Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió Generalitat de Catalunya

Administración General

Previsió convocatòria

Està prevista en 2021 la convocatòria de les 313 (PESCO) places ofertades.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències.

Información Básica

Oposición
Gestió Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Plazas313 plazas

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 760 places de >> Cos Superior Generalitat de Catalunya

Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ MOLT DECISÒRIA
El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació d’aquesta fase de concurs és d’un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, mentre que la fase d’oposició es valora amb un màxim de 25 punts, és a dir, el 67% de la puntuació total.

A) PRIMERA PROVA. Consta de quatre exercicis

- Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de competències professionals

- Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
- Orientació als resultats i a la millora
- Organització i planificació del treball
- Treball en equip
- Capacitat de presa de decisions
- Orientació al ciutadà
- Actualització professional

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
Qualificació: de 0 a 5 punts.

- Segon exercici: coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l’epígraf 1, “Dret Càrrecs i personal constitucional”; temes 5 a 8 de l’epígraf 2, “L’organització política i administrativa de l’Estat; temes 9 a 12 de l’epígraf 3, “La Unió Europea”; temes 13 a 15 de l’epígraf 4, “L’organització política i administrativa de Catalunya”; temes 16 a 23 de l’epígraf 5, “L’Administració pública. El dret administratiu”; temes 27 a 29 de l’epígraf 7, “Estadística”; temes 30 a 34 de l’epígraf 8, “Gestió pública”; i temes 40 a 44 de l’epígraf 10 Polítiques públiques, per les que participin pel torn de promoció interna).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoció interna).
Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

o Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol•licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificació: La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el segon.

o Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el tercer.
La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

B) SEGONA PROVA. EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S’ESCAU)
Consta de dos exercicis

- Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
– Primera. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
– Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

- Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, s’haurà de realitzar un exercici escrit, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i un d’oral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

a) Serveis prestats.
Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales d’administració general o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A2 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2).
Amb caràcter excepcional, en les places d’opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A2, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre i quan s’hagin dut a terme funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.

b) Altres mèrits.
– Titulacions. Es valoren titulacions universitàries de llicenciatura, diplomatura o graus corresponents, màsters o postgraus que siguin rellevants en relació amb les funcions a desenvolupar en les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el següent barem:
- Llicenciatures, diplomatures o graus corresponents: 2,5 punts.
- Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1,50 punts.
- Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 1 punt.
La titulació al•legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es podrà valorar com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria. Als efectes de poder donar compliment a aquesta previsió, caldrà que les persones aspirants indiquin quina és la titulació al•legada com a requisit de participació i l’aportin també dins del termini de deu dies previst per a l’acreditació de mèrits.
– Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora l’haver resultat apte/a sense plaça en el procés selectiu per a l’accés a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/3573/2007, de 26 de novembre, publicada al DOGC núm. 5020, de 30.11.2007 (núm. de registre de la convocatòria 157): 1,50 punts. 

DOGC 26-02-2020

Part general del temari (comuna a totes les opcions)

1. Transparència, accés a la informació pública i bon govern

 1. L'ètica pública. El Codi ètic del servei públic. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d'aplicació. Transparència en l'activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.
 2. Publicitat activa: informació subjecta al règim de transparència. Reutilització de la informació pública: condicions i modalitats. El dret d'accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d'accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Bon govern: codi de conducta dels alts càrrecs, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, les cartes de servei i la millora de la qualitat normativa. Govern obert: principis i impuls, mesures de foment, i participació ciutadana en l'elaboració de disposicions generals.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització i marc normatiu del sector públic

 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 8. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. Unió Europea. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors.
 13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.
 14. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 15. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d'actuació i funcionament. Principis d'intervenció de les administracions públiques per a la realització d'una activitat. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.
 16. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 17. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 18. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.

  3. Polítiques públiques

 19. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 20. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 21. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 22. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 23. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 24. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació. El Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya: diagnosi, col·lectius diana, i programes i serveis ocupacionals.
 25. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 26. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya.

  4. Estadística

 27. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 28. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.

  Activitat de les administracions públiques.

 29. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 30. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 31. El model català d'administració electrònica. Avantatges de l'administració electrònica. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració de la Generalitat. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració.
 32. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració.
 33. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 34. Potestat d'inspecció i control de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.v
 35. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.

  6. Funció pública

 36. Classes de personal al servei al servei de les administracions públiques. Ordenació dels cossos i categories professionals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Ordenació dels llocs de treball.
 37. Accés a l'ocupació pública. Oferta d'ocupació pública. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna.
 38. Provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i laboral fix. Mobilitat del personal. Remoció. Fi de la relació de servei del personal.
 39. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 40. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 41. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 42. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

  7. Administració digital

 43. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 44. Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l'Administració pública.
 45. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. Xarxes socials de la Generalitat de Catalunya: pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials, procediment, eines de xarxa social, usos i objectius.

Part específica del temari (opció general)

1. Polítiques públiques i la seva avaluació

 1. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.
 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 4. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors. Publicació de resultats.

  2. Activitat de les administracions públiques

 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 6. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 8. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de gestió documental.
 9. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 12. preparació dels contractes. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.
 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 15. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d'ajuts.
 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 17. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.
 18. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 19. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 20. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  3. Funció pública

 21. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització. Col·lectius específics.
 22. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 23. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 24. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 25. La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.
 26. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d'assetjament sexual i psicològic en el treball.

  4. Administració digital

 27. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 28. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 29. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 30. Creació i gestió de llocs web: arquitectura, continguts, accessibilitat i usabilitat. Les aplicacions mòbils.

Part específica del temari (opció de prevenció)

1. General

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. La prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Modalitat d'organització preventiva. Auditories.
 2. Drets de consulta i participació dels treballadors. Els delegats de prevenció: funcions i competències. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals.
 3. Integració de la prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de riscos laborals. Elements integrants. Instruments essencials. Declaració de principis.
 4. Avaluació de riscos laborals. Definició. Contingut general. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l'activitat preventiva.
 5. Coordinació d'activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
 6. Protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Protecció de la maternitat i durant el període de lactància. La situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut.
 7. Informació i formació dels treballadors en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals: detecció de necessitats formatives, programació i avaluació de la formació. Recursos didàctics. Noves tecnologies aplicables a la formació.
 8. Vigilància de la salut. Normativa específica aplicable. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Contingut i criteris de la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors. Tractament de les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.

  2. Seguretat en el treball

 9. Risc d'incendi. Factors de risc d'incendi i mesures de prevenció. Mesures de protecció contra incendis: protecció estructural, detecció, control i alarma, i extinció. Productes inflamables i explosius: emmagatzematge.
 10. Mesures en cas d'emergència. Plans d'autoprotecció: classificació i organització d'emergències. Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i contingut d'aquestes mesures.
 11. Accidents de treball. Accidents en el trajecte (in itinere) i en missió (in mission). Notificació i declaració d'accidents. Investigació d'accidents: metodologies. Malalties professionals i la seva classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 12. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Normativa aplicable. Presència de recursos preventius en determinades activitats. Normativa aplicable.
 13. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Obligacions de l'empresari i dels treballadors en relació amb la selecció i ús dels equips de protecció individual. Normativa aplicable.
 14. Equips de treball. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball. Normativa aplicable.
 15. Principis de l'acció preventiva aplicables a la Generalitat de Catalunya durant l'execució d'obres de reforma o ampliació. Coordinadors en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 16. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Instal·lacions elèctriques en els llocs de treball. Tècniques i procediments de treball. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.

  3. Higiene industrial

 17. Els contaminants químics. Mesura de l'exposició a contaminants químics i criteris de valoració. Prevenció de l'exposició als contaminants químics. Accions sobre el focus contaminant, el medi i l'individu. Normativa aplicable.
 18. Envasament i etiquetatge de substàncies químiques i preparats perillosos. Emmagatzematge i manipulació de substàncies i preparats perillosos.
 19. La protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina.
 20. Risc d'exposició a plaguicides. Classificació i efectes sobre la salut. El control integral de plagues urbanes. Criteris d'actuació en el control de plagues urbanes a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 21. La protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 22. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Normativa aplicable.
 23. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l'organisme humà. Riscos i mesures preventives. Normativa aplicable.
 24. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Interacció amb l'organisme i efectes biològics. Riscos de l'exposició i mesures preventives. Normativa aplicable.
 25. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l'ambient de treball. Mesures de prevenció.

  4. Ergonomia i sociologia aplicada

 26. El disseny del centre de treball. Aspectes que cal considerar des del punt de vista ergonòmic. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics.
 27. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d'avaluació. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 28. Càrrega física de treball. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per: esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades, moviments repetits. Metodologies d'avaluació i normativa aplicable.
 29. L'organització del temps de treball. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 30. Factors de risc psicosocial. Identificació i avaluació de riscos psicosocials. Metodologies. El mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT. L'estrès. La síndrome d'esgotament professional (burnout). L'assetjament psicològic. El control i la prevenció dels problemes psicosocials.

Cos de Gestió Generalitat de Catalunya

 • Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  48€
 • Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  46€
 • Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  48€
 • Adenda Temari Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

  Adenda Temari Cos de Gestió de la Generalitat de ...

  33€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 313€ Comprar la colección

Adenda Temari Cos Gestió Generalitat de Catalunya

 • Adenda Temari Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

  Adenda Temari Cos de Gestió de la Generalitat de ...

  33€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 33€

Compra ahora y aprovecha el descuento.
Llama al 617 109 109

Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
20-02-2021 S de 09:00 a 14:00 175 € /mes Barcelona Suscribirme
01-10-2020 J de 16:00 a 21:00 171 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test