Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

Administración General

Convocatòria

Convocades 18 places d'Auxiliar Administratiu/va de consolidació de l'ocupació temporal de l'OOP 2017 (DOGC 15-03-2019)

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Información Básica

Oposición
Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona
Organismo
Llibreria Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
graduat ESO o equivalent
Sueldo
1.410 - 1.692 euros al mes € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo16-01-2018 | DOGC | Más información
Convocatoria
15-03-2019 | DOGC | Más información
Plazas18 plazas
Turno libre16
Discapacitados2

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 18-03-2019 hasta 12-04-2019
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
5 €
Información solicitudes

Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud tipus adreçada a l'Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP, en endavant), sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Els interessats poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (forma preferent) o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper.

 • Per via electrònica. Els interessats poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i serveis de la ciutadania dins la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona (http://www.seuelectronica.diba.cat apartat Recursos Humans).
 • Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, de dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores, al Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa.

El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà al Registre General de la Diputació, o bé es pot trobar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Els aspirants satisfaran els drets d'examen, fixats en la quantia de cinc euros (5,00 €). El pagament de la taxa d'inscripció es farà efectiu a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona (http://seuelectronica.diba.cat/pagaments) o als caixers de les entitats bancàries Caixabank i BBVA, una vegada presentada la sol·licitud segons el procediment descrit en el punt 1. En el cas de sol·licituds presentades per correu o altres mitjans previstos a la normativa vigent, el pagament es realitzarà mitjançant gir postal enviant la quantitat en efectiu a la Diputació de Barcelona, Rbla. Catalunya, 126 – 08008 de Barcelona.

Observaciones

A més, estan pendents de convocar-se places:

BOPB 12/12/2018

El procediment de selecció és el de concurs-oposició, que es regirà per la base general sisena, llevat de l'estructura de la fase d'oposició que serà la que es detalla en aquesta base específica.

La fase d'oposició consta de tres proves obligatòries i eliminatòries:

La primera prova consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari específic d'aquest procés selectiu.

La segona prova consistirà en respondre per escrit un qüestionari sobre coneixements pràctics d'ofimàtica en relació al processador de textos Word, el full de càlcul Excel i el gestor de correu electrònic Outlook del paquet Office 2010. 2.3.

La tercera prova consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del procés.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) segons el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües o d'aquells que reconeix com a equivalents.

BOPB 12/12/2018

Temari general per a les convocatòries de places del grup C, subgrup C2

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 3. La província en el règim local: organització provincial i competències. El municipi: organització municipal i competències. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
 4. La funció pública local. El personal al servei de l'Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L'ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures dels funcionaris locals. Aspectes bàsics de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona.

Temari específic

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
 2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
 3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 6. El municipi. Organització municipal. Competències.
 7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
 8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.
 9. La funció pública local. El personal al servei de l'Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L'ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.
 10. Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l'empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.
 11. Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.
 12. Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat.
 13. El procediment administratiu. Els interessats. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recursos contenciós-administratiu.
 14. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica.
 15. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment.
 16. Els principis de transparència i bon govern. Legislació bàsica, objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Transparència de l'activitat pública i accés a la informació.
 17. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.
 18. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d'entrada i sortida de documents.
 19. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
 20. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principals polítiques d'assistència i assessorament.
https://www.diba.cat/es

Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

 • Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  30€
 • Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  29€
 • Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions L...

  50€
 • Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de Barcelona

  Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de ...

  26€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 12€ 123€
antes 135€

Compra ahora y aprovecha el descuento.
Llama al 617 109 109

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test