Normativa borses de personal interí dels cossos de metges forenses, oficials, auxiliars i agents de l’Administració de justícia a Catalunya

Normativa

Fins al moment en què es constitueixin les borses de personal interí a l’empara del que estableixi la disposició transitòria primera del Decret 76/2009, de 12 de maig, pel qual es deroga el Decret 47/2006, de 28 de març, les llistes o borses anteriorment existents continuaran funcionant, d’acord amb les normes que eren d’aplicació quan van ser constituïdes (Decret 49/2001, de 6 de febrer, sobre la provisió interina de places dels cossos de metges forenses, oficials, auxiliars i agents de l’Administració de justícia a Catalunya), llevat de:

– les causes d’exclusió (art. 16 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig)
–  les causes de suspensió de les borses (art. 17 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig)
– les causes de cessament del personal interí (art. 18 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig)
– els expedients per rendiments insuficient i manca de capacitat (art. 19 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig).

Correcció d’errades a la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny  

de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial (DOGC núm. 5414, pàg. 54289, de 6.7.2009). [DOGC núm. 5425, publicat el 21.7.2009]

 Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny

de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial (DOGC núm. 5414, publicat el 06.07.2009)

Decret 76/2009, de 12 de maig 

pel qual es deroga el Decret 47/2006, de 28 de març, sobre la selecció i el nomenament de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya. (DOGC núm. 5384 publicat el 21/05/2009)

 Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig 

per la qual es regula la selecció, la formació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya. (DOGC núm. 5384 publicat el 21/05/2009)