Producto añadido a la cesta
Gestió Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Oposicions Cos de Gestió Generalitat de Catalunya

Situación: Próxima Convocatoria

Plazas: 185

Matricúlate

Previsió convocatòria de Gestió de la Generalitat de Catalunya

En l’oferta 2021 s’inclouen 126 places (taxa de reposició).

En l’oferta 2023 s’inclouen 59 places (taxa específica).

Prepara’t amb ADAMS Formació

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Curs Online i Llibres.

Funcions Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

 • Tasques d’inspecció, execució i control que no corresponguin al Cos superior.
 • Col·laboració en la tramitació i elaborar la proposta de resolució d’expedients que no estiguin assignats a personal funcionari del Cos superior.
 • Contractació administrativa: revisar plecs, tramitació d’expedients administratius.
 • Elaboració d’estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d’assessorament tècnic: elaboració d’informes…
 • Tasques d’intermediació laboral (Servei d’Ocupació de Catalunya)
 • Es pot optar a Ilocs de cap de secció (nivell 23-24) o cap de servei (nivell 2627).
 • Nivells 16 a 26
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
467,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 18 de junio de 2024

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
183,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 1 de marzo de 2024

clock

V de 16:00 a 21:00

euro
183,00/mes
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 18 de junio de 2024

clock

M de 16:00 a 21:00

euro
197,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate

Segon la convocatòria anterior

FASE D’OPOSICIÓ MOLT DECISÒRIA
El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació d’aquesta fase de concurs és d’un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, mentre que la fase d’oposició es valora amb un màxim de 25 punts, és a dir, el 67% de la puntuació total.

 

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

a) Serveis prestats.
Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales d’administració general o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A2 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2).
Amb caràcter excepcional, en les places d’opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A2, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre i quan s’hagin dut a terme funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.

b) Altres mèrits.
– Titulacions. Es valoren titulacions universitàries de llicenciatura, diplomatura o graus corresponents, màsters o postgraus que siguin rellevants en relació amb les funcions a desenvolupar en les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el següent barem:
– Llicenciatures, diplomatures o graus corresponents: 2,5 punts.
– Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1,50 punts.
– Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 1 punt.
La titulació al•legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es podrà valorar com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria. Als efectes de poder donar compliment a aquesta previsió, caldrà que les persones aspirants indiquin quina és la titulació al•legada com a requisit de participació i l’aportin també dins del termini de deu dies previst per a l’acreditació de mèrits.
– Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora l’haver resultat apte/a sense plaça en el procés selectiu per a l’accés a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/3573/2007, de 26 de novembre, publicada al DOGC núm. 5020, de 30.11.2007 (núm. de registre de la convocatòria 157): 1,50 punts. 

arrow

Primera prova

Consta de quatre exercicis

– Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de competències professionals

– Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
– Orientació als resultats i a la millora
– Organització i planificació del treball
– Treball en equip
– Capacitat de presa de decisions
– Orientació al ciutadà
– Actualització professional

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
Qualificació: de 0 a 5 punts.

– Segon exercici: coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l’epígraf 1, “Dret Càrrecs i personal constitucional”; temes 5 a 8 de l’epígraf 2, “L’organització política i administrativa de l’Estat; temes 9 a 12 de l’epígraf 3, “La Unió Europea”; temes 13 a 15 de l’epígraf 4, “L’organització política i administrativa de Catalunya”; temes 16 a 23 de l’epígraf 5, “L’Administració pública. El dret administratiu”; temes 27 a 29 de l’epígraf 7, “Estadística”; temes 30 a 34 de l’epígraf 8, “Gestió pública”; i temes 40 a 44 de l’epígraf 10 Polítiques públiques, per les que participin pel torn de promoció interna).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoció interna).
Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

o Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol•licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificació: La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el segon.

o Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el tercer.
La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

arrow

Segona Prova

EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S’ESCAU)
Consta de dos exercicis

– Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
– Primera. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
– Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

– Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, s’haurà de realitzar un exercici escrit, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i un d’oral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

arrow

Programa

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administracióde la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general i prevenció de riscos laborals) (grup A, subgrup A2).

Part comuna a totes les opcions.

 1. L’ètica pública. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d’aplicació. Transparència en l’activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.
 2. El dret d’accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d’accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
 3. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades.
 4. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 5. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans. Bon govern: el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, les cartes de servei i la millora de la qualitat normativa.
 6. Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 7. Unió Europea. Àmbits d’actuació. La ciutadania de la Unió Europea.
 8. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d’actuació i funcionament. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.
 9. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 10. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d’inderogabilitat singular dels reglaments.
 11. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 12. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 13. Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. El model català d’administració electrònica. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració de la Generalitat. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital de la ciutadania i de l’empresa. El registre electrònic. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració.
 14. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració.
 15. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 16. Potestat d’inspecció i control de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 17. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructurespressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 18. Classes de personal al servei de les administracions públiques. Ordenació dels cossos i categories professionals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Ordenació dels llocs de treball.
 19. Accés a l’ocupació pública. Oferta d’ocupació pública. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de les persones ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna.
 20. Provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i laboral fix. Mobilitat del personal. Remoció. Fi de la relació de servei del personal.
 21. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 23. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 24. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social.
 4. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Publicació de resultats.
 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 6. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 8. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L’arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de Gestió Documental.
 9. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d’obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d’obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 12. La preparació dels contractes. L’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.
 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 15. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d’ajuts.
 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 17. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L’aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats. La gestió pressupostària: els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
 18. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
 19. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 20. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 21. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 22. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 23. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats i delegades de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d’assetjament sexual i psicològic en el treball.
 24. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 25. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 26. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Part específica, opció prevenció.

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions.
 2. Drets de consulta i participació dels treballadors i treballadores. Els delegats i delegades de prevenció: funcions i competències. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals.
 3. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos laborals. Definicions i contingut general. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l’activitat preventiva.
 4. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Mitjans de coordinació. Drets de les persones representants dels treballadors i treballadores.
 5. Vigilància de la salut. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Protecció dels treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut. Protecció de la maternitat i durant el període de lactància.
 6. Accidents de treball. Notificació i declaració d’accidents. Investigació d’accidents. Metodologies d’investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 7. Risc d’incendi. Factors de risc d’incendi i mesures de prevenció. Mesures en cas d’emergència. Plans d’autoprotecció: classificació i organització d’emergències.
 8. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Normativa aplicable. Presència de recursos preventius en determinades activitats. Normatives aplicables.
 9. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Normativa aplicable. Equips de treball. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball.
 10. Accions preventives aplicables a l’execució d’obres de reforma o ampliació. El coordinador en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 11. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.
 12. Els contaminants químics. Mesura de l’exposició. Mesures de prevenció davant l’exposició als contaminants químics. Envasament, etiquetatge, emmagatzematge i manipulació.
 13. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina.
 14. Risc d’exposició a plaguicides. Criteris d’actuació en el control de plagues urbanes a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 15. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 16. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores contra els riscos rel acionats amb l’exposició al soroll. Normativa aplicable.
 17. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l’organisme humà. Riscos i mesures preventives. Normativa aplicable.
 18. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Interacció amb l’organisme i efectes biològics. Riscos de l’exposició i mesures preventives. Normativa aplicable.
 19. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l’ambient de treball. Mesures de prevenció.
 20. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d’avaluació. Normatives aplicables.
 21. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades i moviments repetitius. Metodologies d’avaluació i normativa aplicable.
 22. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 23. L’organització del temps de treball. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 24. Factors de risc psicosocial. Identificació i avaluació de riscos psicosocials. El mètode per a l’avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT. El control i la prevenció dels problemes psicosocials.
 25. L’estrès. Models de generació d’estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l’estrès. Síndrome d’esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d’avaluació de l’estrès. Mesures de prevenció.
 26. L’assetjament psicològic. El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.
adams test

EXPERTO 6.429 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 6.429 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar
adams test

EXPRÉS 6.429 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar

Libros de Gestió Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

 Oposicions Cos de Gestió Generalitat de Catalunya

Si has arribat fins aquí és perquè estàs plantejant-te fer carrera a la Generalitat de Catalunya, i en concret per accedir al Cos de Gestió! Treballar com a empleat públic a l’administració de la Generalitat de Catalunya pot oferir-te molts avantatges:  retribucions estables, estabilitat laboral i oportunitats de creixement professional.  

Si vols obtenir més informació sobre les oposicions al Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya o necessites assessorament sobre com preparar-te per al procés selectiu, estarem encantats d’ajudar-te. Al llarg d’aquest article trobaràs informació sobre com funciona el procés selectiu per accedir al Cos de Gestió de la Gen Cat. 

Convocatòries i places Cos de Gestió Generalitat de Catalunya  

Actualment, per a Gestió de la Gen Cat hi ha ofertades un total de 185 places, de les quals 66 són per al torn lliure (35 places es reserven a persones que tinguin discapacitat reconeguda). Quan la Generalitat de Catalunya publiqui la convocatòria, coneixerem la distribució d’aquestes places per àrees o opció (opció general i opció de prevenció de riscos laborals).  

Per presentar-te a les oposicions de Gestió GenCat has de tenir la titulació exigida per a cadascuna de les opcions: 

Opció  Titulació 
General  Enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitectura tècnica o grau corresponent 
Prevenció de riscos laborals  Enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitectura tècnica o grau corresponent i la formació específica en una de les tres especialitats per al desenvolupament de les funcions de prevenció de riscos laborals que determina el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 780/1998, de 30 d’abril 

 En funció de l’opció escollida, les funcions que desenvolupa aquest Cos de Gestió varien. A continuació, pots conèixer quines són: 

Opció  Tasques 
General  Entre les funcions que fan els funcionaris de Gestió de la Generalitat de Catalunya hi ha les actuacions d’inspecció, execució i control que no corresponguin al Cos superior. També col·laboren en la tramitació i l’elaboració de la proposta de resolució d’expedients que no estiguin assignats a personal funcionari del Cos superior. A matèria de contractació administrativa s’encarrega de revisar plecs, tramitació d’expedients administratius. 
Prevenció  A més de les funcions descrites per a l’opció general, en els llocs de treball corresponents a l’opció de prevenció de riscos laborals, es poden desenvolupar, específicament i bàsicament, les funcions, d’acord sempre amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen, en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral que no siguin exercides pels funcionaris del cos superior. 

 Requisits de participació a les oposicions de Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya  

Per participar a les oposicions de gestió gencat, has de complir els següents requisits generals:  

 1. Nacionalitat. Ciutadà espanyol o nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea. Cònjuge d’un ciutadà espanyol o nacional d’un altre estat membre de la UE. Ciutadans d’estats amb què la UE ha subscrit tractats internacionals i Espanya ha ratificat els que permeten la lliure circulació de treballadors.
 2. Edat. 16 anys i no superar, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 3. Titulació. Cal tenir la titulació acadèmica requerida per a la plaça en qüestió (Veure titulacions a la taula anterior).
 4. Capacitat funcional. Cal disposar de la capacitat funcional necessària per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria o especialitat a  la qual es vol accedir. 
 5. No haver estat separat d’ocupació mitjançant un procediment disciplinari ni haver estat judicialment inhabilitat. 

Proves de Selecció de les oposicions de Cos de Gestió GenCat  

Les proves de selecció de les oposicions al Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya són, per norma general, per concurs oposició lliure. 

La fase d’oposició és de caràcter obligatori i eliminatori 

Exercicis  

La darrera convocatòria al cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya va constar de dues proves, i els següents exercicis: 

Primera prova. Consta de quatre exercicis. 

 • Primer exercici: competències professionals. 
 • Segon exercici: coneixements.  
 • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. 
 • Quart exercici: supòsits pràctics.  

Segona prova. Consta de dos exercicis. 

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana (per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo). 
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo).  

Nombre de Temes  

El programa de les oposicions de Gestió Generalitat de Catalunya es compon de 50 temes, 24 temes comuns a totes les opcions i 26 temes específics per a cada opció.  

Temari per a la convocatòria del Cos de Gestió Generalitat Catalunya  

Si busques els millors llibres per a Gestió de la Generalitat de Catalunya, a ADAMS trobaràs la col·lecció completa per a l’opció general del Cos de Gestió (temari comú i temari específic de l’opció general) i si només necessites els temaris comuns, pots adquirir el temari 1 i el temari 2 de manera independent. L’Editorial d’ADAMS té uns alts estàndards de qualitat pels quals ha obtingut el reconeixement del segell 600 EFQM.  

Borsa de treball de la Direcció de la Generalitat de Catalunya  

Les convocatòries d’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya són realitzades pels diferents departaments de la Generalitat. Cada departament determina les especificacions de la feina i els requisits necessaris.  

Com presentar una sol·licitud per als exàmens del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya  

Les sol·licituds per participar en els processos de selecció del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya es presentaran electrònicament a través del formulari designat, seguint les instruccions que indiqui la sol·licitud. Per això s’haurà d’estar registrat per utilitzar el sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNIe. 

Prepara’t amb ADAMS Formació  

ADAMS no requereix un període mínim de compromís ni una tarifa d’inscripció. Pots pagar mensualment (fins a la data de l’examen o fins que vulguis), també tens l’opció d’escollir un pla de 6, 9 o 12 mesos, on podràs estalviar el pagament d’1, 2 o 3 mesos respectivament.  

ADAMS és una empresa dedicada a la formació, amb més de 65 anys d’experiència, hem format milers de futurs empleats públics i més de 60.000 estudiants d’ADAMS han aconseguit els seus objectius.  

Oferim diverses opcions per preparar els exàmens de Gestió a la Generalitat de Catalunya. A continuació us presentem totes les alternatives disponibles 

Classes:  

Oferim dos tipus de classes per a que triïs la que millor s’adapti a les teves necessitats. En tots dos casos, les classes queden gravades i disponibles durant 15 dies perquè les puguis veure quan vulguis, en cas que no puguis assistir presencialment:  

 • Classes presencials híbrides
 • Classes per videoconferència

Curs en línia  

Si prefereixes estudiar al teu propi ritme, la nostra modalitat en línia és l’opció adequada per a tu. Al nostre curs online disposaràs del temari al campus i en format llibre, accés a una biblioteca, classes gravades i la versió Premium d’Adams Test. 

ADAMS Test 

Pots posar a prova els teus coneixements amb la millor eina disponible. Podràs personalitzar les proves segons les teves necessitats amb el nombre de preguntes que vulguis. Milers de preguntes constantment actualitzades i amb justificació de la resposta correcta. Podràs valorar el teu progrés. Registra’t ara i comença a practicar!  

CLAIM  

T’ajudem a aconseguir la teva plaça de Cos de Gestió gencat, et canviarà la vida!  

FAQS 

Quan es pot presentar la sol·licitud de les proves de gestió de la Generalitat de Catalunya? 

Les sol·licituds per participar a les convocatòries del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya es presentaran per via telemàtica quan es publiqui la convocatòria al DOGC. Per poder presentar la sol·licitud en línia serà necessari estar registrat en l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o posseir un certificat de signatura digital, o DNIe 

Com puc preparar els exàmens de gestió de la Generalitat de Catalunya?  

La preparació requerida dependrà del temps del qual disposis i dels teus coneixements previs sobre el tema. Et recomanem dedicar almenys de quatre a sis hores diàries i buscar el suport d’una acadèmia que t’ofereixi orientació i assistència en la planificació dels estudis, per aprofitar al màxim els esforços i assegurar un lloc.  

Com puc accedir a la borsa de treball de Direcció de la Generalitat de Catalunya?  

La Generalitat de Catalunya es dota de personal temporal per cobrir les baixes dels treballadors per vacances o per motius diversos. Per satisfer aquestes necessitats, les persones se seleccionen a través d’ofertes de treball temporal. 

Quan surt la convocatòria de gestió de la Generalitat de Catalunya?  

La previsió és que a partir del mes de maig de 2024 es pugui publicar la convocatòria del Cos de Gestió de GenCat, tot i que l’avançament de les eleccions pot comportar algun retard en la  publicació de la convocatòria al DOGC. 

¡Sigue nuestras redes sociales!