Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Treballadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya

Ingenieros y Técnicos
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Treballadors Socials, Execució Penal, Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Diplomat/Grau Treballadors Socials
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo23-07-2015 | DOGC | Más información
Plazas70 plazas
Turno libre66
Discapacitados4

Observaciones

90 vacants: 70 de SSEP i 11 de centres educatius

Es preveu que el programa que regirà en el procés selectiu serà:

 • Temari comú de cossos especials publicat en el DOGC de 23.2.2006, modificat en el DOGC de 26-02-2015
 • Temari específic execució penal publicat en el DOGC de 16.4.2010
 • 35 temes del Temari específic pendent de publicació

PART GENERAL DEL TEMARI DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'ACCÉS AL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I AL COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT
DOGC núm. 4579 - 23/2/2006
MODIFICAT DOGC 26-02-2015

TEMARI COSSOS ESPECIALS

TEMARI PART GENERAL (PRIMERA PROVA, PRIMER EXERCICI)

Aquest programa de temes és comú per a tots els cossos especials (professionals) de titulats superiors de la Generalitat.

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1.  La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2.  Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya

Tema 6. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8. Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

Tema 12. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14. La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15. La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.

Tema 16. Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18. La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19. Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21. El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22. Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23. Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24. Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; d'acció social; d'habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25. Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l'Administració.

TEMARI EXECUCIÓ PENAL
DOGC núm. 5609 16/4/10

Tema 1. Marc legal en matèria penitenciària (I): la Constitució espanyola. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Llei orgànica 11979, de 26 de setembre, general penitenciària. El jutge de vigilància penitenciària a la Llei orgànica 61985, d’1 de juliol, del poder judicial. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària.

Tema 2. Marc legal en matèria penitenciària (II): el Reial decret 1901996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari.

Tema 3. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Decret 3292006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

Tema 4. La Llei orgànica 101995, de 23 de novembre, del Codi penal. Principi de legalitat i principi de tipicitat. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Sistema de penes i mesures. La presó preventiva.

Tema 5. L’ingrés en un centre penitenciari: procediment i tràmits d’ingrés. L’entrevista d’ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.

Tema 6. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l’establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d’intervenció a l’àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 7. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d’execució de programes de tractament en interns en segon grau.

Tema 8. El disseny curricular: àmbits d’intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de prevenció, salut i desenvolupament cultural; àmbit del món laboral i àmbit d’atenció especialitzada.

Tema 9. Programes d’atenció especialitzada: programa d’intervenció en conductes addictives. Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Programa d’intervenció en delictes violents. Programa d’intervenció en conductes de violència domèstica.

Tema 10. Programes generals d’intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d’intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d’avaluació i motivació.

Tema 11. La formació reglada de persones adultes al sistema penitenciari català: programa d’ensenyaments inicials i bàsics. Programa de formació bàsica (formació instrumental i educació secundària). Preparació d’accés a estudis superiors i formació complementària. Estudis superiors a distància. Competències per a la societat de la informació.

Tema 12. L’educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d’educació social. Programa marc d’educació per a la convivència en diversitat. Programa marc de les arts visuals, plàstiques, escèniques i audiovisuals. Programa de biblioteques. Pràctica esportiva. Eureka i altres projectes culturals (dies mundials, commemoracions, etc.).

Tema 13. Avaluació i gestió del risc des de l’àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, Programa telemàtic de supervisió de sortides, Programa de tractament farmacològic com a coadjuvant del Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Avaluació dels programes d’intervenció i la reincidència.

Tema 14. El treball penitenciari: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Tallers productius, serveis interiors, serveis exteriors.

Tema 15. Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l’àmbit dels serveis socials d’execució penal. Indicadors socials d’avaluació.

Tema 16. Òrgans de participació social. Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social i Taules de Participació Social. Entitats col•laboradores i de voluntariat.

Tema 17. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d’establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana.

Tema 18. La llibertat condicional: procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 19.  El marc legal de la justícia juvenil: normativa de Nacions Unides i d’organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica 52000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament.

Tema 20: Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei 272001, de 31 de desembre, de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d’actuació de les administracions públiques en aquest àmbit. La normativa de desenvolupament.

Tema 21: El tractament legal dels menors d’edat: els menors de 14 anys, els majors de 14 I menors de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l’actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats i l’acusació particular. El règim de recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil.

Tema 22: Les funcions de l’equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L’assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L’informe d’assessorament tècnic.

Tema 23: La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l’infractor. El rol del mediador.

Tema 24: El catàleg de mesures de la Llei orgànica 52000. Les regles per a l’aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.

Tema 25: Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d’edat en l’execució de les mesures.

Tema 26: L’execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. L’elaboració del programa individualitzat d’execució de cada mesura. Els tipus d’informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 27: La composició, organització i funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l’execució de les mesures.

Tema 28: La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. Els drets i les obligacions dels menors internats.

Tema 29: La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

Tema 30: Les funcions de vigilància i seguretat dels centres educatius. Els seus mitjans de contenció. El règim disciplinari dels centres educatius. Les funcions d’inspecció dels centres educatius.

Tema 31: L’actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d’actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d’actuació.

Tema 32: L’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col•legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

Tema 33: Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària.

Tema 34: Objectius i principis bàsics d’actuació. Funcions dels tècnics de mesures d’execució penal a la comunitat, control de l’execució, suport socioeducatiu, compliments d’obligacions io tractaments i participació comunitària. Els principis d’igualtat davant la llei, dels drets i garanties, de la individualització de les respostes, de la corresponsabilització, de la transitorietat i temporalitat de la intervenció, de la intervenció mínima i de la responsabilització social.

Tema 35: Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció.

Tema 36: Les formes substitutives d’execució de les penes privatives de llibertat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció.

Tema 37: Llei orgànica 12004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desenvolupament.

Tema 38: Oficina d’atenció a la víctima del delicte: principis d’intervenció i instruments d’avaluació. Programes d’intervenció: Programa d’intervenció inicial, Programa de seguiment, Programa d’orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa d’atenció psicològica, Programa d’acompanyament a l’acte de judici oral, Programa d’atenció i seguiment social, Programa de Pla d’autoprotecció i Programa d’intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 39: Programa de mediació i reparació penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Programa de mediació als centres penitenciaris, Programa de mediació en els òrgans judicials i Programa de mediació en coordinació amb el Centre de Mediació de Dret Privat.

Tema 40: Programa d’assessorament tècnic penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Assessorament tècnic oficiat d’encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes io testimonis, suport a l’exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d’assessorament tècnic penal.

Barcelona

Temari comú Cossos Especials

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
02-11-2017 J de 16:00 a 21:00 716 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

OnLine

Temari comú Cossos Especials

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
440 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Assistents Socials Execució Penal

 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

  30€
 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

  33€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 63€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.