Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administrativos Universidad de Valencia

Administración General

Plazas Ofertadas

Las 59 plazas ofertadas corresponden a:

Prepárate con Clases por Videoconferencia y Libros

Proceso selectivo

El procedimiento de selección, según la anterior convocatoria, se realizará a través del sistema de concurso-oposición.

Disponemos de Clases por Videoconferencia

Retribuciones

Las retribuciones que perciben oscilan entre 1.600 y 1.800 euros brutos mensuales (+Info).

Derechos de los funcionarios de la Universidad de Valencia

Le indicamos a continuación algunos de los derechos de los que gozan los funcionarios que prestan servicios en la Universidad de Valencia (ver reglamento de jornada y horario de trabajo y calendario):

 • Jornada laboral general de 38 horas semanales en régimen de horario flexible.
 • No se puede trabajar de forma continuada más de 8 horas diarias.
 • Vacaciones anuales retribuidas de 22 días hábiles.
 • En Navidad y en Semana Santa tienen una semana natural de permiso vacacional.
 • En los meses de junio, julio y agosto, la jornada laboral semanal tendrá una reducción de 3 horas.

Información Básica

Oposición
Administrativos Universidad de Valencia
Organismo
UNIVERSITAD DE VALENCIAA
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Bachiller o equivalente
Sueldo
1.600- 1.800 € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo19-11-2018 | DOGV | Más información
Plazas59 plazas

Según la anterior convocatoria

FASE D’OPOSICIÓ. 

Constarà de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici (obligatori i eliminatori): constarà d'un test amb quatre respostes alternatives, de les quals tan sols una serà la correcta, i versarà sobre el contingut del temari que figura en l’annex II d’aquesta convocatòria.

El nombre de preguntes i el temps de realització de l’exercici serán fixats pel tribunal amb la suficient antelació.

L’exercici es valorarà de 0 a 30 punts i per a aprovar-lo caldrà obtener-hi 15 punts com a mínim.

Segon exercici (obligatori i eliminatori): consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics, a elegir entre tres exercicis proposats pel tribunal, d’informàtica sobre Office 2016 (bases de dades Acces, full de càlcul Excel i tractament de textos Word) i en relació a les competències dels llocs oferts. La matèria objecte d’examen es troba relacionada a l’annex VII. 

Cadascun dels exercicis pràctics es valorarà  de 0 a 15 punts, i per aprovar aquesta part, caldrà obtenir almenys 15 punts entre ambdós exercicis i no haver obtingut la qualificació de 0 punts en cap dels exercicis pràctics.

La qualificació global del segon exercici serà la suma de les qualificacions que s’obtinguen en cada part.

La qualificació total de la fase d’oposició serà la suma de les qualificacions dels dos exercicis.

La fase d’oposició la podrà aprovar un nombre major de persones aspirants que el de llocs convocats. 

Según la anterior convocatoria

 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals. Els Drets fonamentals i les llibertats públiques, regulació, garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. La reforma de la Constitució. 
 2. El règim polític de la Constitució espanyola. La monarquia parlamentària. La Corona i la seua regulació en la Constitució. Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats i el Senat. Composició i funcions. Procediment d'elaboració i aprovació de les lleis. Els tractats internacionals. 
 3. El Govern i la seua regulació en la Constitució Espanyola. Govern i Administració. L’Administració Pública: principis constitucionals que la informen. El Consell d’Estat. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. 
 4. El poder judicial.  La regulació constitucional de la justícia. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial.
 5. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local. Les comunitats autònomes. El sistema de distribució de competències de la Constitució. 
 6. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
 7. La Unió Europea. Institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió, el Tribunal de Justícia, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes.
 8. L’Administració pública: concepte i classes. L’Estat de dret. El principi de legalitat. El dret administratiu.
 9. Fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Lleis orgàniques i ordinàries. Disposicions normatives amb força de llei. El reglament: concepte, naturalesa i classes. Límits de la potestat reglamentària.
 10. Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. Àmbit d'aplicació: principis d'actuació i funcionament del sector públic. La competència: delegació de competeències, avocació, encomana de gestió, delegació de signatures i suplència i decisions sobre competènica. Òrgans col·legiats. La abstenció i recusació.
 11. Llei 39/2015 del procediemnt administratiu comú de les administracions públiques: àmbit d'aplicació. Entrada en vigor. Dret i obligació dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Els Registres. L'arxiu de documents.
 12. L'acte administratiu: requisits i classes. Forma  dels actes administratius: la motivació, la notificació i la seua pràctica i la publicació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d¡ofici. Revocació. Rectificació d'errors materials o de fet. Recursos administratius: concepte, classes i regulació.
 13. El ciutadà com a titular de drets davant de l’Administració. Capacitat d’obrar. Concepte d'interessat. Representació. Registre electrònic d'aproderaments. Identificació i signatura.
 14. El procediment administratiu enla Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llengua en el procediment. Termes i terminis. Les fases del procediment: iniciació, instrucció i finalització. Obligació de resoldre. Silenci administratiu.
 15. La protecció de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques. Principis. Drets de les persones. Fitxers de titularitat pública. 
 16. La Llei de contractes del sector públic: objecte i àmbit d’aplicació. Concepte i tipus de contractes administratius. 
 17. La Llei orgànica 6/2001 d’Universitats i  la Llei orgànica 4/2007. L’autonomia de les universitats. Règim jurídic de les universitats públiques. Els estatuts de les universitats públiques.
 18. Els Estatuts de la Universitat de València. Naturalesa i fins de la Universitat de València. Contingut, estructura i reforma dels Estatuts. Les garanties jurídiques. La Sindicatura de Greuges.
 19. L’estructura de les universitats públiques: facultats, escoles,  departaments, instituts d’investigació, altres centres. L’estructura organitzativa de la Universitat de València.
 20. Òrgans de govern de les  universitats públiques: òrgans  col·legiats i unipersonals. La regulació dels òrgans de govern de la Universitat de València en el seus Estatuts.
 21. La Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes. El Consell Social de
  la Universitat de València.
 22. L’Espai Europeu d’Educació Superior i l’ordenació dels ensenyaments universitaris. Els títols oficials. L’estructura dels estudis universitaris. El crèdit europeu. La transferència i reconeixement de crèdits. Expedició de títols oficials. El Suplement Europeu al Títol.
 23. El règim dels estudiants universitaris. L’Estatut de l’estudiant universitari. L’accés i el procediment d’admissió a la universitat. Les beques i les ajudes a l’estudi. Els programes de mobilitat dels estudiants universitaris.
 24. Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques: l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: estructura i contingut. Objecte i àmbit d’aplicació. La seua relació amb les lleis de funció pública de les comunitats autònomes.
 25. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (I): la Llei 10/2010 d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.Estructura i contingut. Àmbit d’aplicació. El personal al servei de la funció pública valenciana: concepte i classes. Ordenació de llocs de treball. Instruments de planificació i ordenació del personal. Selecció de personal.
 26. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (II). Naixement i extinció de la relació de servei. Provisió de llocs de treball, mobilitat, promoció professional. Situacions administratives. Drets individuals del personal al servei de la funció pública valenciana: jornada, vacances, permisos i llicències. Règim retributiu. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.
 27. El personal docent i investigador. Règim  jurídic. Classes de professorat universitari: cossos docents i modalitats contractuals. El professorat de ciències de la salut.
 28. El personal investigador. Modalitats contractuals de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L’Estatut del personal investigador en formació.
 29. Drets individuals exercits  col·lectivament, el tractament que en fa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Representació dels empleats públics. Principis generals. La negociació col·lectiva. Meses de negociació. Òrgans de representació. Els òrgans de representació i negociació en la Universitat de València.
 30. La Llei de prevenció de riscos laborals i la seua aplicació en les administracions públiques. Conceptes bàsics i disciplines que la integren. Drets i obligacions. Sistemes de prevenció. Legislació i polítiques d’integració del personal amb discapacitat.
 31. La Llei orgànica 3/2007 d'igualtat. El II Pla d’Igualtat de la Universitat de València.
 32. El pressupost de la Universitat de València. Concepte i contingut. Regulació jurídica. L’estructura pressupostària. El cicle pressupostari.
 33. El pressupost de despeses de la Universitat de València. El procediment general de execució del pressupost de despeses. Estructura pressupostaria del pressupost de despeses. La ordenació de les despeses: fases comptables. La ordenació dels pagaments: fases comptables.
 34. El pressupost d’ingressos de la Universitat de València. El procediment d’execució d’ingressos. Fases comptables. Els ingressos per transferències i subvencions. La transferència corrent de la Generalitat Valenciana.
 35. El control de l’activitat econòmica-financera. Control intern i extern en la Universitat de València. Control de legalitat, financer i d’economia, eficàcia i eficiència.
NOTA: La normativa legal que empara el contingut d’aquestes temes, serà la que es trobe publicada en el moment de la publicació en el  Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatòria.

Administrativos Universidad de Valencia

 • Temario 1 Escala Administrativa de la Universitat de València

  Temario 1 Escala Administrativa de la Universit...

  45€
 • Temario 2 Escala Administrativa de la Universitat de València

  Temario 2 Escala Administrativa de la Universit...

  47€
 • Cuestionarios Escala Administrativa de la Universitat de València

  Cuestionarios Escala Administrativa de la Unive...

  39€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 13€ 118€
antes 131€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

Clases por videoconferencia

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRICULA
22-09-2020 M de 16:00 a 20:00 131 € /mes Valencia Suscribirme

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test