Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Tècnic Superior Ajuntament de Barcelona. Temari Comú

Administración General

En l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 amb 1.973 places.

Destaquem 218 places Tècnic Superior (diverses especialitats):

Règim funcionarial

 • TS Arquitectura: 11 places
 • TS Enginyeria: 25 places
 • TS en Veterinaària: 18 places
 • TS Ciències: 1 plaça
 • TS Art i Història: 6 places
 • TS Arxivística: 2 places
 • TS Psicologia: 31 places
 • TS Pedagogia: 11 places
 • TS Informació: 24 places
 • TS Dret: 16 places
 • TS Gestió: 33 places
 • TS Economia: 2 places
 • TS Estadística: 1 plaça
 • TS Organització: 5 places

Règim laboral

 • TS en Medicina: 3 places
 • TS d'Informàtica: 20 places
 • TS Salut Pública: 9 places

Datos básicos

Oposición
Tècnic Superior Ajuntament de Barcelona. Temari Comú
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas218 plazas
Segon la convocatoria anterior:

L'oposició consta dels exercicis de caràcter obligatori i eliminatori a que fan referència les bases 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4.

En ADAMS Formació preparem el TEMARI ADMINISTRATIU per al primer exercici

Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Consistirà en l'avaluació dels coneixements del temari administratiu i del temari específic mitjançant una prova tipus test, formada per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una serà correcta.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense resposta no es puntuaran, i les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta. El valor màxim d'aquest exercici serà de 20 punts.

La puntuació mínima per superar l'exercici és de 10 punts. El temari administratiu i el temari comú consten a l'annex 2 de la present convocatòria.

Segon exercici. Consta de dues proves.

Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana.

Consta de dues parts obligatòries:

 • Primera: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules, i els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • Segona: S'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. Aquesta prova tindrà una durada com a màxim de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona. La qualificació de la prova serà d'apte o no apte. Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment i en el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 3.2 d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 3.6.

Segona prova: És la prova de coneixements de llengua castellana.
(exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

La prova consistirà en la realització d'una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel Tribunal. El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació de la prova serà d'apte o no apte.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana: Resten exempts de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, i en el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 3.6 d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; del diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial Decret 862/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per l'escola oficial d'idiomes. Podeu enviar la documentació acreditativa de llengua castellana per correu electrònic a l'adreça planificacio@bcn.cat , fins a 7 dies abans de la prova.

Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

Avaluació dels coneixements del temari específic.

Consistirà en la resolució d'un o més supòsits pràctics relacionats amb les matèries que apareixen al temari específic d'aquestes bases. El valor màxim d'aquest exercici serà de 23 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 11,50 punts. El temari específic és el que apareix a l'annex 2 de la present convocatòria.

Quart exercici (obligatori)

Aquest exercici té per finalitat avaluar les característiques personals, professionals i/o les competències requerides per l'òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria. Per dur-lo a terme, el Tribunal qualificador podrà emprar un o varis sistemes d'avaluació (proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris psicotècnics, entrevistes, etc...) L'exercici serà qualificat en el seu conjunt de 0 a 7 punts i no tindrà caràcter eliminatori, llevat que l'aspirant no es presenti a la seva realització. La qualificació de la fase d'oposició es determinarà per la suma de les puntuacions obtingues al primer, tercer i quart exercicis. El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió, en aquest cas la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors.

TEMARIS GENERALS (DOGC 06-06-2018)

GRUP A1 (18 temes)

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.
 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
 4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.
 6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.
 7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.
 8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.
 9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
 10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.
 11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
 13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 16. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.
 18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.

Temari comú Tècnic superior de l'Ajuntament Barcelona

 • Temari comú Tècnic superior de l'Ajuntament Barcelona

  Temari comú Tècnic superior de l'Ajuntament Barcelona

  47€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 47€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.