Producto añadido a la cesta
Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona
Matricúlate
image single oposiciones

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

Matricúlate

Convocatòria Guàrdia Urbana de Barcelona 2024

Es convoquen 128 places (convocatòria GUB 2023): 108 places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 2023 i 20 places no cobertes de l’Oferta Pública 2021. Es reserva el 40% de les places per a dones.

NOVETAT: La Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 classifica els agents de la policia local al subgrup C1, per la qual cosa la titulació per accedir a aquestes places és la de Batxiller i el nivell de català exigit serà C1.

Segons calendari de proves: les primeres proves es realitzaran el 16 de març de 2024. També s’indica calendari de realització de les proves següents.

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapta a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

 • Classes Presencials Híbrides: Aquesta modalitat de matricula permet assistir a classe presencial i també la possibilitat de seguir la classe en directe, si per qualsevol motiu no pot assistir presencialment. Podràs visualitzar les classes les vegades que vulguis durant un període de 15 dies. Preparació de la prova de coneixements.
 • Classes per Videoconferència: Assistiràs a classe en directe per videoconferència des d’allà on vulguis, amb la possibilitat d’interactuar amb els docents per veu i xat.  Pots formar part d’un grup híbrid en el que seguiràs les classes per videoconferència i compartiràs grup amb altres alumnes que hi seran a l’aula presencial amb el/la docent.
 • Curs Online:Disposaràs de tot el material per preparar-te des de casa teva i al teu ritme, amb l’ajuda dels nostres tutors. El curs inclou la preparació de la prova de coneixements.
 • Llibres
 • ADAMS Test

Aprofita’t de la nostra experiència i de totes les eines que posem a la teva disposició que ajudar-te a assolir el teu objectiu: APROVAR!

Retribucions GUB

Al següent enllaç trobaràs les retribucions per al 2023.

Funcions GUB

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d’espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat Oficina d’Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l’educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l’espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.
¡Plazas agotadas!

¿Quieres que nuestros asesores se pongan en contacto contigo?

arrow
recursosonlineicon

Online

Online

calendar

Elige las fechas según tus necesidades

6 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
548,00
Matricúlate
calendar

Elige las fechas según tus necesidades

9 meses
clock

24/7

A tu ritmo, cuando tú quieras

euro
662,00
Matricúlate

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • Fase d’oposició
 • Fase de formació (curs selectiu)
 • Fase de pràctiques.

CURS SELECTIU

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

FASE DE PRÀCTIQUES

Període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

arrow

Primera prova

Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova serà qualificada amb 24 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12 punts, La durada màxima d’aquesta prova serà de 105 minuts.

Consistirà a contestar un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 90 preguntes), amb:

 • un 60% de preguntes relacionades amb el temari que figura a l’annex II.
 • un 20% relatives a coneixements de cultura general i
 • un 20% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural.

Les preguntes que versen sobre el temari inclòs a l´annex II es realitzaran sobre el temari vigent en la data de publicació d´aquestes bases.

Serà considerat com a cultura general, als efectes d’aquesta convocatòria, aquelles matèries i continguts corresponents al nivell de titulació exigit en les presents bases. Serà considerat com a actualitat política, econòmica, social i cultural als efectes d’aquesta convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de publicació de la present convocatòria al DOGC.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta.

 
arrow

Segona Prova

Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en l’administració d’un o diversos tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants.

Aquesta prova haurà d’aportar informació sobre el conjunt dels processos cognitius que es requereixen per resoldre àgilment problemes, captar dades, descobrir les relacions o lleis subjacents, mantenir una adequada flexibilitat mental i fer processos lògics d’inducció i deducció.

Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

arrow

Tercera prova

Prova de coneixements de llengua estrangera (de caràcter obligatori i no eliminatori)

CConsistirà a contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes tipus test.

Les persones aspirants realitzaran, amb caràcter obligatori i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa, alemanya, àrab, francesa, italiana, xinesa o urdú del Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR).

Les persones aspirants podran optar només a una llengua estrangera.

La prova de llengua estrangera serà per defecte de llengua anglesa. Les persones aspirants que vulguin optar per una de les altres llengües, ho hauran de fer en el moment de la presentació de sol·licituds telemàtica de participació, tal com s’indica al punt 1 de l’annex I.

Aquesta prova consistirà  a contestar, en un període màxim de 60minuts, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta. Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

 
arrow

Quarta prova

Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d’altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

Realització de la prova:

 • Per a la realització d’aquesta prova, el mateix dia de la seva execució i abans de començar la prova, les persones aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans realitzar-la. En aquest ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l’Annex III de la convocatòria GUB 2023 Aquest certificat mèdic ha de ser nominal i ha d’estar datat, signat i segellat amb el número de col·legiat/da del metge/essa. La no presentació de l’esmentat certificat en temps i forma comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
 • L’ordre de realització dels diferents exercicis serà determinat per l’organització de les persones aspirants en els grups que estableixi el Tribunal.
 • No es podrà provar cap element o material abans de la realització d’una prova física.
 • És obligatori portar roba i calçat esportiu.
 • En aquesta prova, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats en educació física.
 • Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el Tribunal podrà realitzar les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d’Esports. El fet de donar positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves comporta l’exclusió automàtica de la convocatòria.

 Valoració de la prova

 • Les característiques de cada exercici i els barems de puntuació segons edat i sexe es troben a l’annex III d’aquestes bases.
 • A efectes del barem, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el dia de la realització de la prova.
 • El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la pressió sobre banc, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d’agilitat, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d’aquests exercicis serà valorat de 0 a 6 punts i, després, la nota obtinguda es transformarà d’acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. En cadascun dels exercicis dels quals consta la prova, la persona aspirant haurà d’arribar a les marques d’exigència d’1 punt, segons barem, per tal que la seva nota sigui considerada.
 • En l’exercici en el qual hi hagi més d’un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots. – Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova suposarà la consideració de NUL de la prova corresponent (NUL= 0).
 • Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i l’aprovaran les persones que aconsegueixin, en nota transformada, un mínim de 4 punts en una escala de 0 a 6.
arrow

Cinquena prova

Prova de català. (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Quedaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes a la base 4.4.7. d’aquesta convocatòria. La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat. La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts, per la primera part, i de 10 minuts per la segona part. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.
arrow

Sisena prova. Primera part

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves, obligatòries i eliminatòries, anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. 

Aquesta prova consistirà en la realització d’un o més qüestionaris (test de personalitat i competència) i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, transmissió d’informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, i autocontrol i resistència a la pressió.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Primera part sisena prova: Test de personalitat i competències.

Els qüestionaris que s’administraran són: un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics.

Realitzats els qüestionaris, els elements que s’hi exploraran s’integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

arrow

Sisena prova. Segona part

Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves, obligatòries i eliminatòries, anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. 

Aquesta prova consistirà en la realització d’un o més qüestionaris (test de personalitat i competència) i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, transmissió d’informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, i autocontrol i resistència a la pressió.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu.

Segona part sisena prova: Entrevista

En cap cas l’avaluació del resultat de l’entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva als tests de personalitat i competències, els quals constitueixen un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut d’aquesta.

Cada una de les competències avaluades es valorarà amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. Per tal de superar la prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació igual a 2 punts en quatre o més competències.

Es convocarà a l’entrevista a les persones aspirants següents:

 • En una primera crida i per a la cobertura de les 128 places convocades es convocaran con a mínim les 350 persones millors classificades i en cas d’empat a la posició 350 totes aquelles persones empatades en aquesta posició.
 • Per a la cobertura de les futures vacants que es produeixin a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024, i de les no cobertes en les ofertes 2021 i 2022 quan el Tribunal Qualificador ho determini es farà una segona crida a les persones que hagin aprovat el procés selectiu fins a la cinquena prova, segóns l’ordre de classificació, i en cas d’empat a la darrera posició que acordi el Tribunal, totes aquelles persones empatades en aquesta posició. Aquestes persones resten exemptes de realitzar les proves ja superades de conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional 30a del DL 1/97.

Les persones aspirants que no es presentin a qualsevol de les crides o no superin la entrevista quedaran excloses del procés.

Les persones aspirants que hagin superat la sisena prova en la primera crida queden exemptes de tornar a realitzar l’entrevista en la segona crida i se’ls conservaran els resultats obtinguts en la primera, mentre no siguin exclosos del procés per no haver superat les següents proves o fases.

arrow

Setena prova

Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries)

Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 6a prova en cada crida, realitzaran les proves mèdiques el nombre de persones que el Tribunal determini, ordenades per gènere i de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procés selectiu. Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per personal mèdic col·legiat, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex IV d’aquesta convocatòria.

La persona aspirant no ha de patir cap malaltia orgànica, cap seqüela d’accident ni cap altra deficiència o anomalia física o psíquica que pugui constituir una dificultat en la pràctica professional, tenint com a base els criteris que s’indiquen a continuació. Les persones participants incloses en alguna de les causes d’exclusió mèdica establertes en annex IV seran excloses de la convocatòria.

Es realitzaran les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants no estan incloses en cap de les causes d’exclusió mèdica indicades a l’annex IV. En aquestes proves s’apliquen les tècniques mèdiques d’ús convencional, analítiques de sang i d’orina, i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel Tribunal Qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es farà en una única crida en els dies i hores que es determinin.

A l’inici de la prova, les persones participants hauran de contestar, mitjançant declaració jurada, un qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què hagin estat sotmeses. En el cas que una persona participant no consigni completament o falsegi alguna de les dades d’aquest qüestionari, serà exclosa de la convocatòria.

Tenint en compte que les causes d’exclusió mèdica que comporten nivells de tall (valors màxims o mínims per a l’exclusió, com per exemple, la tensió arterial, l’agudesa auditiva, l’agudesa visual, les proves respiratòries, les analítiques i totes les antropomètriques) són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l’exclusió o no de la persona participant en una d’aquestes proves es donarà pel resultat de les mesures preses en el dia i hora determinats pel Tribunal Qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones participants. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d’exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant.

El resultat de les proves mèdiques es posaran a disposició del Tribunal Qualificador per fonamentar l’avaluació de la prova. Es faran fotografies de les lesions dermatològiques que puguin presentar les persones aspirants, així com dels tatuatges que puguin ser causa d’exclusió d’acord amb aquestes bases, les quals es posaran a disposició del Tribunal perquè també serveixin de fonament per a l’avaluació.

Es convocarà a les proves mèdiques les persones aspirants següents:

 • En una primera crida, el Tribunal convocarà a les persones necessàries que determini per a cobrir les 128 places ofertades.
 • En una segona crida, el Tribunal convocarà al nombre de persones aspirants que el tribunal consideri adient per garantir la cobertura de les places de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2024 més les places no cobertes de les ofertes públiques anteriors, entre les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu fins a la sisena prova, segons l’ordre de classificació, restant exemptes de realitzar les proves ja superades de conformitat amb el que preveu, la Disposició addicional Trentena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Les persones que no es presentin a qualsevol de les crides o resultin no aptes a les proves mèdiques quedaran excloses del procediment selectiu.

Les persones que van resultar aptes a les proves mèdiques de la primera crida, però no siguin proposades per ser nomenades dins de les 128 places ofertades, no estaran exemptes de tornar a realitzar la prova mèdica en la segona crida.

 
arrow

Qualificacions de les persones aspirants i propost

Qualificacions de les persones aspirants i proposta de nomenament

El Tribunal Qualificador proposarà a l’òrgan competent el nomenant com a funcionaris/àries en pràctiques de la categoria convocada el nombre de persones més ben classificades segons l ’objecte de la convocatòria que estableix el punt 1 de les bases, tenint en compte que l’ordre de qualificació serà determinat per la suma de les puntuacions atorgades en la fase d’oposició.

En cas d’empat en la darrera posició, l’ordre de classificació s’establirà a favor de la persona aspirant el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d’aquesta oposició. Si persisteix l’empat l’ordre s’establirà d’acord amb la puntuació obtinguda a la primera prova de la fase d’oposició (prova cultural i teòrica). Si continua l’empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la segona prova (prova aptitudinal). Si malgrat tot segueix l’empat, el següent criteri serà la major puntuació en la quarta prova (proves d’aptitud física). Finalment, si els anteriors criteris no resolen la situació d’empat, el desempat es dirimirà en favor de la persona de major edat.

arrow

Total Primera Porva

arrow

Programa

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de l’Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l’Administració Local.
 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en l’àmbit polític i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De les Institucions. Capítol VI El Govern local.
 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a les entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals.
 4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana.
 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d’interès.
 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.
 7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.
 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana . Llei d’Enjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III de la Policia Judicial. Títol VI Capítol II. de la detenció. Capítol IV. de l’exercici de defensa, assistència d’advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII Capítol I de l’entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’habeas corpus.
 10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona
 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles
 13. L’Ordenança de protecció, tinença i venta d’animal
 14. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari.
 15. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III de les lesions. Títol VI delictes contra la llibertat. Títol VII de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI Capítol III delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV delictes contra la seguretat vial. Títol XIX Capítol IV de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de l’omissió del deure d’impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI Capítol V Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d’odi a l’ordenament jurídic.
 16. Ètica i deontologia professional. Decret 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d’organització i funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007.
 17. Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona vigent i Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
adams test

EXPRÉS 3.607 preguntas

1 mes
19,99 / mes
Pago único de 19.99
Comprar
adams test

EXPERTO 3.607 preguntas

6 meses
6,67 / mes
Pago único de 39.99
Comprar
adams test premium

PREMIUM 3.607 preguntas

12 meses
4,67 / mes
Pago único de 55.99
Comprar

Puedes consultar convocatorias anteriores con mucha más información sobre la oposición:

Libros de Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

Nuestros alumnos

Raquel Osuna

Administrativos de Estado
“Cuando decidí opositar siempre pensé en ADAMS por varias razones, entre ellas por recomendación de personas conocidas y por permanecer tantos años en el sector y me alegro mucho de la decisión que tomé. Empecé comprándome los libros y luego más tarde me apunté para preparar el examen de ofimática del cuerpo de Administrativo del Estado, y muy bien, tuve como profesor a Javier y salí muy contenta de sus clases.”
alumna
David Ruiz

Administrativos de la Comunidad de Madrid
"Teníamos simulacros continuamente. Había dos tipos, los que el profesor te ponía para practicar semanales, y los de examen puro y duro. Eso te permite estar preparado, conocer los tiempos, y cómo organizarte."
alumno
Paloma García

Tramitación Procesal
"He tenido siempre el apoyo del tutor, Alberto, mi tutor online, la verdad es que siempre estuvo ahí. Fue muy constante en los correos, en los mensajes, siempre animando y apoyando. Me acompañó sin agobiarme."
alumna
Saray Sáez

Administrativos de la Junta de Andalucía
"Para mí ha sido fundamental el apoyo de la Academia, ya que, cuando empecé en este mundo, no tenía ni idea de leyes, de los temarios, de lo intenso que hay que dedicar."
alumna
Esther Sánchez

Administrativos de Estado
“Os recomendaré a todas las personas que decidan emprender una empresa como la de estudiar una oposición.”
alumna
María Jesús Guende

Administrativos de Estado
“Tengo que reconocer que el camino no ha sido fácil y que no era la primera vez que me presentaba a un proceso selectivo pero al final he conseguido mi objetivo. ADAMS me ha ayudado a conseguirlo porque me ha proporcionado material actualizado y me ha ayudado a seguir una rutina de estudio. Muchas gracias por vuestra ayuda.”
alumna
Lucía Fernández

“Temarios bien organizados y actualizados, esquemas muy útiles para repasar, y supuestos y test que te ayudan a comprender la ley y a retener mejor el contenido.”
alumna
Ver más arrowMiniOrange
atencionPersonalizada

Atención personalizada y tutorías

campus

Recursos en campus virtual

portapapeles

Profesores especializados

monitor

Temarios y servicio de actualización

¡Sigue nuestras redes sociales!