Auxiliars Administratius ICS

Administración General

Places ofertades

Les 462 places corresponen:

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes presencials, Classes per Videoconferències i Llibres

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatoria en el cas de la tercera prova. El Tribunal també podrá acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

Primera prova

Constarà de dos exercicis:

Primer exercici:

Consistent en respondre un test sobre el contingut del temari publicat a la convocatoria.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

Segon exercici:

Consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb resposta tipus test referents a les funcions a desenvolupar en la categoría a la qual s’opta.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

La puntuació de la prova será la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

El Tribunal ficarà prèviament els criteris i el temps per a la realització de la prova.

a primera prova serà tipus test i consistirà en la resolució d’un total de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives i només una de correcta.

 • 1.2 El temps de realització de la prova serà de 80 minuts.
 • 1.3 El tema 6: perfil competencial, queda exclòs del test, atès que hi ha prevista una prova especifica al respecte.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

  • Primera part: que avalua el domini de l’expressió escrita
  • Segona part: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Tercera prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria d’auxiliar administratiu.

Aquesta prova no és eliminatoria i la puntuació máxima será de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps i criteris de realització de la prova.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició podrán ser convocades pel tribunal corresponent a realitzar una prova voluntària i no eliminatoria d’acord amb el previst a la base 6.2.1. de les bases generals, la qual tindrà una puntuació adicional del 10% sobre el total del valor de la fase d’oposició.

Les proves primera i tercera es realitzaran el mateix dia.

Segon la convocatoria anterior

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016: Disposicions i principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

TEMARI ESPECÍFIC PER A AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries
  • Saber atendre la ciutadania, d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d'EAP, targeta sanitària individual, i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
  • Realitzar els tràmits establerts en relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el protocol elaborat per l'Institut Català de la Salut.
  • Saber canalitzar les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes de l'Institut Català de la Salut cap als destinataris adequats, aplicant els procediments interns d'atenció al ciutadà i transmetent la millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.
  • Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondencia convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
  • Aplicar els criteris bàsics de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit de l'atenció al ciutadà, com ara el consentiment informat o les voluntats anticipades.
  • Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes, per facilitar la recuperació i l'accés posterior ràpid i segur.
  • Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments interns i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació, per facilitar la seva fiabilitat i autenticitat.
  • Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.
  • Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul o d'altres, a fi d'obtenir els resultats esperats d'acord amb les instruccions rebudes.
  • Saber obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre'ls a destinataris interns amb eficàcia en el format, quantitat i qualitat requerits, seguint les instruccions rebudes i respectant les normes.
  • Utilitzar les competències en tecnologies de la informació i la comunicació per tal de tractar la información gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

  Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries

  1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.
  2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
  3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.
  4. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
  5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.
  6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.
  7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)
  8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línea en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicación món digital nivell mitjà).
 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública
  • Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació amb l'administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.
  • Informar els ciutadans, d'acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes administratius derivats de l'activat sanitària.

  Coneixements en organització a l`àmbit de l'Administració pública

  1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
  2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.
  3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.
  4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència.

  Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.

 3. Competències en gestió de personal estatutari
  • Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal estatutari, atenent els procediments de l'Institut Català de la Salut, per contribuir en la seva gestió eficaç.
  • Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d'acord amb la normativa vigent.
  • Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d'assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.

  Coneixements en gestió de personal estatutari

  1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i omplementàries.
  2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
  3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
 4. Competències en gestió econòmica i financera
  • Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments de compres de material, equipament i serveis.

  Coneixements en gestió econòmica i financera

  1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
  2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
  3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.
 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals
  1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència .

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Auxiliar Administratiu Institut Català de la Salut - ICS

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 14€


123€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 14€


123€

Comprar la colección

 • Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la Salut

  Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de ...

  38€
 • Temari 1 Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut

  Temari 1 Auxiliar Administratiu-iva Institut Ca...

  30€
 • Temari 2 Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut

  Temari 2 Auxiliar Administratiu-iva Institut Ca...

  30€
 • Qüestionaris Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut

  Qüestionaris Auxiliar Administratiu-iva Institut Cat...

  39€

*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatoria en el cas de la tercera prova. El Tribunal també podrá acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

Primera prova

Constarà de dos exercicis:

Primer exercici:

Consistent en respondre un test sobre el contingut del temari publicat a la convocatoria.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

Segon exercici:

Consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb resposta tipus test referents a les funcions a desenvolupar en la categoría a la qual s’opta.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

La puntuació de la prova será la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

El Tribunal ficarà prèviament els criteris i el temps per a la realització de la prova.

a primera prova serà tipus test i consistirà en la resolució d’un total de 80 preguntes amb 4 respostes alternatives i només una de correcta.

 • 1.2 El temps de realització de la prova serà de 80 minuts.
 • 1.3 El tema 6: perfil competencial, queda exclòs del test, atès que hi ha prevista una prova especifica al respecte.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

  • Primera part: que avalua el domini de l’expressió escrita
  • Segona part: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Tercera prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria d’auxiliar administratiu.

Aquesta prova no és eliminatoria i la puntuació máxima será de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps i criteris de realització de la prova.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició podrán ser convocades pel tribunal corresponent a realitzar una prova voluntària i no eliminatoria d’acord amb el previst a la base 6.2.1. de les bases generals, la qual tindrà una puntuació adicional del 10% sobre el total del valor de la fase d’oposició.

Les proves primera i tercera es realitzaran el mateix dia.

PROGRAMA

Segon la convocatoria anterior

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016: Disposicions i principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

TEMARI ESPECÍFIC PER A AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries
  • Saber atendre la ciutadania, d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d'EAP, targeta sanitària individual, i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
  • Realitzar els tràmits establerts en relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el protocol elaborat per l'Institut Català de la Salut.
  • Saber canalitzar les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes de l'Institut Català de la Salut cap als destinataris adequats, aplicant els procediments interns d'atenció al ciutadà i transmetent la millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.
  • Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondencia convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
  • Aplicar els criteris bàsics de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit de l'atenció al ciutadà, com ara el consentiment informat o les voluntats anticipades.
  • Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes, per facilitar la recuperació i l'accés posterior ràpid i segur.
  • Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments interns i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació, per facilitar la seva fiabilitat i autenticitat.
  • Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.
  • Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul o d'altres, a fi d'obtenir els resultats esperats d'acord amb les instruccions rebudes.
  • Saber obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre'ls a destinataris interns amb eficàcia en el format, quantitat i qualitat requerits, seguint les instruccions rebudes i respectant les normes.
  • Utilitzar les competències en tecnologies de la informació i la comunicació per tal de tractar la información gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

  Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries

  1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.
  2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
  3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.
  4. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
  5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.
  6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.
  7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)
  8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línea en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicación món digital nivell mitjà).
 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública
  • Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació amb l'administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.
  • Informar els ciutadans, d'acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes administratius derivats de l'activat sanitària.

  Coneixements en organització a l`àmbit de l'Administració pública

  1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
  2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.
  3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.
  4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència.

  Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.

 3. Competències en gestió de personal estatutari
  • Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal estatutari, atenent els procediments de l'Institut Català de la Salut, per contribuir en la seva gestió eficaç.
  • Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d'acord amb la normativa vigent.
  • Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d'assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.

  Coneixements en gestió de personal estatutari

  1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i omplementàries.
  2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
  3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
 4. Competències en gestió econòmica i financera
  • Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments de compres de material, equipament i serveis.

  Coneixements en gestió econòmica i financera

  1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
  2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
  3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.
 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals
  1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència .

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Sueldo
Al volant de 20.500 euros anuals € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2021 | DOG | Más información
Plazas462 plazas

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
16-09-2022 V de 16:30 a 20:30 122 € /mes Barcelona Matricúlate
03-06-2022 V de 16:30 a 20:30 122 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test