Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

Administración General
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona
Organismo
Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
graduat ESO o equivalent
Sueldo
1.410 - 1.692 euros al mes € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo16-01-2018 | DOGC | Más información
Plazas146 plazas

Observaciones

Les 146 places corresponen a:

Segon la convocatoria anterior el procediment de selecció serà el de concurs-oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

Constarà de tres proves obligatòries i eliminatòries:

• Primera prova: Consistirà en respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari específic d’aquest procés selectiu.

• Segona prova: Consistirà en un exercici de coneixements de català; la qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, restant eliminats/des del procés aquells/es aspirants que siguin considerats/des no aptes.

Restaran exempts/es de realitzar aquesta prova els/les aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.

• Tercera prova: Prova d’informàtica, consistirà en la reproducció d’un text mitjançant el programa de tractament de textos Word i en l’execució d’un full de càlcul en Excel.

Les proves teòrica i pràctica es qualificaran sobre un màxim de 10 punts cadascuna. L'aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts en cadascuna de les proves en serà automàticament eliminat/da.

FASE DE CONCURS

Aquesta fase serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d'oposició.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de 8 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

a) Serveis efectius prestats a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms o ens consorciats en què hi participa, com a funcionari/ària de carrera o personal interí d’aquesta Corporació o mitjançant contracte laboral amb adscripció a la plantilla de la Diputació de Barcelona, llevat dels inclosos en plans d’ocupació i altres de col·laboració amb l’INEM, a raó de 0,05 punts per mes fins a 3,20 punts.

En aquesta valoració es tindrà en compte l’apreciació de l’activitat, expedida pels Serveis de Recursos Humans segons les dades subministrades per la Unitat en què s’hagin prestat els serveis, d’acord amb la següent escala graduada:

0,06 punts per mes treballat amb una apreciació de l’activitat superior a l’adequada.
0,05 punts per mes treballat amb una apreciació de l’activitat adequada.
En cap supòsit no es valorarà l’exercici amb una apreciació de l’activitat inferior a l’adequada.

b) Experiència professional en funcions anàlogues a les del lloc a proveir, a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a 1,80 punts.

L’experiència professional en altres Administracions o empreses del sector públic o privat s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.

c) Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i sempre que tingui una duració mínima de 10 hores, entre 0,05 i 0,50 punts, en funció de la durada i de l’entitat organitzadora, fins a un màxim de 2,00 punts.

d) Altres titulacions acadèmiques rellevants per al lloc a proveir, sempre que no siguin les exigides a la convocatòria o les de nivell inferior necessàries per aconseguir aquelles, fins a 0,50 punts.

e) Altres mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l’elaboració d’estudis i treballs i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin pròpies del lloc de treball, fins a 0,50 punts.

La puntuació definitiva del concurs-oposició serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les fases d’oposició i de concurs.

Segon la convocatoria anterior

TEMARI ESPECÍFIC

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.

6. El municipi. Organització municipal. Competències.

7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.

9. La funció pública local.

10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l’àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

13. El procediment administratiu. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.

14. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

15. L’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.

16. Concepte i contingut dels documents propis de l’Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l’àmbit local.

19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i d’assessorament.

20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió.

Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

 • Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  28€
 • Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  28€
 • Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions L...

  49€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 11€ 116€
antes 127€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.