Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Diputació de Girona

Administración General

Información Básica

Oposición
Auxiliars Administratius Diputació de Girona
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo08-02-2019 | BOPG | Más información
Convocatoria
08-03-2019 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria05-03-2019 | BOPG | Más información
Plazas14 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 09-03-2019 hasta 28-03-2019
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
9.32 €

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación29-04-2019
Fecha reclamacionesdesde 30-04-2019 hasta 14-05-2019
Más informaciónBOP Enlace

Ejercicios

Prova de llengua catalana
Proves
14-05-2019
30-05-2019

Observaciones

Amb borsa de treball

Primer exercici

Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana, mitjançant un prova de nivell equiparable al C1. L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació de certificat del nivell C1 de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent.

Segon exercici

Consistirà en desenvolupar, per escrit, un qüestionari de 30 preguntes del temari, amb respostes alternatives, relaciones amb el programa de temes, determinades pel Tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar les esmentades preguntes.

Les preguntes errònies no descomptaran.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts a raó de 0,40 punts per pregunta encertada. Aquest exercici no és eliminatori.

Tercer exercici

Consistirà en desenvolupar, per escrit, de caràcter pràctic durant un període màxim de dos hores, dos supòsits pràctics a escollir entre tres, relacionats amb programa annex. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts i caldrà obtenir una nota de 6 punts per tal de superar l’oposició i passar a la fase de concurs.

Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició.

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 9. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 10. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 11. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 12. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=195540&idens=8001760009
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test