Producto añadido a la cesta
Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

Fecha de edición: 22/01/21

Nº de páginas: 764

ISBN: 978-84-1327-683-0

35,00
RÈGIM LOCAL
Tema 18. L'Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.
Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La provincia al règim local català. La vegueria.
Tema 20. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials.
Tema 21. El municipi: elements. El terme municipal. La població. L'empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La Comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 24. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d'acords. Impugnació d'actes i acords. Règim jurídic.
Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora.
Tema 26. La funció pública local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.
Tema 27. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisicions i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social.
Tema 28. Els béns de les entitats locals.
Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. El pressupostos locals. La despesa pública local.
Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població.
SISTEMES D'INFORMACIÓ
Tema 33. Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa. Administració Electrònica.
Tema 34. El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organizació dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 35. L'automatització d'oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
Tema 36. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica.
MATÈRIES TRANSVERSALS
Tema 37. La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Consell Europeu. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea.
Tema 38. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 32018, de 5 de desembre. L'autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016679, de 27 d'abril.
Tema 39. Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Mecanismes de control.
Tema 40. Llei 172015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 52008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats. Breu referència a la normativa estatal.

Sinopsis

Aquest Temari 2 forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d’accés a la subescala d’Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a l’opositor la tasca d’obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma.Aquest volum és el resultat d’una acurada comparativa dels programes que els municipis més importants de Catalunya han establert com a contingut bàsic de les proves d’accés a la seva subescala auxiliar, i desenvolupa i analitza la normativa específica d’aplicació al territori català.Considerem, doncs, que aquest Temari 2, juntament amb el Temari 1 i el relatiu a Qüestionaris, conformen l’eina més eficaç per a la preparació dels processos selectius a què es dirigeix.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!