Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona

Administración General

APROVATS. LA NOSTRA AJUDA EN LA TEVA PREPARACIÓ

Dels 68 aprovats en la convocatòria corresponent a l'any 2012, 29 aspirants eren alumnes d'ADAMS Formació; el que suposa que el 43% dels aprovats s'han preparat amb nosaltres.

AuxAjBCN

A més, els nostres alumnes estan en els primers llocs. Els nombres: 2, 4, 6, 7 i 10.

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials, Curs Online, Llibres i APP

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Sueldo
1.445 euros al mes en 15 mensualitats € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo15-01-2018 | DOGC | Más información
Plazas420 plazas
Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Qüestionari tipus test amb respostes alternatives, referides al temari Aquest exercici es valorarà de 0 a 30 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

Segon exercici 

Primera prova: coneixements de llengua catalana, per a les persones aspirants que no estiguin exemptes. Consta de dues parts obligatòries:
 • 1ª: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • 2ª: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.
Segona prova: coneixements de llengua castellana (per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estén exempts). Redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa. El tribunal fixarà prèviament la puntuació mínima necessària per a superar la prova.

Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

Resolució d’un qüestionari tipus test amb respostes alternatives per tal de valorar els coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari en l’entorn Windows, programes Word i Excel, Office 2007(*). Aquest exercici es valorarà de 0 a 20 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

* En la propera convocatòria es preveu que aquest exercici es realitzi amb Word i Excel, o versió posterior

FASE DE CONCURS

Valoració de mèrits

Màxim 25 punts 
 • 1) Experiència professional en funcions anàlogues a les de la plaça a proveir: 21 punts màxim.
 • 2) Altres activitats: 4 punts màxim.

Temari Auxiliar (Gaseta Municipal de Barcelona 29-10-2018)

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.
 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.
 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.
 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).
 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
 12. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.
 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.
 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
 18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.
 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.
 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
22-01-2019 M de 16:30 a 21:30 133 € /mes Inscribirme
22-11-2018 J de 09:00 a 14:00 133 € /mes Inscribirme
08-11-2018 J de 16:00 a 21:00 133 € /mes Inscribirme
19-10-2018 V de 16:00 a 21:00 133 € /mes Inscribirme
18-10-2018 J de 09:00 a 14:00 133 € /mes Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 9 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 350€

2° Plazo: 233€

583 €
PAGOS A PLAZOS

Diciembre-2018: 350€

Febrero-2019: 233€

Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona.

Plazos:

1° Plazo: 288€

2° Plazo: 192€

480 €
PAGOS A PLAZOS

Diciembre-2018: 288€

Enero-2019: 192€

Inscribirme
Curso con inicio el 8 de enero, con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
525 € Inscribirme
Curso con inicio el 8 de enero, con pago al contado de Auxiliars Administratius Ajuntament de Barcelona. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
432 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Auxiliars Administratius Ajuntament Barcelona

 • Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Temari Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  37€
 • Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Auxiliars Ajuntament de Barcelona

  32€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 7€ 62€
antes 69€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.