Preguntes més freqüents sobre el funcionament de la borsa Justicía Catalunya

Preguntes més freqüents:

Com funciona el curs formatiu? (art. 9 de l’Ordre JUS/250/2009)

Les persones que formen part de la llista de reserva de persones opositores o de la llista general de reserva, han de seguir un curs formatiu obligatori i selectiu. La no-superació d’aquest curs suposa l’exclusió definitiva del procediment de selecció.

La durada del curs de formació és la següent:

–          Cos de metges forenses: 80 hores de pràctica forense

–          Cos de gestió processal i administrativa: 80 hores

–          Cos de tramitació processal i administrativa: 70 hores

–          Cos d’auxili judicial: 60 hores

–          El període de realització del curs de formació no és retribuït.

 Com funciona el període de pràctiques? (art. 10 de l’Ordre JUS/250/2009)

Les persones aspirants que han superat el corresponent curs de formació, quan es genera la necessitat de cobertura d’un lloc de treball han de superar un període de pràctiques de 90 dies, de caràcter obligatori i selectiu, amb la condició de personal interí en pràctiques. Si el superen, passen a formar part definitivament de la borsa corresponent, i si no, en queden excloses.

Durant el període de pràctiques, aquestes persones estan retribuïdes en les mateixes condicions que els funcionaris interins que ja l’han superat.

Els 90 dies del període de pràctiques es poden cobrir en un sol període o en més d’un. Per tant, si en el primer període es produeix el cessament abans d’haver transcorregut els 90 dies establerts fins a completar el període de pràctiques, es computaran els dies treballats junt amb els de nomenaments posteriors. Un cop transcorreguts el període o períodes, l’informe s’ha d’emetre, com a màxim, en el termini de 10 dies. Transcorregut aquest termini, si no s’ha emès l’informe corresponent, es considerarà superat aquest període.   

Si es forma part de la llista de funcionament d’un cos i es presenta una sol·licitud per a un altre cos, és possible fer el curs de formació d’aquest últim? (DT 2a, apartat 4 de l’Ordre JUS/250/2009)

Sí. I un cop superat el període de pràctiques del cos al qual es va presentar, la persona interessada serà exclosa del primer, en el cas que es tracti de cossos incompatibles. Per tant, es poden donar les dues situacions següents:

1. Que superi el període de pràctiques, s’integri en aquesta llista de funcionament i sigui exclosa de l’anterior si són incompatibles.
2. Que no superi el període de pràctiques i sigui retornada a la llista del cos en què estava al començament.

Com es posarà en contacte l’Administració amb els aspirants?

L’adreça de correu indicada a la sol·licitud s’utilitzarà preferentment a tots els efectes: comunicació, oferiment i citacions. En el cas que no s’hi hagi indicat cap adreça de correu electrònic, es farà servir la via telefònica.

Per convocar la persona sol·licitant als cursos de formació, el mitjà de comunicació preferent serà una carta certificada.

Com s’han d’acreditar els mèrits si ja s’estan prestant serveis a l’Administració de justícia? (article 7 de l’Ordre JUS/250/2009)

 

Les persones que ja han prestat serveis a l’Administració de justícia només han d’acreditar els mèrits i la titulació que no constin acreditats al portal EPOCA (Serveis Epoca/Expedient/Consulta dades).

Quin és el criteri per dirimir els empats a l’efecte d’ordenar les llistes? (article 6.5 de l’Ordre JUS/250/2009)

Primer: preval la major puntuació obtinguda en concepte d’antiguitat.

Segon: si persisteix l’empat, preval la major antiguitat en el cos al qual s’opta.

Tercer: si, tot i això, l’empat encara persisteix, s’ha de tenir en compte conjuntament la puntuació en concepte de puntuació acadèmica i formació complementària de coneixements de català i de superació de proves selectives.
Quart: s’ha de tenir en compte l’ordre dels cognoms segons el sorteig per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius que es realitzen per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat. (Resolució GAP/3797/2008, de 16 de desembre). Per a l’any 2009 l’ordre s’inicia amb la lletra C.

 

On puc comprovar les equivalències acadèmiques si tinc dubtes amb les meves titulacions?

  • La competència per a l’homologació dels títols universitaris i el reconeixement professional és competència del Ministeri de Ciència i Innovació.
  • Les equivalències dels estudis no universitaris es poden consultar a la pàgina del Ministeri d’Educació
  • Si els estudis de la persona estrangera consten a la taula d’aquesta pàgina web, s’han de sol·licitar les homologacions a una àrea d’alta inspecció sempre que l’interessat tingui el seu domicili dins l’àmbit territorial d’aquesta Àrea.