Producto añadido a la cesta
Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya

Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 12/02/24

Fecha de actualización: 09/05/24

Nº de páginas: 732

ISBN: 978-84-1116-780-2

33,00
TEMARI GENERAL
Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
Tema 3. Legislació
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Principis de l'acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: equips de protecció individual. Tipus d'EPI. Aspectes a considerar. Categories d'EPI. Marcatge reglamentari (CE) i marcatge específic. Informació rellevant.
Tema 4. Legislació
Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5. Legislació
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes: capítols 1r, 3r i 4t.
TEMARI ESPECÍFIC
Tema 6. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Tema 7. Legislació
Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.
Tema 8. Física
Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d'una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l'energia.
Tema 9. Naturalesa del foc
Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d'inflamabilitat i d'explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.
Tema 10. Mètodes i agents extintors
Mètodes d'extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.
Tema 11. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Tema 12. Hidràulica
Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidroestàtica. Equació fonamental de la hidroestàtica. Principi de Pascal. Principi d'Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d'ariet i efecte Venturi.
Tema 13. Electricitat
Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d'electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent continu i altern. Corrent trifàsic. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l'electricitat sobre l'organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma del corrent. Electricitat estàtica.
Tema 14. Meteorologia
Atmosfera. Radiació solar. Principals variables: temperatura, humitat relativa i temperatura de rosada, pressió atmosfèrica. Vent: velocitat, direcció, moviment de masses d'aire. Meteors. Precipitació, intensitat de precipitació, període de retorn. Llamp. Núvols.
Tema 15. Conceptes mèdics bàsics
Terminologia mèdica: anatomia i fisiologia; el cos humà, regions del cos, termes topogràfics en anatomia; cavitats del cos i contingut; posicions anatòmiques; moviments articulars. Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori, del sistema cardiovascular, del sistema nerviós i de l'aparell locomotor.
Tema 16. Vegetació
Parts d'un vegetal. Principals espècies arbòries forestals i de jardineria a Catalunya. Principals comunitats vegetals: boscos, brolles, màquies, erms, prats i aiguamolls.

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari I per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries relatives al temari general i al temari específic que s’exigeixen en els temes 1 a 16 del programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC núm. 9074 de 08/01/2024).
En definitiva, aquest volum resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat a accedir a aquest sector de la funció pública de la Generalitat, juntament amb la nostra edició del Temari II, així com dels volums de Qüestionaris de bombers, Qüestionaris psicotècnics, Preparació de proves de personalitat i entrevista i Català per a opositors.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!