Auxiliars Administratius Diputació de Girona

 

Convocatòria de la Diputació de Girona 2023

Convocades les oposicions per a auxiliar administratiu de la Diputació de Girona (20 places) de l'oferta 2023. El procediment de selecció de la convocatòria és el concurs-oposició.

Com preparar les oposicions d'auxiliar administratiu Diputació de Girona?

Podeu preparar les oposicions d'auxiliar administratiu amb el nostre curs genèric vàlids per a totes les corporacions locals, inclusivament per a la Diputació de Girona.

Disposem de classes presencials híbrides al nostre Centre de Girona; si no hi pots assistir presencialment, et recomanem l'assistència a classes per videoconferència.  Les nostres classes es queden gravades durant 15 dies, perquè les puguis veure quan vulguis, si no pots seguir-les en directe. I si els nostres horaris no s'adapten a tu, tenim també un curs en línia vàlid per a les corporacions locals de Catalunya.

Per a les oposicions d'auxiliar administratiu, tenim un temari genèric, vàlid per a la Diputació.

El procediment de selecció de la convocatòria és el concurs-oposició. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la fase d’oposició, ja que la oposició té caràcter eliminatori. El concurs de mèrits no té caràcter eliminatori. 

FASE D’OPOSICIÓ (60% del valor de tot el procés selectiu. Total 60 punts)

La fase d’oposició tindrà un valor de 60 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu, havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici per tal de superar aquesta fase i passar a la fase de concurs.

La qualificació final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova els aspirants que aportin certificat del nivell corresponent a la plaça convocada.

Exercicis de la fase d’oposició:

Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana

Mitjançant una prova de nivell equiparable al nivell de català C1. L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació del certificat del nivell C1 de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent. El resultat de la prova es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici

Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, relacionades amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases, determinades pel Tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per a realitzar aquest exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts, a raó de 1 punt per pregunta contestada vàlidament. Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts per poder passar a l’exercici següent.

Els aspirants que varen superar la fase d’oposició del procés selectiu per a la selecció de 12 places d’auxiliars administratius de la Diputació de Girona (exp. 2022/7821), en execució de les ofertes públiques d’ocupació de 2020, 2021 i 2022, i que van obtenir una nota igual o superior a 15 punts en l’examen test realitzat el dia 23 de setembre de 2022, podran eximir-se de realitzar aquesta segona prova, i se’ls assignarà automàticament la mateixa nota que van obtenir a la prova realitzada amb data 23 de setembre de 2022. Aquesta nota ha de ser superior a 15 punts, i a més, ha de tractar-se d’aspirants que haguessin superat la fase d’oposició, és a dir, que haguessin superat la prova pràctica posterior. Es farà pública la llista d’aspirants i la nota obtinguda al 2022 en el moment de publicar aquestes bases, al tauler electrònic d’edictes.

En cas que l’aspirant vulgui millorar aquesta nota, haurà de presentar-se a la prova test que es convocarà en execució d’aquestes bases. El fet que l’aspirant es presenti a la prova test implicarà que l’aspirant renuncia automàticament a “conservar” la nota obtinguda al 2022, a tots els efectes, fins i tot en cas que obtingui una qualificació inferior o de “no apte/a”. En cas que l’aspirant decideixi conservar la nota obtinguda al 2022, haurà de manifestar aquesta voluntat davant el tribunal qualificador en el moment de ser cridat/da per a realitzar el test, i quedarà eximit d’entrar a l’aula a fer la prova.

Tercer exercici

Exercici pràctic que consistirà en desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, a escollir entre tres, relacionats amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases. Es aspirants disposaran d’un període màxim de dues hores per a la realització d’aquest exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts. Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts per poder superar la fase d’oposició i passar a la fase de concurs. Els aspirants que obtinguin una puntuació inferior als 15 punts assenyalats quedaran eliminats del procés selectiu.

FASE DE CONCURS (40% del valor de tot el procés selectiu. Total 40 punts)

Quan es publiquin els resultats de la fase d’oposició al tauler electrònic d’edictes de la Diputació de Girona, disponible a la Seu Electrònica (https://seu.ddgi.cat), es fixarà un nou termini d’almenys 5 dies hàbils per tal que les persones aspirants que hagin superat la fase de coneixements específics puguin presentar al Registre General de la Diputació de Girona per mitjans electrònics la documentació relativa al concurs de mèrits. La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda en les proves de coneixements específics, i determinarà la puntuació final dels aspirants.

El barem de mèrits de la fase de concurs és el que s’indica a continuació:

 • Serveis prestats a l’Administració Pública realitzant les tasques pròpies del lloc de treball convocat, en el mateix grup de classificació (fins a un màxim de 30 punts)
 • Activitat formativa (fins a un màxim de 10 punts)
 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. Fases del procediment administratiu. Les notificacions.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 11. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: Procediment de concessió de subvencions, Concurrència competitiva i concessió directa. Justificació de les subvencions: formes, termini i pròrrogues. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 12. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: publicitat activa, publicitat passiva. Recursos i vies de reclamació.
 13. Llei 9/2017 de 8 de novembre, de LCSP: tipus de procediment d’adjudicació.
 14. Tipologia i característiques principals dels contractes públics. El contracte menor.
 15. Concepte i aprovació del pressupost a les entitats locals. Principis pressupostaris.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
https://seu.ddgi.cat/
https://seu.ddgi.cat/

Clases Presenciales Híbridas

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
23-11-2023 M,J de 16:00 a 19:00 165 € /mes Girona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

El procediment de selecció de la convocatòria és el concurs-oposició. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la fase d’oposició, ja que la oposició té caràcter eliminatori. El concurs de mèrits no té caràcter eliminatori. 

FASE D’OPOSICIÓ (60% del valor de tot el procés selectiu. Total 60 punts)

La fase d’oposició tindrà un valor de 60 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu, havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici per tal de superar aquesta fase i passar a la fase de concurs.

La qualificació final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova els aspirants que aportin certificat del nivell corresponent a la plaça convocada.

Exercicis de la fase d’oposició:

Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana

Mitjançant una prova de nivell equiparable al nivell de català C1. L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació del certificat del nivell C1 de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent. El resultat de la prova es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici

Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, relacionades amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases, determinades pel Tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per a realitzar aquest exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts, a raó de 1 punt per pregunta contestada vàlidament. Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts per poder passar a l’exercici següent.

Els aspirants que varen superar la fase d’oposició del procés selectiu per a la selecció de 12 places d’auxiliars administratius de la Diputació de Girona (exp. 2022/7821), en execució de les ofertes públiques d’ocupació de 2020, 2021 i 2022, i que van obtenir una nota igual o superior a 15 punts en l’examen test realitzat el dia 23 de setembre de 2022, podran eximir-se de realitzar aquesta segona prova, i se’ls assignarà automàticament la mateixa nota que van obtenir a la prova realitzada amb data 23 de setembre de 2022. Aquesta nota ha de ser superior a 15 punts, i a més, ha de tractar-se d’aspirants que haguessin superat la fase d’oposició, és a dir, que haguessin superat la prova pràctica posterior. Es farà pública la llista d’aspirants i la nota obtinguda al 2022 en el moment de publicar aquestes bases, al tauler electrònic d’edictes.

En cas que l’aspirant vulgui millorar aquesta nota, haurà de presentar-se a la prova test que es convocarà en execució d’aquestes bases. El fet que l’aspirant es presenti a la prova test implicarà que l’aspirant renuncia automàticament a “conservar” la nota obtinguda al 2022, a tots els efectes, fins i tot en cas que obtingui una qualificació inferior o de “no apte/a”. En cas que l’aspirant decideixi conservar la nota obtinguda al 2022, haurà de manifestar aquesta voluntat davant el tribunal qualificador en el moment de ser cridat/da per a realitzar el test, i quedarà eximit d’entrar a l’aula a fer la prova.

Tercer exercici

Exercici pràctic que consistirà en desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, a escollir entre tres, relacionats amb el programa de temes que s’indica a l’annex d’aquestes bases. Es aspirants disposaran d’un període màxim de dues hores per a la realització d’aquest exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 30 punts. Aquest exercici és eliminatori, i caldrà obtenir un mínim de 15 punts per poder superar la fase d’oposició i passar a la fase de concurs. Els aspirants que obtinguin una puntuació inferior als 15 punts assenyalats quedaran eliminats del procés selectiu.

FASE DE CONCURS (40% del valor de tot el procés selectiu. Total 40 punts)

Quan es publiquin els resultats de la fase d’oposició al tauler electrònic d’edictes de la Diputació de Girona, disponible a la Seu Electrònica (https://seu.ddgi.cat), es fixarà un nou termini d’almenys 5 dies hàbils per tal que les persones aspirants que hagin superat la fase de coneixements específics puguin presentar al Registre General de la Diputació de Girona per mitjans electrònics la documentació relativa al concurs de mèrits. La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda en les proves de coneixements específics, i determinarà la puntuació final dels aspirants.

El barem de mèrits de la fase de concurs és el que s’indica a continuació:

 • Serveis prestats a l’Administració Pública realitzant les tasques pròpies del lloc de treball convocat, en el mateix grup de classificació (fins a un màxim de 30 punts)
 • Activitat formativa (fins a un màxim de 10 punts)

PROGRAMA

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. Fases del procediment administratiu. Les notificacions.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 11. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: Procediment de concessió de subvencions, Concurrència competitiva i concessió directa. Justificació de les subvencions: formes, termini i pròrrogues. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 12. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: publicitat activa, publicitat passiva. Recursos i vies de reclamació.
 13. Llei 9/2017 de 8 de novembre, de LCSP: tipus de procediment d’adjudicació.
 14. Tipologia i característiques principals dels contractes públics. El contracte menor.
 15. Concepte i aprovació del pressupost a les entitats locals. Principis pressupostaris.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Diputació de Girona
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo28-09-2023 | DOGC | Más información
Convocatoria
03-11-2023 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria03-11-2023 | BOP | Más información
Plazas20 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 04-11-2023 hasta 23-11-2023
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

Les sol·licituds de participació es presentaran mitjançant un model normalitzat, disponible al tauler electrònic d’edictes. La presentació de les sol·licituds de participació es farà per mitjans electrònics, a l’adreça https://seu.ddgi.cat, apartat “instància genèrica”. A la sol·licitud s’hi adjuntarà:

 • Fotocòpia del DNI i de la titulació exigida per participar a la convocatòria
 • Certificat acreditatiu del nivell de català exigit a l’apartat 2.1.h)

Requisitos

 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent.

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
23-11-2023 M,J de 16:00 a 19:00 151 € /mes Girona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test