PERSONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COMARCA CINCA MEDIO. BOLSA DE TRABAJO

–         Conductor. C2-nivel 14

–         Peón. Agrupaciones prof. –nivel 12

REQUISITOS.

            Conductor. Graduado escolar o Graduado en E.S.O., y permiso de conducir C

            Peón. Certificado de escolaridad

INSTANCIAS.

Hasta el 10 de Octubre. Se acompañara a la instancia de documentación: DNI, permiso conducir, titulación y meritos alegados para la fase de concurso. Instancia modelo, en el anexo de más información.

SISTEMA SELECCIÓN.

Concurso, se valorarán la experiencia (4 puntos), la formación (1 punto), meritos académicos (1 punto) y antigüedad permiso conducir (1 punto). Entrevista (3 puntos)

MÁS INFORMACIÓN:

https://www.dphuesca.es/boph/bopdia_pdf.php?ejercicio=2011&numero=5281

Contratación dun/dunha Auxiliar Administrativo/a para o Concello da Estrada (Pontevedra)

CONCELLO DA ESTRADA

________________________________________________________________________

CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS, AOS EFECTOS DE  COLABORAR NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

_________________________________________________________________________________________________________________ 

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente ou en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de admisión de instancias.

INSTANCIAS:

As instancias dirixiranse ao Ilmo Sr. Alcalde- Presidente deste Concello, e serán presentadas no Rexistro Xeral do Concello ata as 13 horas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ATA O DÍA 21 DE SETEMBRO DE 2011

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Auxiliar