Producto añadido a la cesta
Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona
Matricúlate
image single oposiciones

Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona

Matricúlate

Convocades 163 places d’Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona

Les places corresponen a:

Es publica al DOGC 22-11-2023 modificació de l’Oferta 2023 publicada al maig 2023: el nombre de places ofertes passa de 21 a 57 places d’Auxiliar Administratiu.

Data examen Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

La prova pràctica serà el 16 de desembre de 2023 i a’últim trimestre del 2024 es realitzarà el test de coneixements del temari.

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapta a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

 • Classes híbrides: Aquesta modalitat de matricula permet assistir a classe presencial i també la possibilitat de seguir la classe en directe, si per qualsevol motiu no pot assistir presencialment. Podràs visualitzar les classes les vegades que vulguis durant un període de 15 dies. Preparació de la prova de coneixements.
 • Classes per Videoconferència: Assistiràs a classe en directe per videoconferència des d’allà on vulguis, amb la possibilitat d’interactuar amb els docents per veu i xat.  Pots formar part d’un grup híbrid en el que seguiràs les classes per videoconferència i compartiràs grup amb altres alumnes que hi seran a l’aula presencial amb el/la docent.
 • Curs Online:Disposaràs de tot el material per preparar-te des de casa teva i al teu ritme, amb l’ajuda dels nostres tutors. El curs inclou la preparació de la prova de coneixements.
 • Llibres
 • ADAMS Test

Aprovats ADAMS. La nostra ajuda en la teva preparació

Coneix el testimoni dels nostres aprovats, tu pots ser el proper!

Quant guanya un Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona?

Les retribucions de l’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Barcelona pugen, com a mínim, a 15.426,20 euros anuals.

Funcions de l’Auxiliar Administratiu a l’Ajuntament de Barcelona

 • Introduir dades informàtiques dels aplicatius per tal de mantenir actualitzada la informació.
 • Realitzar tasques administratives dins del seu àmbit d’actuació.
 • Recepcionar i enviar la documentació sobre la que es treballa, mantenint-la en ordre per facilitar la consulta de la mateixa.
 • Donar Informació al ciutadà i altre personal municipal en l’àmbit d’actuació de l’òrgan corresponent
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
563,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
662,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 2 de julio de 2024

clock

M de 17:00 a 20:00

euro
106,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 12 de enero de 2024

clock

V de 17:00 a 20:00

euro
106,00/mes
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 2 de julio de 2024

clock

M de 17:00 a 20:00

euro
115,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

FASE D’OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per tres proves:

 • prova de coneixement del temari
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana

Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera prova, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin ua puntuació igual o superior a 30 punts.

arrow

Primera prova. Primer exercici

Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova es composarà de dos exercicis. Prova pràctica i Test de coneixements de temari. Aqueda prova serà qualificada amb 60 punts,  i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)

Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic format per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització relacionats amb el temari de la convocatòria (annex I).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

 
arrow

Segona prova

Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

arrow

Tercera prova

Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal Qualificador estar en possessió d’un dels documents indicats a la base 8.3.2.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

arrow

Primera prova. Segon exercici

Segon exercici. Test de coneixements del temari (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’annex I.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 35 punts.

arrow

Programa

 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial. Organització territorial de l’Estat.
 2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 3. L’Administració pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les administracions públiques.
 4. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’alcalde/essa, tinents d’alcalde, els/les regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’organització executiva. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 5. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
 6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.
 7. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).
 8. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
 9. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes vigent de l’Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).
 10. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 11. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 12. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 13. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 14. L’atenció a la ciutadania a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l’Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció a la ciutadania.
 15. Les transformacions urbanes de Barcelona. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.
 16. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 17. Word Microsoft Office.: Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes. Revisió ortogràfics.
 18. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis. Plantilles . Impressió de documents.
 19. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats.
 20. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.

ÀMBIT FUNCIONAL 1

TEMES: 17,18,19,20.

Al web de l’Ajuntament de Barcelona es publica un avís d’actualització del temari: les preguntes en relació a la prova d’ofimàtica tindran en compte les funcionalitats compartides de Word i Excel en totes les versions a partir de Microsoft Office® 2010.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 3.390 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.390 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.390 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!