Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona

Administración General

Places ofertes

En total hi ha ofertes 579 places: 365 de les ofertes 2017 i 2018 [+ Info], 70 de l'oferta 2019 i 134 de l'oferta 2020 (1) i 10 de l'oferta 2020 (2)

Convocatória

Publicada la convocatòria de 320 places d'auxiliar administratiu/va (BOPB 17-03-2021 i DOGC 06-04-2021). Queden pendents de convocar 259 places (+Info)

Segons el calendari orientatiu: la prova seria en el mes de juliol.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Aprovats. La nostra ajuda en la teva preparació

Dels 300 aprovats en la convocatòria corresponent a l'any 2019, 110 aspirants eren alumnes d'ADAMS Formació; el que suposa que el 37% dels aprovats s'han preparat amb nosaltres.

AuxAjBCN

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.600 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

Información Básica

Oposición
Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOGG | Más información
Convocatoria
06-04-2021 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria17-03-2021 | BOP | Más información
Plazas320 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 07-04-2021 hasta 26-04-2021
Derechos de examen
32.24 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 312, de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds de participació s'ha de fer telemàticament a través del web https://ajuntament.barcelona.cat, accedint-hi des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

TAXA PER DRETS D’EXAMEN

 • Amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 16,12 euros.
 • Sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 32,24 euros.

Tareas

 • Introduir dades informàtiques dels aplicatius per tal de mantenir actualitzada la informació.
 • Realitzar tasques administratives dins del seu àmbit d'actuació.
 • Recepcionar i enviar la documentació sobre la que es treballa, mantenint-la en ordre per facilitar la consulta de la mateixa.
 • Donar Informació al ciutadà i altre personal municipal en l’àmbit d'actuació de l'òrgan corresponent

Requisitos

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Ejercicios

1a prova-Test coneixements del temari (previsió)
10-07-2021

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d'oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva.

FASE D'OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per quatre proves:
 • prova de coneixement del temari
 • prova d'ofimàtica
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana
Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d'oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera, i la segona prova.

Primera prova. Test de coneixements del temari (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.

Segona prova. Prova d'ofimàtica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text formal d'unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.6 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

A- TEMARI PROVA DE CONEIXEMENTS

 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.
 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 4. L’Administració pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les administracions públiques.
 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’alcalde/essa, tinents d’alcalde, els/les regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’organització executiva.
 6. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).
 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
 12. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona.
 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal
 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.
 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 18. L’atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l’Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.
 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.
 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

B- TEMARI OFIMÀTICA

Temari Word i Excel Office 2010.

Word 2010:

Treball amb documents de Ms Word 2010

 • Creació d’un document
 • Visualització d’un document
 • Vistes de document
 • Opcions bàsiques de format
 • Exploració d’un document
 • Format i substitució de contingut

Millorar documents

 • Opcions de configuració de pàgina
 • Inserció de números de pàgina i salts de pàgina
 • Configuració de la pàgina i inserció de números de pàgina
 • Aplicació d’estils ràpids a un document
 • Aplicació de temes a un document
 • Creació d’un estil ràpid i d’un tema nou
 • Modificar les opcions de les imatges

Revisió de documents

 • Ús de les característiques de correcció
 • Especificar l’idioma i corregir l’ortografia

Aplicar formats de text

 • Formats de text
 • Format Font
 • Format Paràgraf
 • Contorns i ombrejats
 • Canviar majúscules i minúscules
 • Cercar i substituir

Aplicar formats de pàgina

 • Formats de pàgina
 • Inserir números de pàgina
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina

Inserir notes

 • Notes a peu de pàgina
 • Eliminar notes
 • Notes a final del document

Numeració i vinyetes

 • Vinyetes
 • Números
 • Llista multinivell

Tabulacions

 • Establir tabulacions
 • Modificar tabulacions
 • Eliminar tabulacions
 • Tabulacions de farciment

Estils i temes

 • Estils
 • Aplicar estils ja creats
 • Crear un estil
 • Aplicar un estil personal
 • Modificar un estil
 • Eliminar un estil
 • Veure estils aplicats
 • Aplicar un estil de plantilla

Temes

 • Aplicar un tema
 • Personalitzar un tema
 • Editar els atributs d’un tema personalitzat
 • Desar un tema personalitzat
 • Eliminar un tema personalitzat

Taules

 • Inserir taules
 • Inserir files, columnes, cel·les
 • Seleccionar i eliminar els elements d’una taula
 • Combinar i dividir cel·les
 • Inserir taules ràpides
 • Dibuixar una taula

Imatges

 • Inserir imatges predissenyades
 • Inserir imatges des d’arxiu
 • Altres opcions (girar i retallar imatges)

Elements gràfics

 • Formes
 • Smart Art
 • WordArt
 • Gràfics

Revisió ortogràfica

 • Diccionaris
 • Definir l’idioma de correcció
 • Crear elements d’autocorrecció

Formularis

 • Configurar Ms Word per crear formularis
 • Crear un camp text
 • Crear un camp casella se verificació

Plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Obrir una plantilla i crear un document nou

Impressió de documents

 • Impressió
 • Configurar la pàgina
 • Vista preliminar
 • Imprimir
Excel 2010:

Creació i edició de fulls de càlcul

 • Introducció a Ms Excel 2010
 • Configuració d’opcions de Ms Excel
 • Creació d’un llibre nou
 • Incorporació i moviment de dades en un full de càlcul
 • Modificació d’un full de càlcul
 • Ús de fulls de càlcul
 • Introducció bàsica de fórmules

Aplicació de formats a les dades d’un full de càlcul

 • Modificació del format de les cel·les
 • Ús de vores i marges
 • Introducció als estils de taula de Ms Excel
 • Ordre i filtratge bàsic d’una llista de dades
 • Revisió de les dades d’un llibre
 • Ús d’eines de correcció

Ús de diagrames i gràfics

 • Creació i edició bàsica de gràfics
 • Ús bàsic de formes

Operacions amb full de càlcul

 • Desplaçaments i moviments
 • Inserir, reanomenar i eliminar fulls
 • Moure i copiar fulls
 • Ocultar i visualitzar fulls
 • Crear, organitzar, tancar i dividir finestres

Introducció de dades

 • Selecció de cel·les i rangs
 • Introduir i esborrar text, números, dates i hores
 • Sèries
Aplicar formats
 • Format de cel·les: Número
 • Format de text
 • Format: Vores i trames
 • Format establert de taules

Formats avançats

 • Formats personalitzats
 • Opció autoformat
 • Format condicional

Fórmules i referències

 • Introducció de fórmules
 • Tipus d’operadors
 • Càlculs simples
 • Referències
 • Enganxament Eespecial

Funcions I

 • Autosuma i funció suma
 • Funcions financeres
 • Funcions de data i hora
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques
 • Funcions estadístiques
 • Funcions de recerca i referència
 • Funcions lògique

Funcions II

 • Funcions financeres II
 • Funcions de data i hora II
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques II
 • Funcions estadístiques II
 • Funcions de recerca i referència II
 • Funcions lògiques II
 • Funcions de base de dades
 • Funcions d’informació

Gràfics

 • Crear un gràfic de columnes
 • Gràfics de barres
 • Opcions de gràfic
 • Gràfics circulars

Creació de plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Modificar plantilles i crear nous llibres

Protecció de dades

 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball
 • Desprotegir un rang de cel·les
 • Ocultar les dades d’una cel·la

Impressió

 • Configurar pàgina i els marges
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina
 • Imprimir títols i línies de divisió
 • Àrea d’impressió i salts de pàgina

Hibrida-Online

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
16-09-2021 J de 17:00 a 20:00 95 € /mes Inscribirme

Hibrida-Presencial

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
16-09-2021 J de 17:00 a 20:00 104 € /mes Inscribirme

Curso Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
550 € Inscribirme
Curso con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
455 € Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 306€

2° Plazo: 198€

504 €
PAGOS A PLAZOS

Junio-2021: 306€

Julio-2021: 198€

Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 370€

2° Plazo: 240€

610 €
PAGOS A PLAZOS

Junio-2021: 370€

Agosto-2021: 240€

Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Auxiliars Administratius Ajuntament Barcelona

 • Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  40€
 • Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  34€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 7€ 67€
antes 74€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

3.390 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

3.390 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

3.390 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

910 preguntas
Duración: 30 días
9.99 € Inscribirme

Hibrida-Presencial

Clases Híbridas Presenciales

Para los que prefieren ir físicamente a clase. Y si por lo que sea no puedes venir, tienes la opción de conectarte desde casa.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
16-09-2021 J de 17:00 a 20:00 104 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Hibrida-Online

Clases Híbridas Online

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
16-09-2021 J de 17:00 a 20:00 95 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
03-05-2021 L de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme
15-02-2021 L de 16:00 a 21:00 133 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Ofimàtica per a oposicions

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
06-05-2021 J de 17:00 a 20:00 95 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test