Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona

Administración General

Places pendents de convocar

En total hi ha pendents de convocar 579 places: 365 de les ofertes 2017 i 2018 [+ Info], 70 de l'oferta 2019 i 144 de l'oferta 2020 (1) i 10 de l'oferta 2020 (2)

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Aprovats. La nostra ajuda en la teva preparació

Dels 68 aprovats en la convocatòria corresponent a l'any 2012, 29 aspirants eren alumnes d'ADAMS Formació; el que suposa que el 43% dels aprovats s'han preparat amb nosaltres.

AuxAjBCN

A més, els nostres alumnes estan en els primers llocs. Els nombres: 2, 4, 6, 7 i 10.

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials, Curs Online i Llibres 

Información Básica

Oposición
Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Sueldo
1.445 euros al mes en 15 mensualitats € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOGG | Más información
Plazas579 plazas

Segons l'anterior convocatòria

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d'oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva.

FASE D'OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per quatre proves:
 • prova de coneixement del temari
 • prova d'ofimàtica
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana
Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d'oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera, i la segona prova.

Primera prova. Test de coneixements del temari (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.

Segona prova. Prova d'ofimàtica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text formal d'unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.6 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Segons l'anterior convocatòria

Temari Auxiliar (Gaseta Municipal de Barcelona 29-10-2018)

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.
 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.
 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.
 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).
 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
 12. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.
 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.
 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.
 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.
 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Curso Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
550 € Inscribirme
Curso con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
455 € Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 306€

2° Plazo: 198€

504 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 306€

Febrero-2021: 198€

Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 370€

2° Plazo: 240€

610 €
PAGOS A PLAZOS

Enero-2021: 370€

Marzo-2021: 240€

Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Auxiliars Administratius Ajuntament Barcelona

 • Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  40€
 • Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  34€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 7€ 67€
antes 74€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

3.390 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

3.390 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

3.390 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

910 preguntas
Duración: 30 días
9.99 € Inscribirme

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
15-02-2021 L de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme
18-11-2020 X de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme
17-11-2020 M de 09:00 a 14:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme
15-09-2020 M de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme
03-07-2020 V de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test