Producto añadido a la cesta
Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya
Matricúlate
image single oposiciones

Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

Situación: Abierto Plazo de Instancias

Plazas: 749

Matricúlate

Convocades 749 places d’Auxiliar Administratiu GenCat

Es convoquen 749 places d’Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Les 749 places d’Auxiliar administratiu GenCat es distribueixen entre torns i reserves:

  • Torn de lliure accés (412 places). D’aquestes places, 41 es reserven per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
  • Torn de promoció interna (337 places). D’aquestes places, 33 es reserven per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Places addicionals: En aplicació de la mesura continguda en la disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, aquest procés inclou un 15% de places addicionals: 112 places. Aquestes places addicionals tenen per objecte cobrir futures vacants per part de les persones aspirants que, després de la finalització del procés de selecció, consti que hagin superat el procés de selecció sense obtenir plaça. Aquestes places són a càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online, Classes Presencials Híbrides, ADAMS Test i Llibres.

Confia en l’experiència d’ADAMS i aconsegueix la teva plaça!

El 35% dels aprovats del Cos Auxiliar Administratiu que van aconseguir la seva plaça a la darrera convocatòria ordinària eren alumnes d’ADAMS.

Aprovats ADAMS Auxiliars Administratius GenCat

Funcions

 • Tasques de mecanografia, introducció de dades en aplicacions informàtiques, elaboració de formularis, col·laboració en tasques essencials de la tramitació administrativa (tramesa de correu, registre…).
 • També tasques de secretariat (atenció de visites, gestió de trucades i de l’agenda del superior jeràrquic, convocatòria de reunions).
 • Atenció al públic (informació básica) si el Iloc ho requereix (exemple: Oficines de Treball, oficines de registre, etc.), despatx de correspondencia.
 • Es pot optar a Iloc de cap de negociat (nivell 18).
 • Nivells 10 a 18.

Quan guanya un auxiliar administratiu de la Generalitat Catalunya?

Les retribucions d’un auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya inclouen el salari base per al subgrup C2 (696,13€ mensuals x 12 mensualitats). Al salari base cal afegir dues pagues extraordinàries a l’any (juny i desembre) de 689,78€ cadascuna.

També s’inclouen a les retribucions de l’auxiliar administratiu diversos complements que corresponen pel complement destinació (14 mensualitats) en funció del nivell d’entrada i un complement específic (14 mensualitats) segons el lloc que ocupi a la RPT.

Per tant, les retribucions oscil·len entre els 20.000 euros i els 27.000 euros bruts anuals.

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
582,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
695,00
Matricúlate
arrow
videoconferencia

Clases por videoconferencia

Clases por videoconferencia

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 16 de julio de 2024

clock

M de 16:30 a 20:30

euro
132,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 3 de julio de 2024

clock

X de 16:00 a 20:00

euro
132,00/mes*
Matricúlate
calendar

Inicio: 6 de junio de 2024

clock

J de 16:30 a 20:30

euro
132,00/mes
Matricúlate
*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.
arrow
presencialesicon

Presencial-Híbrida

Presencial-Híbrida

 • Sin matrículas ni permanencia
 • Paga mes a mes
calendar

Inicio: 16 de julio de 2024

clock

M de 16:30 a 20:30

euro
144,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Barcelona
Matricúlate
calendar

Inicio: 3 de julio de 2024

clock

X de 16:00 a 20:00

euro
144,00/mes
localizacion

Centro impartidor

Girona
Matricúlate

El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació màxo,a de la fase d’oposició és de 60 punts i la fase de concurs és de 40 punts.

Fase d’oposició

La fase d’oposició està constituïda per una prova, amb dos exercicis per a ambdós torns.

Tots aquests exercicis són obligatoris –amb exclusió del procés de selecció en cas d’incompareixença a algun d’ells–, selectius i eliminatoris.

Per superar la prova de la fase d’oposició, cal resultar apte/a en cadascun d’aquests exercicis, amb l’obtenció de la qualificació mínima que, en cada cas, s’indica.

El tribunal qualificador corresponent determinarà l’ordre de realització d’aquests exercicis.

Puntuació de la fase d’oposició

La puntuació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma de la qualificació obtinguda en els exercicis obligatoris i eliminatoris de la prova que, per a cada escala i cos convocat, preveuen les bases comunes 8.3.1.1, 8.3.1.2 i 8.3.1.3 d’aquesta convocatòria.

Fase de concurs

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran, a les persones aspirants que superin la fase d’oposició, els mèrits que s’indiquen a continuació i que hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

arrow

Primera exercici

Test de coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Per a les persones que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 3 d’aquesta Resolució.

Per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del temari, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 3 d’aquesta Resolució.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que el tribunal qualificador corresponent acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts per a les persones que participin pel torn de lliure accés, i d’1 hora i 10 minuts per a les persones que participin pel torn de promoció interna.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 25 punts.

 

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 12,5 punts.

arrow

Segon exercici

Supòsit pràctic, tipus test.

De caràcter obligatori i eliminatori, per a les persones aspirants de cada opció d’ambdós torns de participació.

En ambdós torns, consisteix a resoldre un test de supòsit pràctic de 25 preguntes, més 5 de reserva, sobre el contingut dels temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del temari, d’acord amb el que preveu la base específica 3 de l’Annex 3 d’aquesta Resolució.

Aquest exercici pot incloure diferents supòsits i/o situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que el tribunal qualificador acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per realitzar aquest exercici és de d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 35 punts.

 

Per resultar apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 17,5 punts.

arrow

Prova llengua català i-o castellana

Prova acreditativa del requisit de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Aquesta prova, que té com a exclusiva finalitat l’acreditació d’aquest requisit de participació per part de les persones que no estiguin exemptes de realitzar-lo, s’efectuarà d’acord amb les regles següents.

Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana.

Exercici de coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo i que hi siguin convocades.

Processos que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell C1.

Consisteix a realitzar, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, un exercici que consta de dues parts:

Primera part.

El temps per realitzar-la és de 2 hores, sens perjudici de possibles adaptacions, i comprèn dues àrees:

 • a) Àrea de comprensió lectora i expressió escrita La persona aspirant ha de llegir i comprendre textos diversos (notícies, articles d’opinió, gràfics, estadístiques, etc.) i utilitzar-ne la informació per produir un nou text d’acord amb la situació comunicativa de caràcter formal que s’especifiqui en l’enunciat. Implica gestionar la informació dels textos font amb un propòsit determinat (seleccionar-la, sintetitzar-la, comparar-la, valorar-la…) i, a partir d’aquí, transferir-la i produir un nou text per a nous destinataris, amb una nova funció comunicativa i en un nou context. El text ha de presentar una estructura lògica i clara, amb una bona distribució de paràgrafs i un fil conductor que ajudi el lector a entendre el text. En els escrits, hi ha de demostrar tenir un bon repertori lèxic i una bona correcció gramatical.
 • b) Àrea d’ús de la llengua La persona aspirant ha de demostrar que domina els aspectes de la normativa morfosintàctica més rellevants i distintius del nivell C1 i que els sap aplicar, que disposa d’un repertori lèxic ampli i que coneix les diferents accepcions que pot tenir un mot i quines restriccions d’ús té.

Segona part. Àrea d’expressió oral

El temps per realitzar-la és de 15 minuts, sens perjudici de possibles adaptacions.

La persona aspirant ha de demostrar que és capaç de dur a terme una conversa i/o exposició en situacions de formalitat mitjana que requereixen l’ús de la llengua oral estàndard i expressar-se amb coherència, adequació i correcció.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

La qualificació d’apte/a s’obté si en l’àrea de comprensió lectora i expressió escrita s’aconsegueix com a mínim un 63% de la puntuació d’aquesta àrea, i com a mínim un 65% de la puntuació total de l’exercici.

Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

arrow

Programa

Segons el programa publicat al DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2).
 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 2. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 8. La funció pública: les classes d’empleats i empleades públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats.
 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 10. L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 11. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 

ADAMS Test Exprés

 • oatc calendar 1 mes de acceso
 • oatc book Hasta 3.409 PREGUNTAS
 • oatc test Cuestionarios actualizados
19,99 / mes
Pago único de 19,99

ADAMS Test Experto

 • oatc calendar 6 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.409 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
6,67 / mes
Pago único de 119,94 39,99 (te ahorras 79,95)

ADAMS Test Premium

 • oatc calendar 12 meses de acceso
 • oatc book Hasta 3.409 preguntas
 • oatc test Cuestionarios actualizados
4,67 / mes
Pago único de 239,88 55,99 (te ahorras 183,89)

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!