Tècnic Superior Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Administración General

Places ofertes 408 places:

Al mes de desembre de 2018 a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Barcelona es va acordar que el total de places a cobrir es convocarían en dues parts, una convocatòria l'any 2019 i una altra l'any 2020 [+ Info]. 223 places pendents:

 • TS Arquitectura: 35 places
 • TS Enginyeria: 20 places
 • TS Art i Història: 14 places
 • TS Psicologia: 9 places
 • TS Pedagogia: 8 places
 • TS Informació: 24 places
 • TS Dret: 31 places
 • TS Gestió: 45 places
 • TS Economia: 7 places
 • TS Arxivística: 2 places
 • TS d'Informàtica: 23 places
 • TS Organització: 5 places

67 places de l'oferta 2019:

 • TS Arquitectura: 15 places
 • TS Dret: 14 places
 • TS Economia: 1 plaça
 • TS Enginyeria: 8 places
 • TS Gestió: 6 places
 • TS Informació: 3 places
 • TS Organització: 1 plaça
 • TS Psicologia: 3 places
 • TS Pedagogia: 3 places
 • TS Tecnologies de la Informació i Comunicació: 3 places
 • TS Medicina: 1 plaça
 • TS Salut Publica: 9 places

107 places de l'oferta 2020 (1)

 • TS Arquitectura: 15 places
 • TS Art i Història 1 plaça
 • TS Dret: 12 places
 • TS Economia: 1 plaça
 • TS Enginyeria: 9 places
 • TS Gestió: 19 places
 • TS Informació: 10 places;
 • TS Organització: 4 places
 • TS Psicologia: 28 places
 • TS Pedagogia: 6 places
 • TS Tecnologies de la Informació i Comunicació: 2 places

I 11 places de l'oferta 2020 (2):

 • TS Tecnologies de la Informació i Comunicació: 1 plaça
 • TS Ciències: 7 places
 • TS Arxivística: 3 places

Convocatória

Convocades 326 de TS (diverses especialitats):

Queden pendents de convocar 82 places (+Info).

Segons el calendari orientatiu, la prova del temari general (primera part de la primera prova) es realitzaria en juny/juliol 2021 i la prova del temari específic de cada convocatòria (segona part de la primera prova) en l'últim trimestre de l’any.

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Información Básica

Oposición
Tècnic Superior Ajuntament de Barcelona. Temari Comú
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
llicenciat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo13-01-2021 | DOG | Más información
Convocatoria
10-03-2021 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria24-02-2021 | BOP | Más información
Plazas326 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 11-03-2021 hasta 30-03-2021
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
52.16 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 312, de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds de participació s'ha de fer telemàticament a través del web https://ajuntament.barcelona.cat, accedint-hi des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

TAXA PER DRETS D’EXAMEN

 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 26,08 euros.
 • Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 52,16 euros.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación06-05-2021
Fecha reclamacionesdesde 07-05-2021 hasta 20-05-2021
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova - 1a part (Test coneximent general) (prev
19-06-2021

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 231 places de >> Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona

Segons l'anterior convocatòria

L'oposició estarà formada per les quatre proves assenyalades a les bases 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 de la convocat`roia (prova de coneixements, prova pàctica, prova de coneixements de llengua catalana, prova de coneixementes de llengua castellana). Toes les proves seran obligatòries i elimantòries.

Primera prova. Prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova serà qualificada amb 35 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 17,5 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

 • a) Test de coneixements del temari general (obligatori)

  Aquest exercici consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 75 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari general de l'annex 1A.

  Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

  Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 15 punts.
 • b) Test de coneixements del temari específic (obligatori)

  Aquest exercici consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari específic de l'annex 1 B.

  Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

  Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 20 punts.

Segona prova. Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en la resolució d'un o més supòsits pràctics d'acord amb els àmbits funcionals existents a l'organització proposats pel Tribunal Qualificador relacionats amb les matèries que apareixen al temari de la convocatòria.

La prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 25 punts.

Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12,5 punts.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text formal d'unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.6 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

DOGC 14/01/2020

ANNEX 1 - Temari comú A1 i A2
Temari Administratiu Comú subgrup de titulació A1:

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.
 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
 4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.
 6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.
 7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.
 8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.
 9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
 10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.
 11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 16. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.
 18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.
https://ajuntament.barcelona.cat

Temari comú Tècnic superior de l'Ajuntament Barcelona

 • Temari comú Tècnic-a superior de l'Ajuntament Barcelona

  Temari comú Tècnic-a superior de l'Ajuntament Barce...

  49€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 49€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

ADAMS Test

MODALIDAD PRECIO SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

3.995 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Inscribirme
EXPERTO

3.995 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Inscribirme
EXPRÉS

3.995 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Inscribirme
BÁSICO

1.081 preguntas
Duración: 30 días
13.99 € Inscribirme

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test