Producto añadido a la cesta
Subalterns Ajuntament de Barcelona
Matricúlate
image single oposiciones

Subalterns Ajuntament de Barcelona

Matricúlate

Oferta 2 places de Subalterns de l’Ajuntament de Barcelona

Les places corresponen a l’OOP 2023 (taxa de reposició).

Quant guanya un Subaltern de l’Ajuntament de Barcelona?

El salari mensual ronda els 1.400 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Funcions del Subaltern de l’Ajuntament de Barcelona

Aquesta categoria permet realitzar funcions de suport operatiu bàsic en l’atenció, orientació i acompanyament d’alumnat, famílies i visites, tasques de reprografia, d’ordenació de documentació, distribució de correu intern i documentació, col·laboració en tasques de manteniment, i en activitats de suport derivades de l’activitat dels centres educatius. Desenvolupa les seves tasques , principalment des del Consorci d’Educació de Barcelona.

Borsa de Treball de l’Ajuntament de Barcelona

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició,
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase de formació pràctica selectiva o prova.

FASE D’OPOSICIÓ (fins a 60 punts)

Aquesta fase estarà formada per tres proves:

 • prova de coneixement del temari
 • prova de coneixement de llengua catalana
 • prova de coneixement de llengua castellana

Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la primera prova, i quedaran eliminades les persones que no obtinguin ua puntuació igual o superior a 30 punts.

arrow

Primera prova. Primer exercici

Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova es composarà de dos exercicis. Prova pràctica i Test de coneixements de temari. Aqueda prova serà qualificada amb 60 punts,  i quedaran eliminades les persones que no obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació:

Primer exercici. Prova pràctica (obligatòria)

Aquest exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic format per un qüestionari d’un màxim de 30 preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals existents a l’organització relacionats amb el temari de la convocatòria (annex I).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 25 punts.

 
arrow

Segona Prova

Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5 de la convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text col·loquial o mitjanament formal d’unes 150 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell intermedi.
 • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat. La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu.

arrow

Tercera prova

Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal Qualificador estar en possessió d’un dels documents indicats a la base 8.3.2.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part).

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

arrow

Primera prova. Segon exercici

Segon exercici. Test de coneixements del temari (obligatòria)

Aquest exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari de l’annex I.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 35 punts.

arrow

Programa

Segons la convocatòria anterior

TEMARI SUBALTERN/A

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
 2. L’Organització territorial de l’Estat. Tipologia de les Administracions Públiques.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern.
 4. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 5. El Consorci d’Educació de Barcelona.
 6. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 7. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.
 8. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes. Criteris d’actuació en casos d’emergència.
 9. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 10. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes vigent de l’Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).
adams test

EXPRÉS 2330 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 2330 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 2330 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Subalterns Ajuntament de Barcelona

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!