.1 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig. 
  • Finalment, s’han identificat amb un asterisc les persones aspirants de les llistes de funcionament (llista A), de reserva de persones opositores (llista B) i de la general de reserva (llista C) que tenen la condició legal de disminuïdes.

La consulta de les llistes es pot fer en línia a través de ‘Consulta per DNI’ i també estan exposades als taulers d’anuncis dels llocs especificats a ‘On adreçar-se per realitzar la sol·licitud’, de la pestanya ‘Fer la sol·licitud’.

NOTA: És recomanable que les persones que apareixen a les llistes definitives d’integrants, citades definitivament a fer els cursos de formació dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i auxili judicial de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, així com els metges forenses, comprovin les adreces i dies de realització abans del seu inici, ja que hi poden haver canvis d’última hora.

 Cursos de formació

Publicació llistes definitives. Borsa d’interins. Administració de Justicía Catalunya

Administració de Justicia Catalunya.   Borsa d’interins 2009

Es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Es poden consultar els resultats introduint el DNI i la data de naixement a l’enllaç corresponent. La presentació de la documentació acreditativa de requisits i mèrits al·legats es farà a partir del dia 13 de gener de 2010. En la pàgina de consulta de les dades de persones admeses i excloses també apareixen les persones que han de presentar la documentació i s’indica el dia i l’hora en què ho han de fer, així com les sales habilitades per lliurar-la.

Les persones admeses que no han estat convocades a presentar la documentació seran citades a presentar-la quan l’Administració prevegi noves incorporacions de personal interí que hagi de fer el curs de formació, d’acord amb la base 7.4.2 de la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny. Se citarà aquestes persones per correu electrònic i, en cas de no disposar-ne, per telèfon, d’acord amb la base 3.5.5 de la Resolució. Si no es pot localitzar la persona interessada per cap dels dos mitjans esmentats, la citació es farà per carta certificada.

Borses d’interins

Llista definitiva d’admesos i exclosos 

 Consulta per DNI i data de naixement   

 Resolució de 18 de desembre de 2009, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses   

Calendari del procés selectiu