Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General

Administración General

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Información Básica

Oposición
Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció General
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo27-12-2018 | DOGC | Más información
Convocatoria
12-11-2019 | DOGC | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 13-11-2019 hasta 11-12-2019
Derechos de examen
55.4 €
Información solicitudes

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, telemàticament a través del web Tràmits Gencat, (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) mitjançant el formulari habilitat amb aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic. Només es pot presentar una sol·licitud.

Un cop presentada, qualsevol correcció o modificació posterior s'ha de tramitar mitjançant una petició genèrica d'acord amb el que preveu el darrer paràgraf de la base 11.

Les persones interessades compten amb l'assistència tècnica i material (tramitació atesa) per presentar la sol·licitud a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) següents:
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona (c. de Sant Honorat, 1-3)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1, al c. de Montcada, cantonada amb el c. de Benasquer, de Tortosa)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. del Rec, 5, de Puigcerdà).

Import de la taxa

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa pressupostària vigent, els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquest procés de selecció són els següents:
 • a) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 55,40 euros.
 • b)Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 34,65 euros.
 • c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 20,80 euros.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:

 • a) En línia: amb targeta bancària, a Tràmits gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.
 • b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció en suport telemàtic a Tràmits gencat.

La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, S.A., o mitjançant pagament telemàtic des del portal en internet de les entitats que en disposin. De manera excepcional, mitjançant transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic.

Si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció determinaran l'exclusió de la persona sol·licitant en la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins el termini establert i en la forma escaient. No serà procedent la devolució de la taxa satisfeta en els casos de causes imputables a les persones interessades.

Tareas

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social...)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret...
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d'expedients administratius.
 • Elaboració d'informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d'inspecció (inspectors tributaris, de consum...)
 • Tasques d'alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.

Observaciones

Les 760 places OOP 2017, taxa estabilizació: 418 torn lliure i 342 promoció interna

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit General

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit Jurídic

Es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, que es distribueixen en els torns i opcions següents:

Torn de lliure accés:

 • Opció general: 264 places. D'aquestes places, 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció jurídica: 105 places. D'aquestes places, 5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció econòmica: 17 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades
 • Opció de prevenció: 18 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de medi ambient: 14 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

 Torn de promoció interna:

 • Opció general: 216 places. D'aquestes places, 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció jurídica: 85 places. D'aquestes places, 5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció econòmica: 13 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de prevenció: 16 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de medi ambient: 12 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60).
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre un qüestionari de 45 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60) excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  Les preg/puntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora i 20 minuts per al torn de lliure accés i d'1 hora per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts, i la puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

 • b) Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu i per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre 8 preguntes de resposta breu.
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés aquest exercici versarà sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60), i per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, versarà sobre aquest contingut excepte els temes indicats en la base 7.2.1.a), és a dir, excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora, per al torn de lliure accés, i de 50 minuts per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats, amb consideració general d'aquests amb la capacitat analítica i de síntesi així com la qualitat de l'expressió emprada.

 • c) Tercer exercici: test de competències professionals.
  Obligatori i no eliminatori.

  Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

  El temps per a respondre el qüestionari és d'1 hora i 15 minuts.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,15 punts.

Segona prova

Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar.

Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions.
  Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l'opció corresponent a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.
 • b) Segon exercici: supòsit pràctic.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions.
  Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent a cada opció d'acord amb l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala convocada que consten en els annexos

  Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.

  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts. El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici d'aquesta prova.

 • c) Superació de la segona prova. Per superar la segona prova cal ser apte/a del primer i del segon exercicis.

Tercera prova

Consta de dos exercicis.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts. Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, coma mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

  El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Temari DOGC de 30/07/2018

PART COMUNA A TOTES LES OPCIONS

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.
 2. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 5. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
 6. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 7. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 9. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 10. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 11. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 12. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 13. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 14. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 15. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).
 16. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
 17. Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.
 18. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 19. L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

  3. Administració pública

 20. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 21. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 22. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 23. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 24. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 25. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

  4. Procediment administratiu

 26. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 27. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 28. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 29. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.
 30. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 31. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

  5. Polítiques públiques i la seva avaluació

 32. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 33. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.
 34. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 35. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 36. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 37. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 38. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
 39. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 40. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 41. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

  6. Activitat de les administracions públiques

 42. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 43. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 44. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 45. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjects intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.
 46. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
 47. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  7. Finances públiques

 48. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 49. Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 50. Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 51. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 52. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.
 53. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 54. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  8. Funció pública

 55. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
 56. Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.
 57. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 58. Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
 59. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
 60. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

PART ESPECIFICA

a) Opció general

1. Polítiques públiques

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació. Participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normativa.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast dels ciutadans. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.
 7. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 8. Avaluació de l'impacte normatiu. La simplificació i reducció de càrregues administratives.

  2. Serveis públics

 9. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 10. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 11. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 12. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 13. La presa de decisions. L'anàlisi de problemes. L'anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
 14. Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
 15. Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés.

  3. Administració digital

 16. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 17. La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les fonts d'informació. Cerca d'informació col·laborativa. Ús de la informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d'autor.
 18. Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l'Administració pública.
 19. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad hoc i xarxes socials. Innovació: eines i metodologies per incentivar la creativitat. Innovació oberta. Innovació a l'Administració.
 20. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 21. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 22. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

  4. Recursos humans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 23. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 24. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 25. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 26. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 27. Provisió de llocs de treball de personal funcionari i laboral. Mobilitat del personal. Remoció i fi de la relació de servei del personal.
 28. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 29. La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.
 30. Col·lectius específics. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 31. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 32. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d'assetjament sexual i psicològic en el treball.

  5. Contractació pública i activitat subvencional

 33. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 34. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 35. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 36. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 37. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 38. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 39. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 40. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Curso Online

Part general

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 6 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 396€

2° Plazo: 258€

654 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2021: 396€

Octubre-2021: 258€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 9 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 461€

2° Plazo: 301€

762 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2021: 461€

Noviembre-2021: 301€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 270 días
687 € Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 180 días
589 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos Superior Generalitat de Catalunya (Opció General)

 • Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  46€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  48€
 • Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  46€
 • Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  48€
 • Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior, Part comuna a totes les opcions. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior...

  42€
 • Qüestionari i Supòsits pràctics Cos Superior Part Específica (Opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Qüestionari i Supòsits pràctics Cos Superior Part Específic...

  43€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 35€ 330€
antes 365€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
24-02-2020 L de 16:00 a 21:00 182 € /mes Barcelona Suscribirme
14-01-2020 M de 16:30 a 20:30 145.60 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test