Aprovades les bases específiques i convocatòria per crear una Borsa de treball d’educadors d’Escoles Bressol de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal d’educadors/es per a les escoles bressol municipal de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

PRIMERA.- Objecte de la Convocatòria

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura temporal de llocs de treball d’Educadors/es de les Escoles Bressol municipals, de règim laboral, del grup de classificació C1, de Sant Feliu de Llobregat. La finalitat d’aquest procés és donar cobertura temporal a les IT, baixes per maternitat i d’altres baixes similars, durant el curs 2012-2013, amb la voluntat que el servei no es vegi afectat per aquestes circumstàncies.

Les places a cobrir d’Educador/a d’escola bressol, estan dotades amb les retribucions

bàsiques corresponents al grup de classificació “C1”, dues pagues extraordinàries i les retribucions complementàries establertes per aquesta Corporació, d’acord amb la legislació vigent.

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=606717&language=ca_ES

ILLES BALEARS: Normativa: Bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent

Aprovació de les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Resolució

Primer

Aprovar les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, que s’adjunten com a annex d’aquesta Resolució.

Segon

Establir que la participació en els processos que es derivin d’aquesta Resolució s’han de dur a terme telemàticament i que, en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, les places s’han d’assignar de forma automàtica.

Tercer

Disposar que les diferents aplicacions informàtiques necessàries per participar en els processos que es derivin d’aquesta Resolució s’han de trobar a l’abast dels participants en la pàgina web de la Direcció General de Recursos Humans ( https://dgpdocen.caib.es).

Quarta

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Interposició de recursos Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Recursos Humans en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques.

https://boib.caib.es/pdf/2012061/mp4.pdf

Convocatoria de 2 Bolsas de Licenciados con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación Provincial de Pontevedra

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE DUAS BOLSAS DE LICENCIADOS CON DESTINO Ó SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Grao en Historia, Licenciado/a en Documentacion ou Grao en Información-Documentación ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.

INSTANCIAS:

As instancias solicitando tomar parte neste proceso de selección dirixiranse ao Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra e presentaranse no rexistro xeral da corporación Provincial.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 3 ATA O DÍA 12 DE MAIO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsa

Bolsa de Emprego para postos de traballo de Auxiliar de Axuda no Fogar para o Concello de Ourol (Lugo)

CONCELLO DE OUROL

_______________________________________________________________________

CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NESTE CONCELLO PARA POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

_______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso

INSTANCIAS:

Os/as interesados/as en formar parte desta Bolsa de Emprego, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de Ourol.

Presentaranse debidamente cubertas, no Rexistro Xeral.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 3 ATA O DÍA 10 DE MAIO DE 2012

A presentación de instancias poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Ourol ou en calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, (LRXAP e PAC). As solicitudes que se entreguen a través da Oficina de Correos deberán presentarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario/a de correos antes de ser certificada.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsa de emprego