Preguntes més freqüents sobre el funcionament de la borsa de la Universitat Autònoma de Barcelona

M’agradaria treballar a la UAB. Com us puc fer arribar el meu CV?

A la Unitat de Selecció de la UAB no tenim una borsa permanent de candidatures espontànies amb la qual cobrir les nostres vacants. Només pots fer-nos arribar el teu interès per treballar amb nosaltres a través d’un procés de selecció concret, que tinguem obert en aquest moment. El pots consultar al desplegable «Extern-Funcionari» o «Extern-Laboral

Estic interessat/ada en presentar la meva sol·licitud a un dels concursos en què el termini és obert. Com puc presentar la instància?

Presencialment, al Registre General de la Universitat Autònoma de Barcelona (Planta baixa de l’edifici del Rectorat).

En el cas que no puguis presentar la documentació personalment al Registre General de la UAB, la Llei 30/1992 (art. 38.4) permet la presentació de la documentació en els llocs següents:- Per correu administratiu, assegurant, que a l’oficina de Correus segellen la instància (còpia per l’Administració i còpia per la persona interessada) amb la data de sortida no posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds indicat en la convocatòria.- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.En cap cas es considerarà vàlida la documentació que arribi a través de qualsevol altre mitjà (fax, correu electrònic, etc)

I no puc enviar la meva sol·licitud per correu postal ordinari?

Sí, tot i que d’aquesta manera no assegures que la data en què arribi la sol·licitud estigui dins del termini de presentació de sol·licituds establert en la convocatòria

Quina documentació he de presentar?

La documentació que cal aportar en cada concurs està explicitada en la convocatòria i en la sol·licitud per a participar-hi. És necessari que totes les fotocòpies presentades siguin compulsades.

Cal tenir en compte que a les persones que ja formen part de la UAB, se’ls extreu d’ofici la Fitxa de Serveis Prestats, la Fitxa de Formació i el Currículum de Formació.

A aquests efectes, és primordial que introduïu i mantingueu les vostres dades de formació en constant actualització a través de la Intranet – pestanya Carrera Professional, apartat Gestió de la Formació

On puc obtenir la compulsa de la documentació que he d’aportar?

Les compulses de documents originals es faran de manera gratuïta en el moment en què lliuris la documentació al Registre General de la UAB.

A aquest efecte, has d’aportar l’original i la còpia per tal de que el personal del Registre els acari. Després de comprovar que són iguals segellarà la còpia i et retornarà l’original. La còpia compulsada s’adjunta a la documentació que lliures.

En cas de no poder acudir presencialment al Registre General, cal que tinguis en compte que les oficines de Correus no compulsen documents.

Si ja m’he presentat a un concurs anteriorment, cal que faci arribar de nou la documentació?

A la Unitat de Selecció, se’t podrà recuperar la documentació que hagis aportat els darrers 12 mesos. En cas d’haver presentat la documentació amb anterioritat, cal presentar-la de nou

Si ja m’he presentat a un concurs anteriorment, cal que faci arribar de nou la documentació?

A la Unitat de Selecció, se’t podrà recuperar la documentació que hagis aportat els darrers 12 mesos. En cas d’haver presentat la documentació amb anterioritat, cal presentar-la de nou.

On puc obtenir el meu certificat de nivell C de Català?

Havent iniciat els estudis d’EGB a partir del curs de 1978-1979, el certificat pot ser expedit, a petició de la persona interessada, per qualsevol Institut d’Educació Secundària públic, presentant el llibre d’escolaritat.

En cas de no presentar el certificat, durant el procés selectiu es podrà determinar realitzar una prova específica de coneixements de la llengua catalana.

Pots obtenir més informació sobre els coneixements de català a:

– Titulacions equivalents (Ordre PRE/228/2004 i Ordre VCP/17/2008)- Acreditació de coneixements de català (Decret 161/2002)

Si ja m’he presentat a un concurs anteriorment, cal que faci arribar de nou la documentació?

A la Unitat de Selecció, se’t podrà recuperar la documentació que hagis aportat els darrers 12 mesos. En cas d’haver presentat la documentació amb anterioritat, cal presentar-la de nou

A la convocatòria s’indica que les notificacions es faran públiques al taulell d’anuncis. He d’anar al Rectorat per veure aquestes notificacions?

No és necessari. Totes les comunicacions s’actualitzen en temps real al nostre web: www.uab.cat/pas, apartat Convocatòries i Concursos.

Si vaig fer una prova per a un procés selectiu anterior, estic exempt de la realització de la prova si em torno a presentar?

Només en els casos de les proves de nivell d’idiomes es dóna validesa als resultats durant un any després de la seva realització. Transcorregut aquest any, s’ha de realitzar la prova de nou. Les proves específiques relacionades amb les funcions a realitzar per a la plaça convocada en cap cas seran convalidables.