Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cossos Especials Generalitat de Catalunya. Temari comú

Administración General

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Información Básica

Oposición
Cossos Especials Generalitat de Catalunya. Temari comú
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Llicenciat o equivalente
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas874 plazas

Tareas

Les funcions que desenvolupen els funcionaris del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya són les que corresponen a l'estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció relacionades amb les places objecte de convocatòria.

Observaciones

Veure convocatories:

>> Assistents Socials 

>> Educadors Socials

Cossos especials incluidos en la OOP 2018 (DOGC de 28 de desembre de 2018):

 • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, Arquitectura (grup A, subgrup A1): Total places: 25
 • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, Biologia (grup A, subgrup A1): Total places: 28
 • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, Telecomunicacions (grup A, subgrup A1): Total places: 3
 • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, Metges Avaluadors (grup A, subgrup A1): Total places: 10
 • Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, Treball Social (grup A, subgrup A2): Total places: 173
 • Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): Total places: 255
 • Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, Enginyeria Tècnica Agrícola (grup A, subgrup A2): Total places: 102

Cossos especials incluidos en la OOP 2017 (DOGC de 20 d'abril de 2017):

 • Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 10
 • Cos d’Arxivística de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20 (Convocades en DOGC 17-06-2020. Sol·licituds fins al 16-07-2020)
 • Cos d’Enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20
 • Cos d’Enginyeria agrónoma de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 21
 • Cos d’Enginyeria de camins, canals i ports la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 10 (Convocades en DOGC de 9 d'octubre de 2019. Sol·licituds fins al 07-11-2019)
 • Cos d’inspecció, seguretat nuclear i protección radiològica la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 3 (Convocades en DOGC de 9 d'octubre de 2019. Sol·licituds fins al 07-11-2019)
 • Cos d’Enginyeria técnica industrial la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 50
 • Cos d’Enginyeria técnica agrícola la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 61
 • Cos de Biblioteconomia la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 15 (Convocadades en DOG 17-06-2020. Sol·licituds fins al 16-07-2020)

Segon la convocatoria anterior:

Primera prova: consta de dos exercicis eliminatoris.

Primer: consisteix a respondre un qüestionari test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del Cos de titulats superiors de la Generalitat. Les respostes errònies es valoraran negativament. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Segon: sobre coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts:
- Primera: redacció d´un text de 200 paraules com a màxim, i contestar cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions pròpies.
- Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà d´una conversa sobre temes generals d´actualitat.

DOGC 01-10-2018

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).
 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.
 5. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 6. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 7. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 8. Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.
 9. La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

  3. Administració pública i procediment administratiu

 10. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

  4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 17. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

  5. Activitat de l'administració pública

 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  6. Finances públiques

 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
 22. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

  7. Funció pública

 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 25. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
21-01-2021 J de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme

Curso Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
476 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cossos Especials Generalitat de Catalunya

 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

  33€
 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

  36€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 69€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 141.50 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test