Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona-estabilització

 

Convocades

81 places d'Auxiliar Administratiu/va d'estabilització, pel sistema de concurs-oposició (DOGC 28 desembre 2022).

Aprovats. La nostra ajuda en la teva preparació

Coneix el testimoni dels nostres aprovats, tu pots ser el proper!

>

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.600 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Funcions

 • Introduir dades informàtiques dels aplicatius per tal de mantenir actualitzada la informació.
 • Realitzar tasques administratives dins del seu àmbit d'actuació.
 • Recepcionar i enviar la documentació sobre la que es treballa, mantenint-la en ordre per facilitar la consulta de la mateixa.
 • Donar Informació al ciutadà i altre personal municipal en l’àmbit d'actuació de l'òrgan corresponent

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d'oposició, 2. Fase de concurs 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

Fase de oposició

Estarà formada per tres proves; prova pràctica, prova de coneixements de llengua catalana i prova de coneixements de llengua castellana).

Prova pràctica

Consisteix en la resolució d’un o més supòsits pràctics formats per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals relacionats amb les matèries que apareixen al temari que consta a l’annex 1 per a cada categoria.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i en blanc no descomptaran.

La prova no tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 6 punts,

Prova de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de català exigit a l’annex 1 en funció de cada plaça o nivell superior.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

La prova consta de dues parts:

Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.

Segona part: S’avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

 1. Word Microsoft Office. Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes. Revisió ortogràfics.
 2. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis. Plantilles . Impressió de documents.
 3. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats
 4. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ptbpersonals/tramit.do?reqCode=procesaUrl&url=tramite&convocatoria=$ECO
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ptbpersonals/tramit.do?reqCode=procesaUrl&url=tramite&convocatoria=$ECO

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d'oposició, 2. Fase de concurs 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

Fase de oposició

Estarà formada per tres proves; prova pràctica, prova de coneixements de llengua catalana i prova de coneixements de llengua castellana).

Prova pràctica

Consisteix en la resolució d’un o més supòsits pràctics formats per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals relacionats amb les matèries que apareixen al temari que consta a l’annex 1 per a cada categoria.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i en blanc no descomptaran.

La prova no tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 6 punts,

Prova de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de català exigit a l’annex 1 en funció de cada plaça o nivell superior.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

La prova consta de dues parts:

Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.

Segona part: S’avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

PROGRAMA

 1. Word Microsoft Office. Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes. Revisió ortogràfics.
 2. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis. Plantilles . Impressió de documents.
 3. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats
 4. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona-estabilització
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
28-12-2022 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria19-12-2022 | BOP | Más información
Plazas81 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 29-12-2022 hasta 17-01-2023
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación12-06-2023
Fecha reclamacionesdesde 13-06-2023 hasta 26-06-2023
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación20-11-2023
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Primera prova
16-12-2023

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test