Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Convocatòria

Convocades 750 places del cos de Mossos d’Esquadra (DOGC 31-10-2019).

Mossos

Calendari orientatiu

Calendari orientatiu de la convocatòria d’accés a la categoria de Mosso/a

AVÍS IMPORTANT

Donada l’actual situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2, i com a conseqüència de les mesures dictades per les autoritats competents, es posposa, pel temps imprescindible, la celebració de les proves d’aquest procés selectiu.

Més informació: https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mossoa_46002_octubre19/

 

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències, Curs Online i Llibres

Aprofita’t de la nostra experiència i de totes les eines que posem a la teva disposició que ajudar-te a assolir el teu objectiu: APROVAR!

Preparem l’accés al cos de Mosso d’esquadra des de les primeres promocions.

2.270 Alumnes d’ADAMS Formació aprovats en anteriors convocatòries

En els darrers anys, han aprovat i han aconseguit plaça 2.270 alumnes aspirants a mosso d’esquadra de ADAMS Formació que s'han preparat assistint a les nostres classes presencials i/o han utilitzat els nostres serveis.

Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra

Destaquem que les proves exigides per a Guàrdia Urbana són molt similars a les de Mosso d’Esquadra, especialment la prova de psicotècnics i les proves físiques. Per a Mossos d’esquadra no hi ha prova cultural sinó una prova sobre coneixements del temari. Pels seus calendaris i tipus de proves, recomanem la participació em ambdues convocatòries.

Retribucions

Retribucions Mossos 2019: primer i segon semestre

Información Básica

Oposición
Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Sueldo
entre 2.580,35 euros i 2.906,69 € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo19-09-2019 | DOGC | Más información
Convocatoria
31-10-2019 | DOGC | Más información
Plazas750 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 04-11-2019 hasta 29-11-2019

Tareas

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

 • Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
 • Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
 • Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
 • Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
 • Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

Requisitos

Les persones participants han de complir els requisits següents:

 • a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.
 • b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • d) No s’exigeix una determinada alçada.
 • e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.
 • f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • h) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2.
 • i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Per a l'admissió en la convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.j) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.j) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación02-01-2020
Fecha reclamacionesdesde 03-01-2020 hasta 17-01-2020
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación05-02-2020
Más informaciónDOGC Enlace

Ejercicios

1a prova. Coneixement
1a prova. Aptitudinal
1a prova. Total
Prova física
3a prova: adequació psicoprofessional - entrevista
15-02-2020
15-02-2020
15-02-2020
02-03-2020 / 13-03-2020
20-08-2020 / 24-09-2020

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 250 places de >> Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 

Preparat/da per ser Mosso/a? Posa't a prova amb aquest joc
Mossos d'Esquadra

El sistema de selecció de la convocatòria és el d'oposició lliure. La convocatòria consta de les tres fases que es descriuen a continuació:

 • Primera fase: oposició.
 • Segona fase: formació.
 • Tercera fase: pràctiques.

1. FASE D'OPOSICIÓ

Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova. Coneixements i tests psicotècnics.

Consisteix en la realització de les subproves següents:
 • a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta. El temps per realitzar aquesta subprova és de 35 minuts. La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona aspirant. S'avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Segona prova: física.

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física.

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa de llançadora.

A l'annex de la convocatòria s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.

En aquesta prova el tribunal qualificador compta amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física. Per a la realització de la prova, les persones participants s'hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 2.

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics. En cadascun dels exercicis físics han d'aconseguir una puntuació mínima d'1 punt. Les persones participants que no obtinguin una puntuació mínima d'1 punt en cadascun dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l'exercici "circuit d'agilitat", 30% per a l'exercici "pressió sobre banc" i 40% per a l'exercici "cursa de llançadora".
Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l'annex 2.

La puntuació total de la prova física s'obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Tercera prova. Adequació psicoprofessional.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització d'un test psicotècnic i d'una entrevista orientats a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.
A l'inici d'aquesta prova les persones participants hauran d'emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana.

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

Exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana. Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar als llocs que es detallen a continuació:

 • a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística,
 • b) Certificat del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui aquesta funció, en què consti de forma clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que ha obtingut plaça o que ha superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació.

Prova de coneixements de llengua catalana. Per a les persones participants que no n'estiguin exemptes. La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:

 • Primera part: s'hi avaluen el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d'aquesta convocatòria.
 • Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes proposats a fi d'avaluar l'expressió oral. Aquesta prova té una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Comprovació de les dades antropomètriques.

La comprovació de les dades antropomètriques es farà de forma independent durant la realització de la prova física. Es comprovarà en una única crida, el dia de realització de la prova física, que les persones participants compleixen els requisits establerts d'alçada i d'índex de massa corporal:

 • a) Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit mínim de l'alçada establert a la base 2.1.d).
 • b) Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit de l'índex de massa corporal establert a la base 2.1.d).

Comprovació de les causes d'exclusió mèdica

Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants no estan incloses en cap de les causes d'exclusió mèdica indicades a l'annex 3.

2. FASE DE FORMACIÓ

Aquesta segona fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, que n'han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Qualificació. Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.

3. FASE DE PRÀCTIQUES

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin estat aptes a la fase de formació. Si han estat aptes a la fase de formació més de 750 persones, el tribunal qualificador confeccionarà una llista amb totes les persones aptes a la fase de formació de més a menys puntuació i seran convocades a la fase de pràctiques les 750 persones millor classificades.

En cas d'empat de puntuació en la posició 750, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la fase de formació.
 • En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la primera prova de la fase d'oposició.

Naturalesa i contingut. Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques.

Avaluació i qualificació. Per avaluar cada període de pràctiques s'elaborarà un model d'acta individual, aprovat pel tribunal qualificador, que avaluï un seguit de factors conductuals que abastin camps d'observació en els quals es descriguin coneixements del treball, flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d'ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, autonomia, judici pràctic i autocontrol, així com principis, valors i competències establerts al Codi d'ètica de la policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La valoració de cada període de pràctiques se sotmetrà a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d'apte o no apte. 
Les persones aspirants en pràctiques que obtinguin la qualificació de no apte en dos períodes seran declarades no aptes en la fase de pràctiques.

Retribucions i Seguretat Social. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants en pràctiques i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso/a i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigents, i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Les persones nomenades aspirants en pràctiques ho seran fins al nomenament com a funcionàries mitjançant resolució del secretari general que es publicarà al DOGC.

Annex 3
Causes d'exclusió mèdica

 1. Aparell circulatori.
  1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la causa.
  2. Malformacions de cor o de grans vasos.
  3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
  4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
  5. Insuficiència coronària.
  6. Pericarditis activa o residual.
  7. Insuficiència arterial perifèrica.
  8. Insuficiència venosa perifèrica.
  9. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema.
  10. Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica.
 2. Aparell respiratori.
  1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
  2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax.
  3. Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.
  4. Pneumotòrax repetitiu.
 3. Aparell genitourinari.
  1. Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.
  2. Disfuncions urogenitals cròniques.
  3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
  4. Litiasi crònica del tracte urinari.
 4. Aparell digestiu.
  1. Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
  2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.
  3. Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
  4. Úlcera gastroduodenal.
  5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
  6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció.
  7. Pancreopaties cròniques o reincidents.
 5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.
 6. Aparell locomotor.
  1. Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que puguin agreujar-se amb el desenvolupament de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos).
  2. Hàl·lux valg, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat.
  3. Amputació total de qualsevol dit. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional.
  4. Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s'acompanya d'escoliosi superior a 15º (angle de COBB).
  5. Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna.
  6. Escoliosi superior a 20º (angle de COBB).
  7. Hipercifosi. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva magnitud, que pugui dificultar l'exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l'exercici de l'activitat policial.
  8. Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll var o genoll valg).
  9. Luxació recidivant d'espatlla.
  10. fibromiaàlgia. Fatiga crónica.
  11. Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.
 7. Trastorns psiquiàtrics.
  1. Retard mental, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.
  2. Trastorns relacionats amb substàncies.
  3. Esquizofrènia. Altres trastorns psicòtics.
  4. Trastorns de l'estat d'ànim, d'ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat.
  5. Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son.
 8. Trastorns del sistema nerviós.
  1. Epilèpsia. Convulsions sense filiar.
  2. Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
  3. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
  4. Tremolors, tics o espasmes.
 9. Sistema endocrí.
  1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
  2. Diabetis mellitus.
 10. Òrgans dels sentits.
  1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
  2. Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) en un o en els dos ulls mesurada sense correcció (ulleres o lents de contacte).
  3. Queratotomia radial.
  4. Despreniment de retina, retinopaties.
  5. Estrabisme manifest i no corregit.
  6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
  7. Discromatòpsies.
  8. Glaucoma.
  9. Alteracions de les parpelles o de la secreció lacrimal que dificultin la hidratació correcta del globus ocular i n'alterin la protecció.
  10. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del personal facultatiu que realitzi la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.
  11. Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes.
  12. Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes.
  13. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o determinin afeccions cròniques.
  14. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
  15. Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva.
 11. Pell, fàneres i glàndules exocrines.
  1. Malformacions, tumoracions, lesions de la pell i lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
  2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial.
  3. Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial.
  4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
  5. Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.
 12. Altres.
  1. Processos neoplàsics.
  2. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi.
  3. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
  4. Malalties autoimmunes.
  5. Diàtesi al·lèrgica.
  6. Proves analítiques compatibles amb patologia de base.
  7. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús.
  8. Qualsevol altre procés patològic que es consideri que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.
  9. Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, essent conegudes per la persona participant, no es facin constar en el qüestionari mèdic.

Annex

Àmbit A. Coneixements de l'entorn

Tema A.1 Història de Catalunya (part I):

 1. L'antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
 5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
 8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.
 9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II):

 1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.
 2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.
 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 5. La República i la Guerra Civil.
 6. La dictadura franquista.
 7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.
 8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història.
 2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.
 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 5. La policia i la democràcia.

Tema A.4 Àmbit sociolingüístic

 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. La llengua aranesa.
 4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.

Tema A.5 Marc geogràfic de Catalunya

 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.

Tema A.6 Entorn social a Catalunya

 1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
 2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
 3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.
 5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 3. Seguretat de la informació.
 4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B Institucional

Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 L'ordenament jurídic de l'Estat

 1. L'ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 Les institucions polítiques de l'Estat

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 L'organització territorial de l'Estat

 1. Els models d'organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les vegueries.

Tema B.8 La Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

Àmbit C De seguretat i policia

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 El Departament d'Interior

 1. Funcions del Departament d'Interior.
 2. Estructura del Departament d'Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
 5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. El Servei Català de Trànsit.
 7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

Tema C.4 El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.
 2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 El Codi deontològic policial

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d'ètica de la policia.
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

 • a) Catalunya.
 • b) Estat espanyol.
 • c) Internacional.

Barcelona

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
06-11-2020 V de 16:00 a 18:00 67 € /mes Inscribirme
19-10-2019 S de 15:00 a 17:00 67 € /mes Inscribirme

Curso Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 296€

2° Plazo: 198€

494 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2020: 296€

Octubre-2020: 198€

Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 360€

2° Plazo: 240€

600 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2020: 360€

Noviembre-2020: 240€

Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 270 días
540 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 180 días
445 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 120 días
417 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Mossos d'Esquadra

 • Qüestionari Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya

  Qüestionari Mossos d'Esquadra de la Generalitat de C...

  49€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  11€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 21€ 90€
antes 111€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
21-10-2020 X de 16:00 a 21:00 135 € /mes Barcelona Suscribirme
21-09-2020 L de 16:00 a 21:00 135 € /mes Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Psicotècnics

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO 10% dto. sobre PVP indicado CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
07-09-2020 L de 09:00 a 13:00 130 € Barcelona Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test