Preguntes més freqüents sobre el funcionament de la borsa d’interins de l’ICS

Com puc fer la inscripció?
Pots fer la inscripció de forma telemàtica a través d’aquesta pàgina.•  Prem el botó “Inscripció telemàtica a la borsa de treball”
•  Registra’t (usuari i contrasenya)
•  Accedeix a l’aplicació «Selecció temporal borsa de treball»
•  Introdueix les teves dades personals i les de la sol·licitud, i emplena el currículum professional.
•  Verifica que no has oblidat cap dada i que les que has introduït són correctes.

Cóm és l’aplicació informàtica de la borsa?
Consulteu aquesta presentació en la que es descriu el procés d’inscripció i es mostren les pantalles de l’aplicació informàtica.

Qui s’ha d’inscriure a la borsa?
S’han d’inscriure totes les persones que vulguin treballar amb nomenaments temporals. També ho han de fer les persones que han estat inscrites, fins ara, en les diferents borses de l’ICS. Les persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal han d’inscriure’s en aquesta borsa.

He de tenir la nacionalitat espanyola per inscriure’m a la borsa de treball? Les titulacions estrangeres han de ser homologades?

D’acord amb la normativa legal vigent, la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea és un dels requisits generals per poder participar en els processos de selecció per a l’accés a l’ocupació pública i per extensió per prestar-hi serveis, ja sigui de forma definitiva o temporal.  Així mateix, poden accedir a l’ocupació pública com a funcionaris, les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per Espanya en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.   

Per a una informació més detallada, consulteu els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut  bàsic per l’empleat públic on es concreten els requisits, la seva extensió i altres qüestions relatives a la nacionalitat que poden ser del teu interès. Pel que fa a les titulacions requerides per a l’accés a les diverses categories, cal obtenir l’homologació oficial de totes aquelles que s’hagin obtingut fora d’Espanya.     

Per a més informació sobre homologació:   

– Web de la Generalitat de Catalunya (Homologació de títols no universitaris)   

– Web del Ministerio de Ciéncia e Innovación (Homologació de títols universitaris)   

Art. 56 i 57 de l’Estatut Bàsic per l’empleat públic    


Quins avantatges té la inscripció telemàtica?
La inscripció per aquesta via és més còmoda ja que pots fer-la des de qualsevol ordinador i sense haver de desplaçar-te a cap centre de l’ICS. El sistema et facilitarà el registre SERCAT que identifica la teva inscripció.En qualsevol moment pots consultar i actualitzar les teves dades personals o del currículum professional.Pots consultar les teves dades, la teva valoració, situació en les llistes de candidats, avaluacions, etc..També a través de la teva connexió pots rebre avisos dels administradors de les diferents institucions de l’ICS relatives a la teva inscripció (correcció o ampliació de dades, aportació de documentació, etc..).

A quines categories em puc inscriure?
Us podeu inscriure a les categories que estimeu sense limitació, sempre que disposeu de la titulació requerida per poder traballar en cadascuna d’elles. Consulteu la relació de categories a les quals us podeu inscriure i les titulacions requerides.Si voleu més informació sobre les categories de l’ICS, consulteu el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS.

 

Com he d’informar de la titulació exigida per les categories en què estic inscrit?
És molt important que informeu correctament de la titulació que us habilita per treballar.Una incorrecta informació en l’aplicació informàtica de la titulació que us habilita fa que resteu exclosos de la corresponent categoria.En cas d’haver quedat exclòs per aquesta causa, un cop corregida la informació restareu inclosos a la borsa de treball en la baremació següent . (Actualment, la baremació té una periodicitat setmanal)Consulteu la forma d’informar de les titulacions en el gestor de currículums.

On puc treballar?
L’àmbit de la inscripció a la borsa de treball de l’ICS és la gerència territorial. No obstant això, pots fer constar les teves preferències de centre de treball en el moment de fer la inscripció. Consulta l’organització territorial de l’ICS.Consulta el mapa de les gerències territorials de l’ICS 

Què es valora per fer la selecció de candidats?
Per a cada una de les categories en què estiguis inscrit, es valorarà el teu currículum professional, la nota que hagis obtingut en la fase d’oposició de la darrera convocatòria (sempre que hagis aprovat i no obstant això no hagis obtingut plaça) i l’avaluació de l’acompliment, segons la distribució següent:

Selecció de candidats Valoració de mèrits (currículum professional) + nota de la fase d’oposició Avaluació de
l’acompliment
Quan hagis treballat amb nosaltres i hagis estat objecte d’una avaluació de l’acompliment 50 % 50 %
Quan encara no hagis treballat amb nosaltres i per tant no hagis estat objecte encara de cap avaluació de l’acompliment 100 %

Telemàticament podràs consultar la valoració que obtinguis i la llista de tots els candidats ordenats per puntuació, per a cadascuna de les categories en què estiguis inscrit.   

Pots ampliar aquesta informació accedint al Pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat sobre regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública ICS.   

Accediu al pacte versió catalana versió castellana   


Com es valora el meu currículum professional?
En fer la inscripció hauràs d’incloure el teu currículum perquè pugui ser valorat d’acord amb uns barems.Les dades que demanem i la forma d’introduir-les permeten que l’aplicació valori els teus mèrits. Per fer-ho correctament t’agrairem que emplenis tots els camps encara que pugui resultar una mica laboriós.El sistema de valoració dels mèrits és el mateix que el que es fa servir per a les convocatòries de selecció definitiva pel sistema de concurs-oposició.Pots consultar els barems(*) que farem servir per a cada categoria.Les dades personals, la titulació requerida i els mèrits curriculars hauràs d’acreditar-les abans de prestar serveis a l’ICS davant les unitats de recursos humans de les diferents gerències territorials quan siguis convocat per fer-ho. (*) Les referències d’aquests barems a organismes de l’Estat espanyol s’entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s’escau.   

Què vol dir puntuació normalitzada?
La puntuació que els candidats tenen a la borsa de treball de l’ICS és la suma de dos factors:BAREM + OPOSICIÓ, que suposen el 50% de la puntuació màxima.AVALUACIONS, que suposen el 50% restant.Atès que per a les diferents categories es disposa de barems i de puntuacions d’oposició diferents, en comissió de seguiment es va adoptar la decisió de donar les puntuacions sempre sobre la base 100 (50 punts per a cada un dels dos factors) per fer-les homogènies en totes les categories. Això comporta una simple operació matemàtica que no afecta en cap cas l’ordre dels candidats.L’oposició se suma únicament en el cas dels aprovats a la darrera convocatòria de la categoria que no hagin obtingut plaça.

    (Per a totes les categories) Puntuació normalitzada
BAREM + OPOSICIÓ 50% Puntuació barem categoria 50 (màx.)
AVALUACIÓ 50% Puntuació avaluació 50 (màx.)
TOTAL 100%   100 (màx.)

Candidats sense avaluació    

Segons el Pacte de selecció temporal, en els candidats que no disposin d’avaluació el primer factor de la puntuació, BAREM + OPOSICIÓ (1) , suposarà el 100% de la puntuació.  Això suposa que la seva puntuació total serà la resultant del BAREM + OPOSICIÓ multiplicada per 2. 

Com es fan les avaluacions de l’acompliment i què s’avalua?
El teu comandament farà una avaluació en finalitzar cada nomenament de durada igual o superior a tres mesos.S’avaluen les competències següents :• L’orientació als resultats: fa referència al compromís per realitzar un bon treball, assolir els objectius fixats i obtenir resultats òptims.• La iniciativa: fa referència a la predisposició a actuar de forma proactiva i a la capacitat d’anticipar-se als problemes, aportar noves idees i solucions que es puguin dur a terme amb bons resultats, assumint les responsabilitats i riscos que les seves actuacions puguin comportar.• La resolució de problemes: fa referència a la capacitat d’obtenir respostes o solucions satisfactòries davant d’una situació imprevista o no habitual. • La preocupació per l’ordre i la qualitat: fa referència a la contínua comprovació i control de la qualitat del treball i a la preocupació per l’ordre i la claredat de la informació.   • L’orientació al servei i al ciutadà: fa referència a l’esforç per conèixer i donar resposta satisfactòria i puntual a les necessitats de l’usuari (entenent com a usuari tant el client final com el client intern que forma part de la pròpia organització).   • El treball en equip: fa referència a l’actitud de col·laboració i cooperació amb els altres per assolir objectius comuns, així com al sentiment de responsabilitat individual davant dels resultats del treball grupal.   

També es valora la disponibilitat d’aquells candidats que es mostrin especialment disponibles envers les noves contractacions, independentment del temps de durada, horari o altres circumstàncies de la prestació.   


Puc afegir noves dades a la meva sol·licitud o modificar-les?
La borsa està permanentment oberta. Convé que tinguis actualitzades les teves dades personals i de contacte i el teu currículum professional, ja que la baremació es fa periòdicament. Per fer-ho no és necessari que desactivis la teva sol·licitud. Accedeix directament al teu currículum i actualitza’l mantenint la teva inscripció activa. Atès que la puntuació es fa amb caràcter setmanal, en la baremació següent es tindran en compte els nous mèrits que hagis introduït i, per tant, la teva puntuació quedarà actualitzada.