Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General

 

662 places Cos Superior de Administració Generalitat de Catalunya

L'oferta 2023 inclou un total de 662 places per al cos superior d'administració, escala superior d'administració general (grup A, subgrup A1):

 • Torn lliure: 330
 • Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 34
 • Torn de promoció interna: 265
 • Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 33

Quan es publiqui la convocatòria sabrem quantes places corresponen a l'opció general.

Prepara't amb ADAMS Formació

Estem a l'espera que es publiquin les bases per conèixer els detalls del procés de selecció. T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaClasses Presencials Hibrídes i Llibres

Els llibres i el Curs Online estan adaptats al programa de la convocatòria anterior.

Funcions del Cos Superior, Opció general de la Generalitat de Catalunya

 • Desenvolupar funcions de direcció administrativa.
 • Elaborar informes, estudis, anàlisis i avaluacions de les matèries de la seva competència segons els procediments, les metodologies i la normativa, o coordinar-ne l’elaboració, per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions.
 • Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats assignats d’acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació vigent.
 • Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.
 • Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la seva especialitat, altres persones de l’organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans d’acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.
 • Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l’organització.
 • Auditar i inspeccionar els procediments d’administració i gestió, en les matèries de la seva especialitat tècnica, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent.
 • Coordinar i participar en equips tècnics o de col·laboradors, i assumir, si escau, la direcció formal.
 • Desenvolupar i coordinar els sistemes d’informació de la unitat, dels indicadors de gestió i de servei, de les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius.
oposicions Generalitat Catalunya

Segons la convocatòria anterior.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60).
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre un qüestionari de 45 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60) excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  Les preg/puntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora i 20 minuts per al torn de lliure accés i d'1 hora per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts, i la puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

 • b) Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu i per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre 8 preguntes de resposta breu.
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés aquest exercici versarà sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60), i per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, versarà sobre aquest contingut excepte els temes indicats en la base 7.2.1.a), és a dir, excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora, per al torn de lliure accés, i de 50 minuts per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats, amb consideració general d'aquests amb la capacitat analítica i de síntesi així com la qualitat de l'expressió emprada.

 • c) Tercer exercici: test de competències professionals.
  Obligatori i no eliminatori.

  Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

  El temps per a respondre el qüestionari és d'1 hora i 15 minuts.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,15 punts.

Segona prova

Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar.

Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions.
  Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l'opció corresponent a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.
 • b) Segon exercici: supòsit pràctic.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions.
  Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent a cada opció d'acord amb l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala convocada que consten en els annexos

  Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.

  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts. El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici d'aquesta prova.

 • c) Superació de la segona prova. Per superar la segona prova cal ser apte/a del primer i del segon exercicis.

Tercera prova

Consta de dos exercicis.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts. Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, coma mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

  El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient) (grup A, subgrup A1).

Part comuna a totes les opcions.

 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. L'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.
 3. ransparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El delegat de protecció de dades. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
 8. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 13. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 16. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 18. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 21. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
 23. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 30. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l'endeutament.
 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d'ocupació pública. Accés a l'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública.
 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 35. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàriespúblics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 10. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 27. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Clases Presenciales Híbridas

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
21-11-2023 M de 16:00 a 21:00 209 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Opció general (Part comuna i específica). Curs de 6 mesos
695 € Matricúlate
Opció general (Part comuna i específica). Curs de 9 mesos
832 € Matricúlate

Cos Superior Generalitat de Catalunya (Opció General)

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 30€


214€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 30€


214€

Comprar la colección

 • Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  37€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  37€
 • Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  37€
 • Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  44€
 • Qüestionaris i competències professionals Cos Superior, Part comuna a totes les opcions. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i competències professionals Cos Superior...

  45€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons la convocatòria anterior.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60).
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre un qüestionari de 45 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60) excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  Les preg/puntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora i 20 minuts per al torn de lliure accés i d'1 hora per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts, i la puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

 • b) Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu i per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre 8 preguntes de resposta breu.
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés aquest exercici versarà sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60), i per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, versarà sobre aquest contingut excepte els temes indicats en la base 7.2.1.a), és a dir, excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora, per al torn de lliure accés, i de 50 minuts per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats, amb consideració general d'aquests amb la capacitat analítica i de síntesi així com la qualitat de l'expressió emprada.

 • c) Tercer exercici: test de competències professionals.
  Obligatori i no eliminatori.

  Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

  El temps per a respondre el qüestionari és d'1 hora i 15 minuts.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,15 punts.

Segona prova

Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar.

Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions.
  Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l'opció corresponent a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.
 • b) Segon exercici: supòsit pràctic.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions.
  Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent a cada opció d'acord amb l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala convocada que consten en els annexos

  Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.

  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts. El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici d'aquesta prova.

 • c) Superació de la segona prova. Per superar la segona prova cal ser apte/a del primer i del segon exercicis.

Tercera prova

Consta de dos exercicis.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts. Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, coma mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

  El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

PROGRAMA

Temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (part comuna i part específica de les opcions general, jurídica, econòmica, prevenció de riscos laborals i medi ambient) (grup A, subgrup A1).

Part comuna a totes les opcions.

 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. L'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.
 3. ransparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El delegat de protecció de dades. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
 8. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 10. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 11. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 13. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 16. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 18. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 21. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
 23. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 30. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l'endeutament.
 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d'ocupació pública. Accés a l'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública.
 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
 35. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàriespúblics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

Part específica, opció general.

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 10. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 27. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Datos básicos

Oposición
Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo05-04-2023 | DOGC | Más información
Plazas662 plazas
Turno libre330
Discapacitados34
Promoción interna265
Promoción interna discapacitados33

ADAMS TestPack EXPRÉS

8.022 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

8.022 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

8.022 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
21-11-2023 M de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test