Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Administración General

Es tracta d'un procés de selecció ràpid que es resol en pocs mesos i amb exercicis assequibles.

Mitjançant aquesta convocatòria s'ampliarà la borsa actual amb un màxim de 525 persones aspirants.

D'aquest màxim de 525 persones aspirants, 450 persones aspirants seran només d'adscripció a la categoria genèrica i 75 persones aspirants, a més de l'adscripció genèrica, podran addicionalment ser d'adscripció específica a l' àrea funcional d'Inspecció de Districte.

L'adscripció a aquesta àrea funcional es determinarà en base a les competències professionals observades a la cinquena prova (tests de competències i/o de personalitat i entrevista) considerant el grau d'ajustament de les persones aspirants a l'experiència i formació requerida a l´àrea convocada.

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Graduat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
03-05-2017 | DOGC | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 04-05-2017 hasta 23-05-2017
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol•licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai "ajuntament.barcelona.cat" i, posteriorment, entrant a l'apartat "oferta pública" situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona, les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.

Tareas

Funcions bàsiques
 • Realitzar tasques de suport administratiu bàsic sobre expedients físics o electrònics: Comprovació i introducció de dades als sistemes d'informació; creació d'arxius ofimàtics; arxiu, manipulació, reproducció i trasllat d'expedients i documents; confecció d'expedients; registre de documents; control de material i expedients; preparació d'espais.
 • Realitzar activitats tancades dins d'un procés administratiu, garantint la seva fiabilitat.
 • Donar informació bàsica i orientar telefònicament i presencialment a la ciutadania o al personal de la Corporació Municipal, sobre l'òrgan on presten servei.
Funcions específiques de l'Àrea Funcional d'Inspecció:
 • a) Realitzar les funcions d'Inspecció que siguin competència dels Serveis Tècnics llevat d'aquelles que, per la seva especial complexitat, requereixin l'actuació d'un inspector tècnic:
  • Acció inspectora sobre l'ús de l'espai públic.
  • Acció inspectora sobre locals de pública concurrència.
  • Acció Inspectora sobre locals comercials i industrials.
  • Acció inspectora sobre les obres particulars.
  • Acció inspectora sobre locals de venda alimentària llevat de les qüestions de control sanitari sobre els aliments que requereixin de formació superior.
  • Acció inspectora sobre condicions d'habitabilitat i salubritat dels habitatges.
 • b) Aixecar actes de la inspecció "in situ" quan la inspecció ho requereixi d'acord amb els protocols i mitjans establerts per la Direcció de Llicències i Inspecció.
 • c) Iniciar d'ofici les accions inspectores que correspongui d'acord amb els programes i plans d'inspecció establerts.
 • d) Redactar els informes corresponents de les inspeccions realitzades, assenyalant les infraccions, determinant els responsables de les mateixes, d'acord amb els protocols establerts.
 • e) Redactar les respostes tècniques a les al•legacions presentades fruit de les inspeccions realitzades, efectuant la proposta d'estimació o desestimació en cada cas.
 • f) Efectuar les accions de precinte de locals i/o instal•lacions ordenades per l'òrgan competent, assegurant l'efectivitat i el seguiment de les mateixes.
 • g) Efectuar les accions de suport a les execucions subsidiàries ordenades per l'òrgan competent, assegurant l'efectivitat i el seguiment de les mateixes.
 • h) Atendre als ciutadans en els temes que siguin de la seva competència, d'acord amb les funcions assignades en els procediments establerts per la Direcció de Llicències i Inspecció.
 • i) Altres funcions relacionades amb la interacció i organització del treball amb els sistemes de suport tecnològic de la inspecció inclosos els sistemes mòbils (PDA i impressora portàtil). Les funcions específiques de l'Àrea funcional d'Inspecció la seva execució està sotmesa a la realització de prestació nocturna i festiva retribuïda.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación14-06-2017
Fecha reclamacionesdesde 14-06-2017 hasta 27-06-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación12-07-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova (tests aptitudinals)
4a prova (prova d’ofimàtica tipus test)
5a prova-primera part (personalitat competencias)
30-09-2017
30-09-2017
30-09-2017

Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel•lectuals de les persones aspirants. Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts tenint en compte el disposat a l'anterior paràgraf.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • La primera part avaluarà:
  El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules.
  Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procediment selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Quarta prova. Prova d'ofimàtica tipus test (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà en la valoració dels coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari de les persones aspirants en l'entorn Windows (programes Word i Excel de l'Office 2010) a partir de la resolució d'un qüestionari de preguntes tipus test, relacionades amb el temari que figura a l´annex 1.".

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

La prova serà eliminatòria i serà qualificarà fins a un màxim de 20 punts, essent la puntuació mínima per superar-la de 10 punts.

Cinquena prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables. Un cop ordenades, seran les 900 persones aspirants millor classificades les que podran ser convocades per realitzar l'entrevista en els períodes i condicions que després s'indicarà. En cas d'empat de puntuació a la posició 900, passaran a la 5a prova totes aquelles persones empatades en aquesta puntuació.

La prova, en els períodes i condicions que s'indicarà en aquestes bases, serà obligatòria i consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de personalitat i/o de competències i la realització d'una entrevista individualitzada, de les vuit competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, i que són les que tot seguit es detallen:

 • Compromís professional
 • Treball en equip
 • Orientació al servei públic
 • Pensament analític
 • Flexibilitat i obertura al canvi
 • Autoconfiança
 • Rigor i organització
 • Comunicació i influència

Aquesta prova es valorarà com a APTE/ NO APTE, essent eliminats del procés aquelles persones candidates que no obtinguin la valoració d'apte.

En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències indicades i, de forma especifica, a la valoració del grau d'ajustament de la persona al perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball amb un contingut funcional orientat a l'àrea indicada a l'apartat 1 d'aquestes bases. I a la valoració del perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball amb un contingut funcional orientat a l'atenció al ciutadà.

ANNEX 1 Temari Word i Excel Office 2010.

Word 2010:

Treball amb documents de Ms Word 2010

 • Creació d'un document
 • Visualització d'un document
 • Vistes de document
 • Opcions bàsiques de format
 • Exploració d'un document
 • Format i substitució de contingut

Millorar documents

 • Opcions de configuració de pàgina
 • Inserció de números de pàgina i salts de pàgina
 • Configuració de la pàgina i inserció de números de pàgina
 • Aplicació d'estils ràpids a un document
 • Aplicació de temes a un document
 • Creació d'un estil ràpid i d'un tema nou
 • Modificar les opcions de les imatges
Revisió de documents
 • Ús de les característiques de correcció
 • Especificar l'idioma i corregir l'ortografia
Aplicar formats de text
 • Formats de text
 • Format Font
 • Format Paràgraf
 • Contorns i ombrejats
 • Canviar majúscules i minúscules
 • Cercar i substituir
Aplicar formats de pàgina
 • Formats de pàgina
 • Inserir números de pàgina
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina
Inserir notes
 • Notes a peu de pàgina
 • Eliminar notes
 • Notes a final del document
Numeració i vinyetes
 • Vinyetes
 • Números
 • Llista multinivell
Tabulacions
 • Establir tabulacions
 • Modificar tabulacions
 • Eliminar tabulacions
 • Tabulacions de farciment
Estils i temes
 • Estils
 • Aplicar estils ja creats
 • Crear un estil
 • Aplicar un estil personal
 • Modificar un estil
 • Eliminar un estil
 • Veure estils aplicats
 • Aplicar un estil de plantilla
Temes
 • Aplicar un tema
 • Personalitzar un tema
 • Editar els atributs d'un tema personalitzat
 • Desar un tema personalitzat
 • Eliminar un tema personalitzat
Taules
 • Inserir taules
 • Inserir files, columnes, cel•les
 • Seleccionar i eliminar els elements d'una taula
 • Combinar i dividir cel•les
 • Inserir taules ràpides
 • Dibuixar una taula
Imatges
 • Inserir imatges predissenyades
 • Inserir imatges des d'arxiu
 • Altres opcions (girar i retallar imatges)
Elements gràfics
 • Formes
 • Smart Art
 • WordArt
 • Gràfics
Revisió ortogràfica
 • Diccionaris
 • Definir l'idioma de correcció
 • Crear elements d'autocorrecció
Formularis
 • Configurar Ms Word per a crear formularis
 • Crear un camp text
 • Crear un camp casella se verificació
Plantilles
 • Crear i desar una plantilla
 • Obrir una plantilla i crear un document nou
Impressió de documents
 • Impressió
 • Configurar la pàgina
 • Vista preliminar
Imprimir

Excel 2010:

Creació i edició de fulls de càlcul
 • Introducció a Ms Excel 2010
 • Configuració d'opcions de Ms Excel
 • Creació d'un llibre nou
 • Incorporació i moviment de dades en un full de càlcul
 • Modificació d'un full de càlcul
 • Ús de fulls de càlcul
 • Introducció bàsica de fórmules
Aplicació de formats a les dades d'un full de càlcul
 • Modificació del format de les cel•les
 • Ús de vores i marges
 • Introducció als estils de taula de Ms Excel
 • Ordre i filtratge bàsic d'una llista de dades
 • Revisió de les dades d'un llibre
 • Ús d'eines de correcció
Ús de diagrames i gràfics
 • Creació i edició bàsica de gràfics
Ús bàsic de formes Operacions amb full de càlcul
 • Desplaçaments i moviments
 • Inserir, reanomenar i eliminar fulls
 • Moure i copiar fulls
 • Ocultar i visualitzar fulls
 • Crear, organitzar, tancar i dividir finestres
Introducció de dades
 • Selecció de cel•les i rangs
 • Introduir i esborrar text, números, dates i hores
 • Sèries
 • Llistes personalitzades
Aplicar formats
 • Format de cel•les: Número
 • Format de text
 • Format: Vores i trames
 • Format establert de taules
Formats avançats
 • Formats personalitzats
 • Opció autoformat
 • Format condicional
Fórmules i referències
 • Introducció de fórmules
 • Tipus d'operadors
 • Càlculs simples
 • Referències
 • Enganxat especial
Funcions I
 • Autosuma i funció suma
 • Funcions financeres
 • Funcions de data i hora
 • Funcions matemàtiques i trogonometriques
 • Funcions estadístiques
 • Funcions d recerca i referència
 • Funcions lògiques
Funcions II
 • Funcions financeres II
 • Funcions de data i hora II
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques II
 • Funcions estadístiques II
 • Funcions de recerca i referència II
 • Funcions lògiques II
 • Funcions de base de dades
 • Funcions d'informació
Gràfics
 • Crear un gràfic de columnes
 • Gràfics de barres
 • Opcions de gràfic
 • Gràfics circulars
Creació de plantilles
 • Crear i desar una plantilla
 • Modificar plantilles i crear nous llibres
Protecció de dades
 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball
 • Desprotegir un rang de cel•les
 • Ocultar les dades d'una cel•la
Impressió
 • Configurar pàgina i els marges
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina
 • Imprimir títols i línies de divisió
 • Àrea d'impressió i salts de pàgina
 • Vista preliminar
 • Imprimir
Bases de dades
 • Creació i actualització de bases de dades
 • Autofiltres
 • Filtres avançats
 • Ordenar dades
Taules dinàmiques
 • Creació d'una taula dinàmica
 • Modificar propietas dels camps
 • Eliminar camps
 • Agrupar i des agrupar dades
Gràfics dinàmics

Borsa de treball Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Word 2010

  Word 2010

  28€
 • Excel 2010

  Excel 2010

  33€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  10€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 27€ 95€
antes 122€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.