BARCELONA: Consorci del Patrimoni de Sitges: Oficial de manteniment (interí)

1 plaça d’Oficial de manteniment
Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell A de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral interí
Matèries: Obres. Manteniment
Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/05/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria
17/05/2012 DOGC 6130 Convocatòria 06/06/2012

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&05/022012011230.pdf

GIRONA: Organisme Autònom Xarxa Local De Municipis Gironins (Xaloc): Tècnic mitjà d’inspecció tributària (interí)

1 plaça de Tècnic mitjà d’inspecció tributària

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Gestió tributària

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
11/05/2012 BOPG 91 Bases específiques. Convocatòria
17/05/2012 DOGC 6130 Convocatòria 29/05/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607857&language=ca_ES

BARCELONA: Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos: Enginyer (interí)

1 plaça d’Enginyer

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Títol d’Enginyeria Superior Industrial
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació /Permís de conduir B
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Observacions: jornada a temps parcial
Matèries: Enginyeria industrial

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
11/05/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria
18/05/2012 DOGC 6131 Convocatòria 07/06/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607979&language=ca_ES

BARCELONA: Ajuntament de Castellbisbal: Policia local (interí)

2 places d’Agent de la policia local

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació /Permisos de conduir classes A, B i BTP
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
17/05/2012 DOGC 6130 Bases específiques. Convocatòria 01/06/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607816&language=ca_ES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: Contratación temporal EUIT Telecomunicación B/2

El 16 de mayo de 2012 se ha colgado en el tablón de anuncios de la Universidad Politécnica de Madrid anuncio de contratación temporal EUIT Telecomunicación –Grupo/Nivel B/2 Titulado Primer Ciclo Laboratorio (Departamento de Ingeniería y Arquitectura Telemáticas).

Titulación:

Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 30 de mayo de 2012.

Para más información, pinche aquí.

PONTEVEDRA: Diputación Provincial: Bolsas de colaboración para Licenciados en Dereito, Ciencias Económicas, Empresariais e titulacións equivalentes e creación dunha lista de reserva no Organismo de Xestión Tributaria e Catrastral (O.R.A.L.)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA – XESTIÓN TRIBUTARIA E CATASTRAL

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PÚBLICA DE BOLSAS DE COLABORACIÓN PARA LICENCIADOS EN DEREITO, CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIAIS OU TITULACIÓNS EQUIVALENTES E CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA NESTE ORGANISMO

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de Licenciado en Dereito, Ciencias económicas, empresariais ou titulacións equivalentes, ou en condicións de obtelo na data en que finalice o prazo de presentación de instancias.

INSTANCIAS:

As instancias solicitando tomar parte nesta convocatoria dirixiranse ó Presidente do O.R.A.L. e presentaranse no rexistro deste organismo de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00, sito na Avenida de marín, 9, Pontevedra, podendo tamén presentarse nos lugares ós que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 19 ATA O DÍA 28 DE MAIO DE 2012

Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes mencionados, o interesado deberá xustificar a data e hora da imposición do envío remitindo a solicitude ó O.R.A.L. mediante fax ó nº 986.859.936 ou correo electrónico a “recursoshumanos.oral@depo.es” no mesmo día.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsa