Departament de Justícia de Catalunya

Normativa

Resolució de 18 de març de 2005 per la qual es crea la borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia
L’article 20.2 del V Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya estableix que el personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat ha d’accedir al seu lloc de treball d’acord amb l’oferta d’ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a través dels sistemes de concurs, oposició o concurs-oposició.

Així mateix, l’article 24.1 del V Conveni col·lectiu únic preveu que quan les necessitats de funcionament de centres i serveis ho requereixin es procedirà a la contractació de personal en règim temporal no fix, segons les modalitats previstes a l’Estatut dels treballadors i altres normatives de desenvolupament vigents, i d’acord amb el procediment que estableix l’article 20 d’aquest Conveni, sense que això impliqui la cobertura de vacant.

No obstant això, l’article 24.10 del V Conveni col·lectiu únic preveu que, excepcionalment, per causa d’urgència, es pot procedir a la contractació de personal temporal directament, sense necessitat de convocatòria. En aquest cas, el personal s’ha de seleccionar d’acord amb criteris objectius negociats pel Departament amb els representants dels treballadors, atenent les circumstàncies personals, professionals i la idoneïtat del candidat en relació amb el lloc de treball a proveir: així mateix es podran valorar els serveis prestats a l’Administració en la mateixa categoria i funcions; i a aquests efectes, es crearà una borsa de treball integrada, entre d’altres, per aquelles persones que hagin superat les proves d’aptitud de les diferents convocatòries públiques i no hagin obtingut plaça i s’utilitzarà per ordre de puntuació.

En aquest sentit, el Departament de Justícia i el Comitè Intercentres d’aquest Departament van coincidir en la necessitat de crear una borsa de treball de personal laboral, per la qual cosa, el 6 d’abril de 2001, van subscriure l’Acord sobre els criteris per a la creació i el funcionament d’una borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia, com a únic sistema per a constituir una relació d’aspirants per cobrir temporalment les places vacants, les substitucions i qualsevol altre tipus de contractació temporal de personal laboral.

Amb posterioritat, en dates 5 de novembre de 2004 i 17 de febrer de 2005, es van aprovar per acord d’ambdues parts, sengles modificacions al text inicial i finalment, en data 22 de febrer de 2005, les parts van subscriure el Text únic de l’Acord sobre els criteris per a la creació i el funcionament d’una borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia.

Per tot això, en ús de les competències que m’atribueix l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC

 Primer. Aprovar el Text únic de l’Acord sobre els criteris per a la creació i el funcionament d’una borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia, subscrit el 22 de febrer de 2005, entre el Departament de Justícia i el Comitè Intercentres d’aquest Departament, que s’acompanya com a annex 1 d’aquesta Resolució, i crear la borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia, com a únic sistema per constituir una relació d’aspirants per cobrir temporal les places vacants les substitucions i qualsevol altre tipus de contractació temporal de personal laboral del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 Segon. Aprovar les instruccions que s’acompanyen com annex 2 d’aquesta Resolució, que desenvolupen, dins del seu marc general, els aspectes de procediment i organitzatius del Text únic de l’Acord sobre els criteris per a la creació i el funcionament d’una borsa de treball de personal laboral del Departament de Justícia.

 Tercer. Notificar aquesta Resolució al Comitè Intercentres d’aquest Departament i encarregar a la Direcció de Serveis d’aquesta Secretaria General la publicitat d’aquesta Resolució, mitjançant el web del Departament de Justícia i els centres de treball que es considerin oportuns.

Joan Turró i Vicens

Secretari general

Barcelona, 18 de març de 2005