Producto añadido a la cesta
Subalterns Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Subalterns Generalitat de Catalunya

Matricúlate

Oferta d’ocupació pública 2023 de la Generalitat de Catalunya

S’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2023 amb 202 places de la taxa de reposició: 158 places per a persones amb discapacitat intel·lectual i 44 places per a turn lliure.

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Llibres

Funcions

 • Control dels accessos als centres de treball, recepció de les persones que hi accedeixen, informació bàsica a usuaris i empleats, Atenció a l’alumnat (centres docents).
 • Traslladar mobiliari i aparells que, per qüestions de pes i/o volum, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Custòdia de material i mobiliari.
 • Condicionament de sales per reunions (portátil, canó, projector…).
 • Tasques amb màquines fotocopiadores i similars (fotocòpies enquadernació de dossiers…).
 • Distribució de correspondència en el centre de treball.
 • Encàrrecs relatius a les activitats de I’òrgan corresponent, dins i fora del centre de treball (trasllat de documentació…).
 • Nivells 8 a 14.
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts, i està constituïda per 2 proves.

 

arrow

Primera prova

Consta de tres exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements generals.

Torn lliure: De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L’exercici esmentat versarà sobre el temari a què fa referència l’apartat 1.3 d’aquestes bases. El temps per dur a terme aquest exercici és de 45 minuts.

Torn de promoció interna per al personal laboral fix: De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 21 preguntes tipus test, més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L’exercici esmentat versarà sobre el temari a què fa referència l’apartat 1.3 d’aquestes bases, excepte els temes 7, 9 i 10. El temps per dur a terme aquest exercici és de 30 minuts.

Per ambdós torns: La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts. En el supòsit que hi hagi més de 1.560 aspirants amb una puntuació igual o superior a 15 punts, la puntuació mínima per superar l’exercici i, per tant, per ser declarat apte/a, és l’obtinguda per la persona aspirant situada per ordre de puntuació en la posició 1.560, la puntuació de la qual constituirà la nota de tall (cinc per plaça convocada).

En cas d’empat en la nota de tall, el nombre de persones aspirants aptes d’aquest exercici podrà ser superior a 1.560 en el nombre de persones empatades, en tant que superen l’exercici les persones que obtenen aquesta nota de tall. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a resoldre un supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències professionals de l’agrupació professional.

Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, així com la comprensió de les situacions i instruccions i la seva resolució.

El temps per realitzar aquest exercici és de dues hores. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 55 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 27,50 punts.

El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.

c) Tercer exercici: test de competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern, que consta en l’annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida.

El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d’aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l’annex 3. La qualificació de l’exercici és de 0 a 15 punts.

Es valorarà cadascuna de les sis competències amb una puntuació màxima de 2,50 punts.

El temps per dur a terme el qüestionari és d’una hora.

d) Superació de la primera prova. La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

arrow

Segona Prova

Consta de dos exercicis.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa guiada. El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo. Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

arrow

Programa

DOGC 29-07-2022

Temari de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (antic grup E).
 1. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya.
 2. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d’organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l’educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l’organització de l’ensenyament i l’organització dels centres docents.
 3. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d’identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; el dret d’atenció i informació.
 4. El personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d’accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d’igualtat per raó de gènere. Requisits d’accés i d’exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d’edat. Delictes d’infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.
 5. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d’accés als serveis i a la informació pública.
 6. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva, estratègies d’actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especificitats de l’atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 7. Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l’ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.
 8. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l’esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l’àmbit de l’energia, eficiència en l’ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l’ús de l’aigua.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 5, 6, 7 i 8.

adams test

EXPRÉS 2.000 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test premium

EXPERTO 2.000 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar
adams test

EXPERTO 2.000 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar

Libros de Subalterns Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!