Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Zeladors ICS

Oficios

Oferta de Empleo: 29-12-2017 | DOGC | Más información

Convocatoria: 29-08-2018 | DOGC | Más información

Plazas: 474 plazas

 • Turno libre: 438
 • Discapacitados: 36

Presentación de instancias: desde 30-08-2018 hasta 18-09-2018

Oposición: Zeladors ICS

Organismo: Institut Català de la Salut

Tipo de personal: Estatuario

Titulación requerida: Certificat d'estudis primaris o equivalent

Año:2018. Estado: Oposición en Proceso

El 29 d'agost de 2018 s'ha publicat la convocatòria de 474 places de Zelador/a de l'Institut Català de la Salut. El termini d'instàncies per participar en el procés finalitza el 18 de setembre de 2018.

És una convocatòria molt esperada per l'important nombre de places a cobrir. A l'anterior només es van convocar 21 places. L'examen està previst que se celebri el 10 de març de 2019. Si comences ara et dóna temps a preparar-te.

Prepara't

Ja disposem de grups de classes. Et preparem i acompanyem amb professors especialitzats, amb una programació establerta per ajustar-nos a les dates de examen i amb una important col·lecció de material de classe per comprovar i avaluar el domini de la matèria que va adquirint l'alumne/a. A més comptaràs amb altres ajudes com servei de tutories, realització de simulacres generals, serveis d'informació i suport i amb metodologies innovadores que afavoreixen l'aprenentatge com la gamificació, la formació amb vídeos i altres eines a les que accedeix l'alumne a través de la nostra aula virtual, mentre està matriculat.

Ah! I tingues en compte que no cobrem matricula i el nostre sistema de pagament és mensual per la qual cosa l'alumne/a renova cada mes sobre la base de la satisfacció i confiança que li mereixen els nostres serveis.

També disposem de Curs Online i Temari Transversal i Específic.

L'examen

El sistema de selecció és concurs oposició. La fase d'oposició inclourà tres proves. La primera amb dues parts: test sobre el temari i supòsit/s pràctic/s sobre les funcions a desenvolupar. La segona prova és l'examen de català i/o castellà per als no exempts/es. La tercera prova (obligatòria i no eliminatòria) està dirigida a avaluar el perfil competencial d'aquesta categoria de Zelador/a.

 • Si no tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara't per aconseguir la màxima puntuació en l'examen. Així podràs competir amb els qui tenint punts han aconseguit mala nota en l'examen.
 • Si tens punts per sumar en la fase de concurs, prepara't per aprovar l'examen amb la major puntuació possible. Si no aproves l'examen de res et serveixen els punts o, encara que aprovis l'examen, si no tens nota suficient i tens pocs punts tampoc aconseguiries plaça.

Treball i Retribucions

On treballaré quan aprovi?

Als Hospitals, als centres de Salut de Catalunya (centres d'atenció primària), als Centres d'Especialitats, i altres institucions sanitàries dependents de l'Institut Català de la Salut

Quant cobraré?

Zelador/a: 1.180,98 € mes - 1.338,16 ? mes (Veure aquí retribucions del Personal de l'ICS))

Puc sol·licitar trasllat a places d'altres Serveis de Salut?

Sí, podràs participar en concursos de trasllats. Això és així gràcies al principi de mobilitat dins del Sistema Nacional de la Salut

Aprovats en l'anterior convocatòria

Dels 21 aprovats d'accés lliure en l'última convocatòria realitzada (any 2015), 7 aspirants eren alumnes d'ADAMS Formació; el que suposa que el 33,33% dels aprovats amb plaça s'han preparat amb nosaltres.

Presentación de instancias

Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

La sol•licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Una vegada s’ha accedit al lloc web, cal clicar l’opció “Treballeu a l’ICS” i posteriorment clicar l’opció “Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), on la persona s’haurà d’identificar per iniciar la sessió a l’SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la sol•licitud la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar en la convocatòria corresponent, en cas que el títol no hi estigui ja introduït.

La manca de pagament, el pagament incomplert o la no acreditació de l’exempció determina l’exclusió de la persona aspirant del procés.

Un cop formalitzada la inscripció, la taxa corresponent es pot pagar fins l’endemà del termini previst a la base 5, mitjançant una de les opcions següents:

 • CaixaBankNou (abans Línia oberta de La Caixa)
 • Carta de pagament, que s’ha d’imprimir i fer efectiva en qualsevol caixer de CaixaBank.
Bonificacions:

La normativa vigent en matèria de taxes estableix determinades bonificacions:

 • S’aplica un 20% per fer la inscripció de participació i el pagament de la taxa de forma telemàtica.
 • S’aplica un 30% per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoría general.
 • S’aplica un 50% per a les persones membres de família nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

La presentació dels documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i el 50% es pot dur a terme fins a l’últim dia previst per fer la inscripció de participació, i s’ha de presentar d’acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

Exempció del pagament de la taxa

La persona aspirant que tingui alguna de les causes d’exempció prevista a la base 4.3 de les bases generals, ha de presentar la documentació següent:

 • En cas d’estar a l’atur, certificació actualitzada expedida per l’oficina de treball de la Generalitat (OTC) que acrediti que està a l’atur i que no percep cap prestació económica de cap organisme oficial.
 • En cas d’estar jubilat, certificat acreditatiu de l’òrgan competent en matèria de jubilació.
 • En cas de tenir la condició legal de discapacitació amb grau igual o superior al 33%, el certificat acreditatiu corresponent.

La presentació dels documents acreditatius de les causes d’exempció es pot fer fins a l’últim dia previst per fer la inscripció de participació, i s’ha de presentar d’acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación19-12-2018
Fecha reclamacionesdesde 20-12-2018 hasta 09-01-2019
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Primera prova. Test
Primera prova. Supòsit pràctic
Primera prova. Total
Segona prova
10-03-2019
10-03-2019
10-03-2019 / 10-02-2019
07-10-2019

Observaciones

Es publica en el DOGC 02/11/2015, les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

FASE D’OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatoria en el cas de la tercera prova. El Tribunal també podrá acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

Primera prova

Constarà de dos exercicis:

Primer exercici:

Consistirà en respondre un test sobre el contingut del temari publicat a la convocatoria.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

Segon exercici:

Consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb resposta tipus test referents a les funcions de la categoría de Zelador.

La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria. La puntuació máxima d’aquest exercici será de 90 punts.

La puntuació de la prova será la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

El Tribunal fixarà prèviament els criteris i el temps per a la realització de la prova.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana (per a persones no exemptes)

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part: que avalua el domini de l’expressió escrita

Segona part: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Tercera prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria de zeladorn/a.

Aquesta prova no és eliminatoria i la puntuació máxima será de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps i criteris de realització de la prova.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició podrán ser convocades pel tribunal corresponent a realitzar una prova voluntària i no eliminatoria d’acord amb el previst a la base 6.2.1. de les bases generals, la qual tindrà una puntuació adicional del 10% sobre el total del valor de la fase d’oposició.

Les proves primera i tercera es realitzaran el mateix dia.

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016: Disposicions i principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats.
 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 7. Competències digitals. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

TEMARI ESPECÍFIC PER A ZELADOR/A

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis de la categoría amb coneixements, habilitats i actituds respecte:

 1. Saber atendre a la ciutadania d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
 2. Saber gestionar i distribuir les comunicacions escrites, documents i/o correspondència convencional i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes i procediments establerts.
 3. Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes.
 4. Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació.
 5. Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos, d'acord amb els criteris i les normes d'imatge corporativa.

Aquestes competències estan desenvolupades en el següent temari:

 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.
 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de carácter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres.
 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.

http://ics.gencat.cat/ca/inici

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Zeladors Institut Català de la Salut - ICS

 • Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la Salut

  Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de ...

  36€
 • Temari específic Zelador-a Institut Català de la Salut

  Temari específic Zelador-a Institut Català de la Salut

  26€
 • Qüestionaris Zelador-a Institut Català de la Salut

  Qüestionaris Zelador-a Institut Català de la Salut

  25€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 78€
antes 87€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Faqs