NOTICIAS

ENTIDADES DE FORMACIóN - 13-01-2022

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya promou programes de qualificació vinculats a fons REACT-EU.

Convocatoria-Catalunya-2022

El Consorci destina 40.000.000 euros en subvencions públiques per requalificar persones treballadores ocupades de Catalunya amb càrrec a la distribució de fons de REACT-EU per a l'any 2021.

Els programes de formació finançables estan previstos per donar resposta a les necessitats de requalificació en els pilars dels fons REACT-EU: recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

A més, aquesta oferta del Consorci incorpora especialitats formatives d'Alt nivell +Talent.cat (nivells 4 i 5 de qualificació professional) amb el propòsit de cobrir aquest tipus de necessitats, escassament representades fins al moment.

Així mateix, s'inclouen accions formatives específicament dirigides a persones treballadores amb discapacitat.

Podran rebre subvencions les entitats de formació (i agrupacions d'aquestes) inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, amb instal·lacions permanents a Catalunya que permetin la impartició de les especialitats formatives sol·licitades i l'atenció a les persones participants.

Vols ser entitat beneficiària?

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test