Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona

Administración General

Convocatória

L'Ajuntament de Barcelona convoca 40 places de Gestió. Queden pendents de convocar 43 places de las ofertes ofertes 2017 i 2018 [+ Info], oferta 2019oferta 2020 (1) i oferta 2020 (2)

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Llibres

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.700 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu.

Información Básica

Oposición
Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Diplomado o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOGC | Más información
Convocatoria
10-03-2021 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria24-02-2021 | BOP | Más información
Plazas40 plazas
Turno libre37
Discapacitados3

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 11-03-2021 hasta 30-03-2021
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
52.16 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 312, de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds de participació s'ha de fer telemàticament a través del web https://ajuntament.barcelona.cat, accedint-hi des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

TAXA PER DRETS D’EXAMEN

 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 26,08 euros.
 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 52,16 euros.

Requisitos

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/ores. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat/ada de dret, i els/les seus/seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Estar en possessió del títol universitari de Grau o diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o equivalent

Observaciones

Ampliació o constitució de la borsa en la categoria de Gestor/a d’Administració General

De conformitat amb l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament podrà constituir o ampliar la Borsa de treball en la categoria de Gestor/a d’Administració General amb l’objectiu de realitzar possibles nomenaments d’interinatges o contractacions temporals.

Aquesta ampliació s’efectuarà a través d’un nou procés al qual seran admeses les persones aspirants aprovades que no hagin obtingut plaça. La regulació del dit procés es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona.

Acreditació dels requisits. Les persones aspirants que, d’acord amb els criteris establerts acabin formant part d’aquesta Borsa hauran d’acreditar documentalment, abans de ser nomenades/contractades, els requisits assenyalats a la base 3 de la convocatòria, mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals. La formalització del nomenament/contracte restarà condicionat a l’acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d'oposició, 2. Fase de concurs 3. Fase de formació pràctica selectiva.

Fase d’oposició

Aquesta fase estarà formada per les quatre proves assenyalades a les bases 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4. de la convocatòria (prova de coneixements, prova pràctica, prova de coneixements de llengua catalana, prova de coneixements de llengua castellana). Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries.

La qualificació de la fase d’oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera i segona prova.

Primera prova. Prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova serà qualificada amb 35 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 17,5 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

a) Test de coneixements del temari general (obligatori)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 85 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari general de l’annex II A.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 15 punts.

b) Test de coneixements del temari específic (obligatori)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari específic de l’annex II B.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 20 punts.

Segona prova. Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova podrà consistir en la resolució d’un o més supòsits pràctics formats per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització proposats pel Tribunal

Qualificador relacionats amb les matèries que apareixen al temari de la convocatòria (annex II B).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

La prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 25 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12 punts.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S’avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 4.6 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Fase de concurs

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits relacionats i acreditats per les persones que hagin superat l’oposició, d’acord amb el barem que figura en l’annex III d’aquesta convocatòria.

Fase de formació pràctica selectiva

Les persones nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar un període de formació pràctica selectiva de 4 mesos. Els drets i deures de les persones aspirants en període de formació pràctica selectiva són els establerts a la normativa d’aplicació. Les retribucions són les que corresponguin segons el que estableix el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris/àries en pràctiques, modificat pel Reial decret 213/2003.

En l’esmentat període es farà un seguiment i avaluació de les esmentades persones aspirants per part d’una persona tutora i amb el seguiment de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu. Abans d’iniciar aquesta fase s’establiran els criteris per efectuar el seguiment i l’avaluació

A- TEMARI COMÚ

Els temaris, de la part comuna, de convocatòries de concurs oposició, de les categories professionals de l´Ajuntament de Barcelona, incloses en els subgrups de titulació A1, A2 i C1 són els acordats per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 19 de desembre del 2019 i publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8041, de 14 de gener del 2020. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/modificacio_temari_a1_a2_i_aprovac io_c1_publicacio_dogc.pdf

B- TEMARI ESPECÍFIC

 1. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
 2. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 3. Revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.
 4. El Reglament Orgànic Municipal de Barcelona. Normes reguladores del funcionament dels Districtes, La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes) a l'Ajuntament de Barcelona.
 5. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
 6. Contractació pública: classificació dels contractes.
 7. Contractació pública: la selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
 8. La racionalització de la despesa pública. El pressupost de base zero. el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost per programes, el pressupost i direcció per objectius. Concepte i tècnica.
 9. Les tècniques comptables en l'administració pública. Comptabilitat pública. El pla general de comptabilitat publica. La comptabilitat de costos. Mètodes i assignació de costos. L'aplicació de la comptabilitat analítica en el sector públic.
 10. L'estructura pressupostaria: classificació dels components del pressupost. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del pressupost d'ingressos. Els nivells de vinculació jurídica.
 11. L'execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L'execució del pressupost d'ingressos
 12. El control pressupostari. El control intern de l'activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió econòmic financera. El control extern.
 13. L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
 14. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.
 15. Ingressos tributaris: La imposició municipal. Les ordenances fiscals. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
 16. Tributs: L'Obligació Tributària: Fet imposable i meritació. Els obligats tributaris: Subjectes passius, els successors i els responsables. El Domicili Fiscal. Elements de quantificació de l'obligació tributària: Base imposable, Base liquidable, tipus de gravamen, índex i coeficients, i quota tributària.
 17. La declaració tributaria, l'autoliquidació i la liquidació tributària. Concepte. Classe de liquidacions i notificació, termini d'ingrés i règim d'impugnació de liquidacions i autoliquidacions.
 18. Els tributs locals (règim jurídic). Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
 19. El deute tributari. Successió del deute tributari. L'extinció del deute tributari. La prescripció del deute tributari. Recaptació en període executiu: La provisió de constrenyiment, l'embargament de béns.
 20. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.
 21. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
 22. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d'imputació. La responsabilitat patrimonial de l'administració local per danys causats per contractistes i concessionaris.
 23. L'expropiació forçosa: Concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l'expropiació forçosa. L'exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
 24. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Situacions administratives dels empleats públics.
 25. L' Oferta Pública d'ocupació. La selecció de personal en l'Administració pública. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Eines per la gestió de recursos humans. La planificació de la formació.
 26. Els sistemes de retribució a l'Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L'avaluació de l'acompliment.
 27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 28. El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts.
 29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.
 30. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 31. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
 32. Les propietats publiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els bens patrimonials. Protecció de les propietats publiques. L'inventari.
 33. La gestió pública orientada als resultats. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
 34. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.
 35. Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.
 36. L'anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d'alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d'acció.
 37. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
 38. Normativa de transparència, accés a la informació i bon govern. Aplicació als ens locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica.
 39. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (ORAE).
 40. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació. La factura electrònica i el registre comptable de factures en el Sector Públic.
 41. La interoperabilitat. La col·laboració entre administracions. La simplificació documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l'administració electrònica.
 42. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d'elaboració d'un document. Els documents administratius. L'informe tècnic, les propostes i les resolucions. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita.
 43. La comunicació interpersonal. La negociació. La comunicació dins de l'organització. Elements bàsics de la comunicació. Les barreres comunicatives. Planificació de la comunicació dins l'organització.
 44. La gestió del coneixement a les organitzacions. Sistemes d'informació en la gestió del coneixement.
 45. La participació ciutadana. Òrgans de participació. Drets i deures dels ciutadans.
 46. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació.
 47. El Pla d'Actuació Municipal de Barcelona. Polítiques públiques municipals en matèria d'economia, medi ambient, territori, urbanisme i de caràcter social i prestacional.
https://ajuntament.barcelona.cat

Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona

 • Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  Temari Tècnic-a mitjàn-a. Ajuntament de Barcelona

  41€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 41€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

Temari Comú

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

2.953 preguntas


Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

2.953 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

2.953 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

798 preguntas
Duración: 30 días
9.99 € Inscribirme
PREMIUM

3.995 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

3.995 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

3.995 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

1.081 preguntas
Duración: 30 días
13.99 € Inscribirme

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test