Producto añadido a la cesta
Bombers Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Bombers Generalitat de Catalunya

Matricúlate
HeroDesk Yellow

Convocades

Es convoquen 240 places de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica, de les quals 96 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l’inrevés. Aquestes places corresponen a l’OOP 2021 i modificació.

Des de l’1 de gener de 2022 i en virtut de l’article 50 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, s’ha suprimit la categoria de bomber/a de l’escala bàsica i la categoria d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat passa a ser la de bomber/a de primera de l’escala tècnica.

Places pendents de convocar

Estarien pendents de convocar 230 places de l’OOP 2022 i 250 de l’OOP 2023 a finals de 2023.

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Disposem de Llibres i ADAMS Test. Preparem les proves físiques.

Coneix el treball diari dels bombers

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

 • 1. Fase d’oposició
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase formativa: curs selectiu
 • 4. Fase de pràctiques

PRIMERA FASE: FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició està constituïda per les proves següents:

 • Primera prova: prova de coneixements.
 • Segona prova: prova física.
 • Tercera prova: prova d’oficis.
 • Quarta prova: prova d’avaluació psicològica.
 • Cinquena prova: prova mèdica.
 • Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Les proves de la fase d’oposició es plantejaran en llengua catalana. 

Puntuació total de la primera fase: fase d’oposició.

La puntuació global de la fase d’oposició és de 40 punts. Aquesta puntuació vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en la primera prova (prova de coneixements), en la segona prova (prova física), en la tercera prova (prova d’oficis) i en el segon exercici de la quarta prova (prova d’avaluació psicològica).

SEGONA FASE: FASE DE CONCURS

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 20 punts, que correspon al 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu (40 punts en la fase d’oposició i 20 punts en la fase de concurs).

arrow

Primera prova

Prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

a) Descripció de la prova.

La prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

 • a.1) Primer exercici: coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

  El temps per realitzar aquest exercici serà d’1 hora i 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

 • a.2) Segon exercici: test d’avaluació psicològica. Consisteix en la realització d’un test orientat a evaluar elst trests de personalitat clínica i normal de les persones participats per tal de valorar-ne el seu grau d’ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica. Les dimensions susceptibles d’avaluació són les següents: Amabilitat, Ansietat, Autocontrol, Desajust i/o Descontro, Duresa, Extraversió, Independència, Inestabilitat, Neuroticisme, Obertura i Responsabilitat. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtigunts en les escales de control i estils de resposta. La valoració d’aquest exercici és d’apte o no apte. El Tribunal Qualificador determinarà la ponderació de les dimensions avaluades en funció del perfil establert i atenent als requeriments funcionals i competencials del lloc de treball de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica. En el cas de les persones declarades aptes, els resultats del test podran ser contrastats al llarg de la fase formativa i de pràctiques.
arrow

Segona Prova

Prova física.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

a) Descripció.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:

 • Cursa de llançadora
 • Circuit d’agilitat
 • Exercici aquàtic
 • Pressió sobre banc
 • Pujada de corda

La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física s’obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits, d’acord amb l’annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d’agilitat, pujada de corda i pressió sobre banc, sempre que s’hagi obtingut en cadascun d’aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts i haver estat declarat apte en l’exercici aquàtic.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

c) Organització de la prova.

L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta prova vindrà determinat per l’organització de les persones participants en els grups que determini el Tribunal Qualificador. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora), descrit a l’annex 4, es realitzarà en darrera posició, i abans de la realització d’aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l’exercici anterior. Es podran fer proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics.

Es podran fer proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s’escolliran les persones a les quals s’han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves seran motiu d’exclusió del procés selectiu.

Per a la realització d’aquesta prova és obligatori portar roba i calçat esportius. Així mateix, amb la participació en aquesta prova les persones participants assumeixen la responsabilitat de trobar-se en les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 4.

En els exercicis en què hi ha més d’un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d’aquesta prova. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l’exercici corresponent (nul = 0 punts). En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física. Les dones que el dia de la prova física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l’ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria d’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar de conformitat amb allò establert a la base 3.2 abans de la data de realització de la prova física i haurà d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d’ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria la nota de la primera prova. Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s’hagi modificat de forma substancial en el següent procés de selecció. Les persones participants amb reserva de nota hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s’especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

arrow

Tercera prova

Prova d’oficis

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d’acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test d’avaluació psicològica de la personalitat i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova d’oficis, les 400 persones amb millor puntuació. En cas d’empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció de la prova

La prova consistirà en realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:

 • a) Sanitari.
 • b) Fusteria i Construcció.
 • c) Fontaneria i Electricitat.
 • d) Conducció de vehicles pesants.

Es tracta d’una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l’habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l’execució bàsica dels oficis esmentats.

Les especificacions i les tasques avaluables d’aquesta prova les determinarà el Tribunal Qualificador i es faran públiques abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses a la convocatòria prevista a la base 5.1.

b) Valoració.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts.

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb assessors especialistes, amb veu però sense vot, els quals es limitaran a prestar col·laboració en la seva especialitat tècnica.

A fi de determinar la qualificació de la tercera prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d’oficis abans esmentades.

arrow

Quarta prova

Prova d’avaluació psicològica competencial.

Totes les persones participants que hagin estat avaluades en la tercera prova, prova d’oficis, seran convocades a la realització de la quarta prova, prova d’avaluació psicològica.

a) Descripció.

La prova d’avaluació psicològica consta de dos exercicis: el primer consisteix en un test d’avaluació psicològica de la personalitat i el segon consisteix en la realització d’un o diversos exercicis d’avaluació psicològica competencial.

b) Primer exercici: test d’avaluació psicològica de la personalitat. De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix a fer un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d’ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica.

Les dimensions susceptibles d’avaluació són les següents: amabilitat, ansietat, aprensió, autocontrol, atenció a les normes, desajust o descontrol, duresa, extraversió, independència, inestabilitat, neuroticisme, obertura, responsabilitat, tensió. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtinguts en les escales de control i estils de resposta.

El tribunal qualificador determinarà la ponderació de les dimensions avaluades en funció del perfil establert i atenent als requeriments funcionals del lloc de treball de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica.

A fi de determinar la qualificació d’aquest exercici, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel tribunal qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d’avaluació psicològica abans esmentades. En conseqüència, per a la qualificació d’aquest exercici no es tindran en compte els resultats d’altres proves a les quals les persones participants s’hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

c) Segon exercici: avaluació psicològica competencial. De caràcter obligatori i no eliminatori.

Aquest exercici consisteix en la realització d’un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica.

Les competències professionals susceptibles d’avaluació, d’acord amb la definició continguda a l’annex 5, són les següents:

 • 1. Adaptabilitat i flexibilitat.
 • 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l’estructura jeràrquica.
 • 3. Autocontrol i tolerància a l’estrès.
 • 4. Treball en equip.
 • 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.
 • 6. Motivació i vocació de servei públic.
 • 7. Capacitat analítica i presa de decisions.
 • 8. Capacitat de comunicació.
 • 9. Orientació a resultats.
 • 10. Relació interpersonal i convivència

b) Valoració.

La valoració del primer exercici, test d’avaluació psicològica de la personalitat, és d’apte o no apte.

El tribunal qualificador no avaluarà la realització del segon exercici, avaluació psicològica competencial, a les persones participants que no hagin superat el primer exercici. La qualificació del segon exercici, avaluació psicològica competencial, de caràcter no eliminatori, és de 0 a 10 punts.

Els resultats de la prova d’avaluació psicològica podran ser contrastats al llarg de la fase formativa.

arrow

Cinquena prova (previsió)

Proves mèdiques.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Es convocaran a la realització d’aquestes proves totes les persones participants avaluades en la quarta prova, prova d’avaluació psicològica competencial.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi i efecte d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d’acord amb les causes d’exclusió mèdiques establertes a l’annex 6 d’aquesta Resolució.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal, valoració de l’oïda, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular, l’aparell cardiovascular, l’aparell respiratori i exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

S’efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d’orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d’aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d’exclusió mèdiques establertes a l’annex 6 d’aquesta convocatòria.

A l’inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquest qüestionari, així com l’omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

b) Valoració.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves de reconeixement mèdic abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la cinquena prova els resultats d’altres proves a les quals les persones participants s’hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició del Tribunal Qualificador a fi que serveixin de fonament per a l’avaluació de la prova. La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. 

arrow

Sisea prova

prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d’aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria. Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d’avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d’avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana. Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d’aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n’estiguin exemptes.

a.1) Exempció. Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que tenen algun dels documents que s’especifiquen a continuació:

 • Certificat de nivell suficiènica de català C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L’Ordre esmentada es pot consultar a través de l’adreça d’internet següent: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf.
 • Documentació que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020. Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d’aportar una certificació de l’òrgan convocant en matèria de personal del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació del fet que han obtingut plaça. Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 ho han d’acreditar mitjançant un certificat de l’òrgan convocant o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l’any de l’oferta d’ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació del fet que han superat la prova. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior, no serà necessària l’acreditació documental esmentada.

a.2) Descripció. L’exercici de llengua catalana consta de dues parts:

 • Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 200 paraules com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la responsa a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

a.3) Valoració.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. Per ser declarat apte en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total minima del 70%, de conformitat amb el Decreto 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) Segon exercici: llengua castellana. La realització d’aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes.

b.1) Exempció. Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin la possessió d’algun dels documents següents:

 • Certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.
 • Diploma d’espanyol (C1) d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. També quedaran exemptes les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

b.2) Descripció.

L’exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

b.3) Valoració.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

c) Termini i forma de l’acreditació documental del nivell de llengua catalana i llengua castellana.

Per ser declarades exemptes de la realització dels exercicis d’avaluació de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, llengua castellana, i al mateix temps donar compliment als requisits de participació establerts a les bases 2.1.e) i f), les persones participants han de presentar, de conformitat amb allò establert a la base 3.2 la còpia d’alguns dels documents detallats en el punt a.1) i en el punt b.1)

d) Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana. El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova de llengua catalana i llengua castellana juntament amb la publicació de les qualificacions de la quarta prova, prova d’avaluació psicològica compentencial. Les persones que consten en aquesta llista disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent. El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana i llengua castellana al mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la cinquena prova, prova mèdica.

arrow

Tercera prova. Conducció

arrow

Programa

Temari general

 1. LegislacióLa Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
 2. Legislació El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
 3. Legislació Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors. Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPI. Marcatge reglamentari (CE) i marcatge específic. Informació rellevant.
 4. Legislació Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Legislació Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: capítols 1r, 3r i 4t.

  Temari específic

 6. Legislació Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
 7. Legislació Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
 8. Física Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.
 9. Naturalesa del foc Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.
 10. Mètodes i agents extintors Mètodes d’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
 11. Química Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.
 12. Hidràulica Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.
 13. Electricitat Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent continu i altern. Corrent trifàsic. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma del corrent. Electricitat estàtica.
 14. Meteorologia Atmosfera. Radiació solar. Principals variables: temperatura, humitat relativa i temperatura de rosada, pressió atmosfèrica. Vent: velocitat, direcció, moviment de masses d’aire. Meteors. Precipitació, intensitat de precipitació, període de retorn. Llamp. Núvols.
 15. Conceptes mèdics bàsics Terminologia mèdica: anatomia i fisiologia; el cos humà, regions del cos, termes topogràfics en anatomia; cavitats del cos i contingut; posicions anatòmiques; moviments articulars. Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori, del sistema cardiovascular, del sistema nerviós i de l’aparell locomotor.
 16. Vegetació Parts d’un vegetal. Principals espècies arbòries forestals i de jardineria a Catalunya. Principals comunitats vegetals: boscos, brolles, màquies, erms, prats i aiguamolls.
 17. Mecànica Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.
 18. Motors Funcionament i principals parts del motor de gasoil, de gasolina, elèctric, de gas. Potència i parell motor.
 19. Elements d’instal·lacions de fluids Bombes. Tubs i els seus materials per a aigua, gasos i olis. Vàlvules. Reguladors de pressió. Dosificadors i injectors. Turbines. Ventiladors. Cargol d’Arquímedes.
 20. Mecànica de vehicles Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Característiques específiques segons pila o combustible.
 21. Risc químic Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.
 22. Prevenció i protecció contra incendis Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi tècnic de l’edificació.
 23. Atenció sanitària Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
 24. Construcció Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.
 25. Construcció Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
 26. Components i aparells elèctrics Cablejat i aïllament. Commutador elèctric. Interruptors: simple, automàtic, magnetotèrmic, diferencial. Transformador. Condensador. Bateria. Alternador. Panells fotovoltaics. Làmpades d’incandescència, fluorescent i LED.
 27. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Mecanismes de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Preses de terra i parallamps. Connexions de servei. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques.
 28. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Connexions de servei. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
 29. Cartografia Cartografia. Escales. Simbologia. Corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Ortofotomapes i fotografia aèria.
 30. Geografia física de Catalunya Orografia: serres, serralades, valls. Hidrografia: rius, torrents, llacs, embassaments, conques. Costa: cap, golf, illa, delta. Clima i distribució territorial. Divisió fitogeogràfica a Catalunya.
 31. Geografia humana de Catalunya Nuclis compactes, nuclis disseminats, urbanitzacions, polígons industrials, agricultura. Demografia: piràmide d’edats, natalitat, mortalitat, esperança de vida, migració. Activitat econòmica: sectors, ocupació. Transport: principals elements de la xarxa viària i ferroviària, principals ports i aeroports.
 32. Organització administrativa a Catalunya Comarques i municipis de Catalunya. Les entitats municipals descentralitzades. Altres divisions administratives: províncies, Àrea Metropolitana de Barcelona, parcs naturals, reserves naturals, espais d’interès natural.

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 4.060 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.060 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 4.060 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Libros de Bombers Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!