Xunta de Galicia

A continuación indicámosvos e achegamos a lexislación de referencia en relación coas bolsas de contratación da Xunta de Galicia.
Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de personal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de personal laboral da Xunta de Galicia.