CATALUNYA: Institut Català de Salut: Modificació bases generals (2)

Es publica en el DOGC de 15 de juny de 2018, modificación de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Modificació bases generals

Es publica en el DOGC de 24 de gener de 2018, modificación de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

CATALUNYA: Institut Català de Salut: taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal

En el DOGC de 19 d’octubre de 2017 es publica la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En total, es fixa la taxa en 29.973 places, de les quals 9.307 places corresponen al personal estatutari dels serveis de salut.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

 

 

CATALUNYA: Institut Català de Salut: Llista provisional de persones admeses i excloses

Es publica a la web de la Generalitat de Catalunya la relació provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatória específica del procés selectiu per proveir places basiques de les categories de:

 • Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitaria
 • Facultatiu/iva especialista en pediatria
 • Diplomat/da sanitari/aria en infermeria
 • Diplomat/da sanitari/aria en obstetrícia i ginecológica
 • Tecnic/a especialista de grau mitja sanitari en cures auxiliar d’infermeria
 • Auxiliar administratiu/iva
 • Zelador/a

>> Accedeix a les relacions provisionals d’aspirants admesos i exclosos

El termini d’subsanació d’errors finalitza el dia 9 de febrer de 2016

Full de reclamació

És convenient aprofitar el temps fins a l’examen i fer un últim esforç per aconseguir superar el procés.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures Auxiliar d’Infermeria ICS

>> Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria ICS

>> Auxiliars Administratius ICS

>> Zeladors ICS

Realidad aumentada en nuestros librosrealidad_aumentada

 

CATALUNYA: Institut Català de la Salut: Concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques en diverses categorías

Es publica en el DOGC de 3 de novembre de 2014 la resolución SLT/2427/2014, de 20 d’octubre, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MV-2014) i en pediatria (PEDIATRIA-MV-2014), titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia (ODONTO-MV-2014), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MV-2014), en fisioteràpia (FISIO-MV-2014) i especialista en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-MV-2014), tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia (AP-MV-2014), en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-MV2014), en imatge per al diagnòstic (IMATGE-MV-2014), en radioteràpia (RADT-MV-2014), tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI-MV-2014).

L’objectiu de la convocatòria és proveir per concurs de trasllat les places bàsiques vacants de les categories de:

 • Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1).
 • Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (subgrup A1).
 • Titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia (subgrup A1).
 • Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).
 • Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (subgrup A2).
 • Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2).
 • Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia (subgrup C1).
 • Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (subgrup C1).
 • Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (subgrup C1).
 • Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia (subgrup C1).
 • Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliar d’infermeria (subgrup C2).

El termini per realitzar la inscripció finalitza el dia 3 de desembre de 2014.

Nomenaments del cos auxiliar administratiu/iva de la funció administrativa pel sistema de concurs oposició de l’ICS (núm. de registre de la convocatòria Auxiliar-2008)

Adjudicar les places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva de la funció administrativa pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria Auxiliar-2008), d’acord amb la relació que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

La present Resolució d’adjudicació complementada amb la diligència de presa de possessió tindrà la consideració de nomenament en propietat dels adjudicataris,  l’eficàcia del qual restarà sotmesa a la resolució dels recursos que contra aquesta Resolució d’adjudicació es puguin interposar.

Les persones nomenades disposaran d’un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució al DOGC, per prendre possessió de la plaça adjudicada. Aquelles persones que no preguin possessió de la plaça adjudicada en el termini establert perdran els drets derivats de la convocatòria.

Publicació al DOGC de la resolució d’adjudicació

https://www.gencat.cat/ics/professionals/acces_convocatoria.htm