Borses de Treball Tècnic Superior-Mitjà-Gestor Ajuntament de Barcelona. Preparació Comú

 

Es publica la convocatòria de ampliació de diferents borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona en les següents categories:

Tècnic Superior:

 • Tècnic/a Superior d'Arquitectura
 • Tècnic/a Superior d'Art i Història
 • Tècnic/a Superior d'Arxivística (esmena, per error material DOGC 28-12-2021)
 • Tècnic/a Superior en Ciències
 • Tècnic/a Superior en Ciència de Dades
 • Tècnic/a Superior en Dret
 • Tècnic/a Superior en Economia
 • Tècnic/a Superior en Enginyeria
 • Tècnic/a Superior de Gestió
 • Tècnic/a Superior en Informació
 • Tècnic/a Superior en Medicina
 • Tècnic/a Superior en Medicina del Treball
 • Tècnic/a Superior en Microbiologia
 • Tècnic/a Superior d’Organització
 • Tècnic/a Superior en Pedagogia
 • Tècnic/a Superior en Psicologia
 • Tècnic/a Superior en Química
 • Tècnic/a Superior en Salut Pública
 • Tècnic/a Superior Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions “TIC”
 • Tècnic/a Superior en Veterinària

Tècnic Mitjà

 • Tècnic/a Mitjà /ana en Arquitectura
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Educació social
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Enginyeria
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Fisioteràpia
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Infermeria
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Logopedia
 • Tècnic/a Mitjà /ana enTecnologies de la Informació i de les Comunicacions “TIC”
 • Tècnic/a Mitjà /ana en Treball Social

Gestor/a d’Administració General

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per sis proves de caràcter obligatori i assenyalades als punts 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, prova ofimàtica, prova de coneixements de llengua estrangera, prova de coneixements de llengua catalana, coneixements de llengua castellana i valoració de les competències professionals, respectivament).Totes les proves tindran caràcter eliminatori a excepció de la prova de coneixements de llengua estrangera.

La qualificació del procés es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera, segona i tercera proves.

Primera prova. Test aptitudinal (obligatori i eliminatori) 65 punts

Consistirà en la realització d'un test psicotècnic tipus test adreçat a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona aspirant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran una tercera part del valor d'una resposta correcta.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 65 punts La puntuació mínima per superar-la serà de 32,5 punts.

Segona prova. Prova d'ofimàtica (obligatòria i eliminatòria) 10 punts

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb les funcionalitats bàsiques dels programes Microsoft Excel i Word ® (per versions a partir de Microsoft 'Office ® 2010).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superarla serà de 2 punts.

Tercera prova: Prova de coneixements de llengua estrangera (obligatòria i no eliminatòria) 25 punts

Les persones aspirants realitzaran, amb caràcter obligatori i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua alemanya, anglesa, àrab, francesa, italiana, urdú o xinesa del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR).

Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

La prova de llengua estrangera serà per defecte de llengua anglesa. Les persones aspirants que vulguin optar per una de les altres llengües, ho hauran de fer en el moment en que així s'indiqui al corresponent anunci que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

La llengua estrangera escollida per les persones es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

Aquesta prova consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova es qualificarà fins a 25 punts.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 3.4. de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

- Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text formal d'unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.

- Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Cinquena prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 3.5 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi la Comissió de Selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Sisena prova. Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Qüestionari de personalitat (obligatori i no eliminatori)

Aquesta prova consistirà en la realització d'un qüestionari que mesurarà els valors, els trets de personalitats bàsics, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial detallat a l'annex I per cadascuna de les categories objecte de la convocatòria.

Realitzat el qüestionari, els elements explorats s'integraran i es contrastaran en una entrevista posterior per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

Entrevista competencial (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les proves eliminatòries anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.

Per tal de superar aquesta prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Mostrar 1 evidència o més en totes les competències.
 • Mostrar el 50% o més del conjunt de totes les evidències que componen totes les competències a avaluar.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a Aptes o No Aptes.

Les persones qualificades com a No Aptes quedaran excloses del procés selectiu. Per a la realització de les entrevistes, l'Ajuntament de Barcelona anirà convocant, d'acord amb les necessitats de les diferents categories, a les persones aspirants, segons l'ordre de puntuació, en blocs de 20 persones, tenint en compte el percentatge del torn de reserva.

En algunes de les categories professionals es defineixen diferents àmbits funcionals, a banda de l'àmbit general de la pròpia categoria, tal com es detalla a l'annex I.

En el moment del procés que s'indiqui amb el corresponent anunci, que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca, les persones aspirants que així ho desitgin, podran seleccionar un o mes àmbits funcionals, per aquelles categories que ho contemplin, d'acord amb l'annex I.

En tots els casos, l'entrevista s'adaptarà a l'àmbit general. En cas d'optar per algun dels àmbits definits per cada categoria, l'entrevista competencial s'adaptarà també als àmbits escollits.

Les persones aspirants hauran de lliurar el seu currículum vitae en el moment i en la forma que s'indiqui amb el corresponent anunci que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ptbpersonals/tramit.do?reqCode=procesaUrl&url=tramite&convocatoria=%24B21
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/ptbpersonals/tramit.do?reqCode=procesaUrl&url=tramite&convocatoria=%24B21

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Borsa de treball Tècnics Ajuntament de Barcelona (Llibres d'ofimàtica) LIBROS EN CASTELLANO

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


64€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


64€

Comprar la colección

 • Word 2010

  Word 2010

  33€
 • Excel 2010

  Excel 2010

  38€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Borsa de treball Tècnics superior-Mitjà-Gestor Ajuntament de Barcelona. Preparació comú

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


62€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 7€


62€

Comprar la colección

 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  54€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  15€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per sis proves de caràcter obligatori i assenyalades als punts 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, prova ofimàtica, prova de coneixements de llengua estrangera, prova de coneixements de llengua catalana, coneixements de llengua castellana i valoració de les competències professionals, respectivament).Totes les proves tindran caràcter eliminatori a excepció de la prova de coneixements de llengua estrangera.

La qualificació del procés es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera, segona i tercera proves.

Primera prova. Test aptitudinal (obligatori i eliminatori) 65 punts

Consistirà en la realització d'un test psicotècnic tipus test adreçat a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona aspirant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran una tercera part del valor d'una resposta correcta.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 65 punts La puntuació mínima per superar-la serà de 32,5 punts.

Segona prova. Prova d'ofimàtica (obligatòria i eliminatòria) 10 punts

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb les funcionalitats bàsiques dels programes Microsoft Excel i Word ® (per versions a partir de Microsoft 'Office ® 2010).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superarla serà de 2 punts.

Tercera prova: Prova de coneixements de llengua estrangera (obligatòria i no eliminatòria) 25 punts

Les persones aspirants realitzaran, amb caràcter obligatori i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua alemanya, anglesa, àrab, francesa, italiana, urdú o xinesa del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR).

Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

La prova de llengua estrangera serà per defecte de llengua anglesa. Les persones aspirants que vulguin optar per una de les altres llengües, ho hauran de fer en el moment en que així s'indiqui al corresponent anunci que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

La llengua estrangera escollida per les persones es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

Aquesta prova consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova es qualificarà fins a 25 punts.

Quarta prova. Prova de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 3.4. de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

- Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text formal d'unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència.

- Segona part: S'avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

Cinquena prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 3.5 de la convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi la Comissió de Selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Sisena prova. Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Qüestionari de personalitat (obligatori i no eliminatori)

Aquesta prova consistirà en la realització d'un qüestionari que mesurarà els valors, els trets de personalitats bàsics, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial detallat a l'annex I per cadascuna de les categories objecte de la convocatòria.

Realitzat el qüestionari, els elements explorats s'integraran i es contrastaran en una entrevista posterior per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

Entrevista competencial (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les proves eliminatòries anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.

Per tal de superar aquesta prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Mostrar 1 evidència o més en totes les competències.
 • Mostrar el 50% o més del conjunt de totes les evidències que componen totes les competències a avaluar.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a Aptes o No Aptes.

Les persones qualificades com a No Aptes quedaran excloses del procés selectiu. Per a la realització de les entrevistes, l'Ajuntament de Barcelona anirà convocant, d'acord amb les necessitats de les diferents categories, a les persones aspirants, segons l'ordre de puntuació, en blocs de 20 persones, tenint en compte el percentatge del torn de reserva.

En algunes de les categories professionals es defineixen diferents àmbits funcionals, a banda de l'àmbit general de la pròpia categoria, tal com es detalla a l'annex I.

En el moment del procés que s'indiqui amb el corresponent anunci, que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca, les persones aspirants que així ho desitgin, podran seleccionar un o mes àmbits funcionals, per aquelles categories que ho contemplin, d'acord amb l'annex I.

En tots els casos, l'entrevista s'adaptarà a l'àmbit general. En cas d'optar per algun dels àmbits definits per cada categoria, l'entrevista competencial s'adaptarà també als àmbits escollits.

Les persones aspirants hauran de lliurar el seu currículum vitae en el moment i en la forma que s'indiqui amb el corresponent anunci que es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca

Datos básicos

Oposición
Borses de Treball Tècnic Superior-Mitjà-Gestor Ajuntament de Barcelona. Preparació Comú
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Interino/Laboral Temporal
Año
2021
Titulación requerida
Titulació específica*
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
15-12-2021 | DOGC | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 16-12-2021 hasta 04-01-2022
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament.

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud telemàtica de participació, per mitjans electrònics, tal com consta a l'annex II d'aquestes bases.

Requisitos

*Consultar les bases per conèixer la titulació específica exigida en cada borsa

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación09-02-2022
Fecha reclamacionesdesde 10-02-2022 hasta 23-02-2022
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación11-03-2022
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Primera prova
Segona prova
Tercera prova
Sumatori
Quarta prova. Expressió escrita
Quarta prova.Oral
Cinquena prova. Expressió escrita
Sisena prova. Primera part
Cinquena prova. Oral
19-03-2022
19-03-2022
19-03-2022
19-03-2022
30-04-2022
14-05-2022
14-05-2022
19-03-2022
25-05-2022

Resoluciones del tribunal

(19-04-2022) Resultats provisionals de la primera prova (test aptitudinal), segona prova (prova d'ofimàtica) i tercera prova (prova de coneixements de llengua estrangera):  les persones aspirants que desitgin formular al·legacions contra els resultats provisionals, disposaran des del dia 20 al dia 25 d’abril ambdós inclosos, per presentar-les telemàticament.

Aquelles persones aspirants que disposin de la documentació acreditativa del català i/o castellà i que encara no l’hagin aportat (assenyalades amb una X), podran presentar-la d’una de les següents maneres:
 • 1. - Adjuntant el document a l’adreça electrònica [email protected], fins a 7 dies naturals previs a la data de la realització de la prova de català, indicant en l’assumpte: “Català. Borses 2021”.
 • 2. - Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins a set dies naturals previs a la data de la realització de la prova de català.
 • 3. - El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocòpia.
(26-04-2022) Presentació Currículum Vitae (entre el dimecres 27 d'abril i el dilluns 2 de maig) i indicació àmbit o àmbits funcionals.
Les persones aspirants que per a les categories de TM Treball Social, Auxiliar i TS Dret, està previst que la segona part de la sisena prova (Entrevista competencial) comencin a partir del 9 de maig de 2022.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test