Administratius ICS

 

Places ofertes i places convocades per a Administratiu de l'ICS

Places Convocades 2022

222 places:

 • 118 places d'estabilització (concurs oposició)
 • 104 places (concur oposició ordinari OOP 2019, 2020 i 2021)

Oferta de places d'Administratiu ICS

Quedarien pendents de convocar les places de l'OEP 2022: 72 places.

S'aprova l'oferta d'ocupació pública de l’ICS per a l'exercici 2023 i la distribució de places per categories. Les 6.211 places autoritzades per l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya es distribueixen en 4.679 places de la taxa específica (64 places per a l'Administratiu de l'ICS) i 1.532 places de la taxa ordinària de reposició (no hi ha places per a Administratius).

Prepara't amb ADAMS Formació

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaLlibres.

Què fa un administratiu de l'ICS?

Realitza tasques de caràcter administratiu que varien depenent del centre corporatiu del que depengui: així en atenció a la ciutadania podrà elaborar la informació necessària i analitzar amb el responsable de la unitat les reclamacions i els suggeriments dels usuaris; mentre que l'administratiu ICS que estigui en suport a la facturació a tercers farà els diferents processos administratius relacionats amb la facturació.

Retribucions de l'Administratiu ICS

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí.

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria d'Administratiu/iva per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

 1. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 2. L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
 3. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.
 4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu. Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.
 5. El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.
 6. L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.
 7. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
 8. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal.
 9. L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.
 10. Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.
 11. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 12. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Retribucions.
 13. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius.
 14. El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 15. Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar. Acció protectora: contingències i prestacions.
 16. Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.
 17. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.
 18. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 19. Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer permanent. El control pressupostari intern i extern.
 20. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.
 21. Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegats/ades de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.
 22. L'Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
 23. Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
 24. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
 25. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models d'acreditació a l'Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits.
 26. L'administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d'Internet, sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.
 27. La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.
 28. Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.
 29. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjà/avançat).
 30. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Administratius Institut Català de la Salut - ICS

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 17€


120€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 17€


120€

Comprar la colección

 • Temari transversal. Institut Català de la Salut

  Temari transversal. Institut Català de la Salut

  40€
 • Temari 1 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 1 Administratiu-va Institut Català de la S...

  33€
 • Temari 2 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 2 Administratiu-va Institut Català de la S...

  35€
 • Temari 3 Administratiu-va Institut Català de la Salut

  Temari 3 Administratiu-va Institut Català de la S...

  29€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

PROGRAMA

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria d'Administratiu/iva per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

 1. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 2. L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
 3. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.
 4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu. Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.
 5. El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.
 6. L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.
 7. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
 8. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal.
 9. L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.
 10. Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.
 11. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 12. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Retribucions.
 13. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius.
 14. El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 15. Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar. Acció protectora: contingències i prestacions.
 16. Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.
 17. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.
 18. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 19. Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer permanent. El control pressupostari intern i extern.
 20. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.
 21. Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegats/ades de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.
 22. L'Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
 23. Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
 24. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
 25. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models d'acreditació a l'Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits.
 26. L'administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d'Internet, sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.
 27. La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.
 28. Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.
 29. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjà/avançat).
 30. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Datos básicos

Oposición
Administratius ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Sueldo
Entre 22.000 i 23.300 euros anuals € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
30-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas222 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 02-01-2023 hasta 20-02-2023
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
32.15 €
Información solicitudes

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria que consten en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució. A aquest efecte, les persones que vulguin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d'una categoria o especialitat hauran d'efectuar una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les persones aspirants faran una única sol·licitud per a cada categoria o categoria amb especialitat en què vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l'enllaç abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les dades de caràcter personal s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de participació en la convocatòria i és responsabilitat de la persona aspirant comprovar-ne l'exactitud, i, si escau, instar-ne la correcció davant la direcció de persones o unitat de recursos humans corresponent.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Per incidències tècniques, s'ha ampliat el termini de presentació d'instàncies. Fins al dia 20 de febrer de 2023

Requisitos

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

 • a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del títol oficial de batxillerat, formació professional de grau superior o equivalent, o grau mitjà, també serà d'aplicació al torn de promoció interna l'establert a l'article 34 de la Llei 55/2003 de l'Estatut Marc del personal dels serveis de salut.
 • b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.
 • c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-04-2023
Fecha reclamacionesdesde 12-04-2023 hasta 25-04-2023
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación31-05-2023
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Segon exercici. Llengua catalana (previsió)
30-09-2023
Fase de concurso

anunciar que se abre el período de 15 días naturales (del 12 al 26 de julio), para presentar para presentar los méritos.

ADAMS TestPack EXPRÉS

4.933 PREGUNTAS

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

4933 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

4933 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
03-02-2023 V de 16:00 a 21:00 156 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test