Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió Generalitat de Catalunya

Administración General

Oferta de Empleo: 27-12-2018 | DOGC | Más información

Plazas: 313 plazas

Oposición: Gestió Generalitat de Catalunya

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Año:2020. Estado: Próxima Convocatoria

Previsió convocatòria

Està prevista la convocatòria de les 313 places ofertades en el segon semestre de 2020.

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 760 places de >> Cos Superior Generalitat de Catalunya

Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ MOLT DECISÒRIA
El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació d’aquesta fase de concurs és d’un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, mentre que la fase d’oposició es valora amb un màxim de 25 punts, és a dir, el 67% de la puntuació total.

A) PRIMERA PROVA. Consta de quatre exercicis

- Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de competències professionals

- Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
- Orientació als resultats i a la millora
- Organització i planificació del treball
- Treball en equip
- Capacitat de presa de decisions
- Orientació al ciutadà
- Actualització professional

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
Qualificació: de 0 a 5 punts.

- Segon exercici: coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l’epígraf 1, “Dret Càrrecs i personal constitucional”; temes 5 a 8 de l’epígraf 2, “L’organització política i administrativa de l’Estat; temes 9 a 12 de l’epígraf 3, “La Unió Europea”; temes 13 a 15 de l’epígraf 4, “L’organització política i administrativa de Catalunya”; temes 16 a 23 de l’epígraf 5, “L’Administració pública. El dret administratiu”; temes 27 a 29 de l’epígraf 7, “Estadística”; temes 30 a 34 de l’epígraf 8, “Gestió pública”; i temes 40 a 44 de l’epígraf 10 Polítiques públiques, per les que participin pel torn de promoció interna).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoció interna).
Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

o Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol•licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificació: La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el segon.

o Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el tercer.
La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

B) SEGONA PROVA. EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S’ESCAU)
Consta de dos exercicis

- Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
– Primera. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
– Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

- Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, s’haurà de realitzar un exercici escrit, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i un d’oral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

a) Serveis prestats.
Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales d’administració general o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A2 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2).
Amb caràcter excepcional, en les places d’opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A2, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre i quan s’hagin dut a terme funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.

b) Altres mèrits.
– Titulacions. Es valoren titulacions universitàries de llicenciatura, diplomatura o graus corresponents, màsters o postgraus que siguin rellevants en relació amb les funcions a desenvolupar en les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el següent barem:
- Llicenciatures, diplomatures o graus corresponents: 2,5 punts.
- Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1,50 punts.
- Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 1 punt.
La titulació al•legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es podrà valorar com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria. Als efectes de poder donar compliment a aquesta previsió, caldrà que les persones aspirants indiquin quina és la titulació al•legada com a requisit de participació i l’aportin també dins del termini de deu dies previst per a l’acreditació de mèrits.
– Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora l’haver resultat apte/a sense plaça en el procés selectiu per a l’accés a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/3573/2007, de 26 de novembre, publicada al DOGC núm. 5020, de 30.11.2007 (núm. de registre de la convocatòria 157): 1,50 punts. 

Segon la convocatoria anterior

TEMARI GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GENERALITAT DE CATALUNYA
DOGC núm. 5364 - 22/04/2009


Part general del temari

1. Dret constitucional


Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

Tema 2
La Corona. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

Tema 3
La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del Govern. La iniciativa legislativa. Les lleis orgàniques. Les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d'harmonització.

Tema 4
El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2. L'organització política i administrativa de l'estat

Tema 5
Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

Tema 6
Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 7
Organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic i jurisprudència.

Tema 8
L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals. Els règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

3. La Unió Europea

Tema 9
Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i eficàcia.

Tema 10
Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis.

Tema 11
Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

Tema 12
Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, l'FSE, el FEOGA-O, l'IFOP. Objectius i zones elegibles. El fons de cohesió.

4. L'organització política i administrativa de Catalunya

Tema 13
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, amb altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea. L'acció exterior de la Generalitat.

Tema 14
Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 15
Els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat. L'organització administrativa de la Generalitat: els departaments. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

5. L'Administració pública. El dret administratiu

Tema 16
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 17
La relació juridicoadministrativa. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa. La personalitat jurídica de les administracions públiques. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.

Tema 18
L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.

Tema 19
La competència administrativa: concepte. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 20
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. Notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Validació.

Tema 21
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 22
La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals.

Tema 23
La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

6. Economia del sector públic. La gestió economicofinancera

Tema 24
El pressupost públic de la Generalitat: concepte, principis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pressupostari: planificació, elaboració, aprovació, execució i control.

Tema 25
El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

Tema 26
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya. El sistema de finançament de la Generalitat: evolució i situació actual. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.

7. Estadística

Tema 27
Definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 28
Estadística descriptiva univariant. Mesures de posició, dispersió i forma. Representacions gràfiques.

Tema 29
El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.

8. Gestió pública

Tema 30
Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica: fonaments i principis. El model d'administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 31
El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col•laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.

Tema 32
La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació. Bases de dades de legislació i de jurisprudència.

Tema 33
La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Concepte, components i funcionament general d'un sistema informàtic. Els sistemes informàtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències actuals d'arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 34
El tractament i la gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Tipologia i ús dels documents administratius i jurídics més importants.

9. Funció pública

Tema 35
Estructura i ordenació de l'ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública espanyola: l'Estatut bàsic de l'empleat públic. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública.

Tema 36
L'accés a l'ocupació pública. L'oferta d'ocupació pública. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 37
Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 38
El règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

Tema 39
El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

10. Polítiques publiques
Tema 40

Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i societat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 41
Les polítiques en matèria de medi ambient, de territori, de paisatge i d'urbanisme.

Tema 42
Les polítiques públiques de caràcter social: d'acció social; d'habitatge; de justícia i serveis penitenciaris; de cultura i llengua catalana; de gènere; de treball i ocupació.

Tema 43
Les polítiques públiques de caràcter prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; de seguretat i emergències.

Tema 44
Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació internacional.

Part especifica del temari, opció general,

1. Funció pública


Tema 1
Eines per a la gestió de recursos humans. La plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El registre general de personal.

Tema 2
Noves formes de gestió dels recursos humans. La gestió per competències. Sistemes de desenvolupament professional. L'avaluació de l'acompliment.

Tema 3
Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 4
El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts.

Tema 5
El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats de contracte.

Tema 6
Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat.

2. Contractació pública i pressupost

Tema 7
La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de concessió d'obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 8
Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 9
L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

Tema 10
Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.

Tema 11
Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.

Tema 12
L'execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L'execució del pressupost d'ingressos.

3. Gestió pública i millora

Tema 13
El pla de govern com a eina de planificació. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

Tema 14
La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

Tema 15
La gestió del coneixement a les organitzacions. Contribució de la societat de la informació i dels sistemes d'informació en la gestió del coneixement. Innovació a l'Administració. El potencial humà i la innovació. Innovar amb l'ús de les noves tecnologies i Internet.

Tema 16
Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació de processos. Conceptes bàsics de reenginyeria de processos.

Tema 17
Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.

Tema 18
Gestió de projectes: tècniques de diagramació. Anàlisi de xarxes. Diagrama de Gantt. Diagrama PERT: temps i costos.

Tema 19
Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.

Tema 20
L'anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d'alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d'acció.

4. Noves tecnologies i administració pública

Tema 21
L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes d'e-govern, e-democràcia, e-administració i t-administració, i nivells de servei.

Tema 22
Els principis de l'administració electrònica. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. Interoperabilitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. El portal de serveis i tràmits de la Generalitat.

Tema 23
Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.

5. Anàlisis i estudis

Tema 24
Mètodes d'estudi i recerca. Anàlisi quantitativa, anàlisi qualitativa. Anàlisi de dades. Avaluació.

Tema 25
Tècniques per a l'obtenció de la informació. Informació individual, informació massiva. El qüestionari i l'enquesta. Altres mètodes de recollida d'informació.

Tema 26
Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d'elaboració d'un document. Els documents administratius. L'informe tècnic, les propostes i les resolucions.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
06-03-2020 V de 16:00 a 21:00 171 € /mes Inscribirme
06-11-2019 X de 16:00 a 21:00 171 € /mes Inscribirme

ACTIC

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
22-01-2020 X de 16:00 a 18:30 80 € /mes Inscribirme
18-01-2020 S de 09:00 a 14:00 139 € /mes Inscribirme

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Faqs