Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

 

Auxiliar Administratiu/va Diputació de Barcelona

Estan pendents de convocatòria 29 places d'Auxiliar Administratiu/iva de la Diputació de Barcelona: 22 de l'OOP 2022 i 7 de l'OOP 2023.

Retribucions Auxiliar Adminnistratiu/va Diputació de Barcelona

Per al 2023 les retribucions pugen, com a mínim, a 16.628 euros bruts anuals.

Segons l'anterior convocatòria

El procediment de selecció és el de concurs-oposició, que es regirà per la base general sisena, llevat de l'estructura de la fase d'oposició que serà la que es detalla en aquesta base específica.

La fase d'oposició consta de tres proves obligatòries i eliminatòries:

La primera prova consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari específic d'aquest procés selectiu.

La segona prova consistirà en respondre per escrit un qüestionari sobre coneixements pràctics d'ofimàtica en relació al processador de textos Word, el full de càlcul Excel i el gestor de correu electrònic Outlook del paquet Office 2010. 2.3.

La tercera prova consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del procés.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) segons el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües o d'aquells que reconeix com a equivalents.

Segons l'anterior convocatòria

Temari específic

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
 2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
 3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 6. El municipi. Organització municipal. Competències.
 7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
 8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.
 9. La funció pública local. El personal al servei de l'Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L'ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.
 10. Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l'empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.
 11. Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.
 12. Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat.
 13. El procediment administratiu. Els interessats. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recursos contenciós-administratiu.
 14. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica.
 15. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment.
 16. Els principis de transparència i bon govern. Legislació bàsica, objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Transparència de l'activitat pública i accés a la informació.
 17. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.
 18. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d'entrada i sortida de documents.
 19. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
 20. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principals polítiques d'assistència i assessorament.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


129€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


129€

Comprar la colección

 • Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  33€
 • Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  32€
 • Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions L...

  53€
 • Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de Barcelona

  Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de ...

  29€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons l'anterior convocatòria

El procediment de selecció és el de concurs-oposició, que es regirà per la base general sisena, llevat de l'estructura de la fase d'oposició que serà la que es detalla en aquesta base específica.

La fase d'oposició consta de tres proves obligatòries i eliminatòries:

La primera prova consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari específic d'aquest procés selectiu.

La segona prova consistirà en respondre per escrit un qüestionari sobre coneixements pràctics d'ofimàtica en relació al processador de textos Word, el full de càlcul Excel i el gestor de correu electrònic Outlook del paquet Office 2010. 2.3.

La tercera prova consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del procés.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) segons el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües o d'aquells que reconeix com a equivalents.

PROGRAMA

Segons l'anterior convocatòria

Temari específic

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
 2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
 3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 6. El municipi. Organització municipal. Competències.
 7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
 8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.
 9. La funció pública local. El personal al servei de l'Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L'ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.
 10. Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l'empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.
 11. Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.
 12. Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat.
 13. El procediment administratiu. Els interessats. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recursos contenciós-administratiu.
 14. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica.
 15. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment.
 16. Els principis de transparència i bon govern. Legislació bàsica, objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Transparència de l'activitat pública i accés a la informació.
 17. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.
 18. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d'entrada i sortida de documents.
 19. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
 20. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principals polítiques d'assistència i assessorament.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Diputació de Barcelona
Organismo
Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas29 plazas

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test