Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS

Sanidad

Oferta de Empleo: 20-04-2017 | DOGC | Más información

Convocatoria: 03-10-2018 | DOGC | Más información

Plazas: 3301 plazas

 • Turno libre: 3033
 • Discapacitados: 268

Presentación de instancias: desde 04-10-2018 hasta 23-10-2018

Oposición: Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS

Organismo: Institut Català de la Salut

Tipo de personal: Estatuario

Titulación requerida: Diplomatura Infermeria

Año:2018. Estado: Oposición en Proceso

El 3 d'octubre de 2018 s'ha publicat la convocatòria de 3.301 places de Diplomat sanitari en Infermeria de l'Institut Català de la Salut. El termini d'instàncies per participar en el procés finalitza el 23 d'octubre de 2018.

És una convocatòria molt esperada per l'important nombre de places a cobrir. A l'anterior només es van convocar 136 places. L'examen està previst que se celebri el 12 de maig de 2019. Si comences ara et dóna temps a preparar-te.

Prepara't

Ja disposem de grups de classes. Et preparem i acompanyem amb professors especialitzats, amb una programació establerta per ajustar-nos a les dates de examen i amb una important col·lecció de material de classe per comprovar i avaluar el domini de la matèria que va adquirint l'alumne/a. A més comptaràs amb altres ajudes com servei de tutories, realització de simulacres generals, serveis d'informació i suport i amb metodologies innovadores que afavoreixen l'aprenentatge com la gamificació, la formació amb vídeos i altres eines a les que accedeix l'alumne a través de la nostra aula virtual, mentre està matriculat.

Ah! I tingues en compte que no cobrem matricula i el nostre sistema de pagament és mensual per la qual cosa l'alumne/a renova cada mes sobre la base de la satisfacció i confiança que li mereixen els nostres serveis.

També disposem de Curs Online Transveral i Temari Transversal i Específic.

L'examen

El sistema de selecció és concurs oposició. La fase d'oposició inclourà tres proves. La primera amb dues parts: test sobre el temari i supòsit/s pràctic/s sobre les funcions a desenvolupar. La segona prova és l'examen de català i/o castellà per als no exempts/es. La tercera prova (obligatòria i no eliminatòria) està dirigida a avaluar el perfil competencial d'aquesta categoria de Diplomat sanitari en Infermeria.

 • Si no tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara't per aconseguir la màxima puntuació en l'examen. Així podràs competir amb els qui tenint punts han aconseguit mala nota en l'examen.
 • Si tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara't per aprovar l'examen amb la major puntuació possible. Si no aproves l'examen de res et serveixen els punts o, encara que aprovis l'examen, si no tens nota suficient i tens pocs punts tampoc aconseguiries plaça.

Treball i Retribucions

On treballaré quan aprovi?

Als Hospitals, als centres de Salut de Catalunya (centres d'atenció primària), als Centres d'Especialitats, i altres institucions sanitàries dependents de l'Institut Català de la Salut

Quant cobraré?

Diplomat sanitari en Infermeria: 27.293 € anuals - 44.036 € anuals (Veure aquí retribucions del Personal de l'ICS))

Puc sol·licitar trasllat a places d'altres Serveis de Salut?

Sí, podràs participar en concursos de trasllats. Això és així gràcies al principi de mobilitat dins del Sistema Nacional de la Salut

 

 

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Presentación de instancias

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación01-03-2019
Fecha reclamacionesdesde 01-03-2019 hasta 14-03-2019
Más información Enlace

Ejercicios

1er. exercici 1a prova
2on, exercici. 1a prova
Total 1a prova
2a prova (català)
12-05-2019
12-05-2019
12-05-2019
17-11-2019

FASE D'OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.
Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

Primera prova

La primera prova constarà de dos exercicis:

 • El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a l'efecte.

  La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

  La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.
 • El segon exercici consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta. La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

  La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.

  La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

  El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

   • Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita
   • Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

 

Tercera prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria corresponent.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

Temari transversal

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari específic per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2)

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut des del punt de vista de la infermeria, amb visió integral que respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional d'infermeria i saber aplicar-les d'acord amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat
  1. Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.
  2. Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d'atenció d'infermeria i els llenguatges clínics.
  3. Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi.
  4. Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.
  5. Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat.
  6. Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians.
  7. Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva.
 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc
  1. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.
  2. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi.
  3. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.
  4. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell reproductor.
  5. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics.
  6. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.
  7. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris.
  8. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics.
  9. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.
  10. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari.
  11. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.
  12. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics.
  13. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.
  14. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.

   *Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.
 3. Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip
  1. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.
  2. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post–administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.
  3. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional.
  4. Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.
 4. Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial
  1. Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar.
  2. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos.
  3. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació.
 5. Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut
  1. Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i afrontament.
  2. Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i intervencions de suport.
  3. Saber fer intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest àmbit.
  4. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.
 6. Prevenció de riscos laborals.
  1. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectant. Riscos físics: mesures de protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.
 7. Perfil competencial

  Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Infermeria Institut Català de Salut - ICS

 • Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la Salut

  Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de ...

  36€
 • Temari específic 1 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 1 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  45€
 • Temari específic 3 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 3 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  45€
 • Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  45€
 • Qüestionaris Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Qüestionaris Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria....

  46€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 22€ 195€
antes 217€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual