Producto añadido a la cesta
Temari Cos Subaltern Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari Cos Subaltern Generalitat de Catalunya

Llibre Subaltern Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 13/06/23

Nº de páginas: 312

ISBN: 978-84-1116-310-1

37,00
Tema 1. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya.
Tema 2. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d'organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l'educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l'organització de l'ensenyament i l'organització dels centres docents.
Tema 3. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d'identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; el dret d'atenció i informació.
Tema 4. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d'accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d'igualtat per raó de gènere. Requisits d'accés i d'exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d'edat. Delictes d'infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.
Tema 5. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d'accés als serveis i a la informació pública.
Tema 6. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal:
la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva, estratègies d'actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara cara. Especificitats de l'atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.
Tema 7. Nocions bàsiques de la navegació i cerca per internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa Electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.
Tema 8. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l'esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l'àmbit de l'energia, eficiència en l'ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l'ús de l'aigua.

Sinopsis

Aquesta edició recull els 8 temes del programa oficial de les proves selectives d’accés al Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 29/07/2022, per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol. Aquesta edició és vàlida per als processos de torn lliure i estabilització.
En el seu contingut, aquest volum compatibilitza la seva fonamental orientació didàctica, que es manifesta en la inclusió d’esquemes, gràfics i diferents estils de font, amb la redacció rigorosa i sistemàtica que correspon a tot manual dirigit a futurs professionals de la funció pública.
Entenem, doncs, que aquest llibre, juntament amb la base de preguntes d’ADAMS Test per a la part de qüestionaris, integra la col·lecció més completa i eficaç per aconseguir l’objectiu, seu i nostre, de superar aquest procés selectiu.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!