Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Bombers Generalitat de Catalunya

Oferta de Empleo: 19-09-2019 | DOGC | Más información

Plazas: 250 plazas

Oposición: Bombers Generalitat de Catalunya

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Graduat ESO o equivalent

Año:2020. Estado: Próxima Convocatoria

PROPERA CONVOCATÒRIA

El Govern ha aprovat un decret llei que autoritza la creació de 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2019 (+Info).

Sueldo
2.329,30 euros/mes € aprox.

Tareas

A les persones membres d'aquesta escala els corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i la responsabilitat d'unitat de nivell bàsic que es determini reglamentàriament.

Requisitos

EDAT, TITULACIÓ I PERMÍS DE CONDUIR EXIGITS

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatoria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d’acord amb la normativa aplicable.

Segons l'anterior convocatòria

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:
 • 1. Fase d'oposició
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase formativa (curs selectiu)
 • 4. Fase de pràctiques

PRIMERA FASE: FASE D'OPOSICIÓ

La fase d'oposició està constituïda per les proves següents:
 • Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.
 • Segona prova: prova física.
 • Tercera prova: prova d'avaluació psicològica.
 • Quarta prova: prova mèdica.
 • Cinquena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.
Les proves de la fase d'oposició es plantejaran en llengua catalana. En cas que les persones participants vulguin que se'ls plantegi per escrit alguna prova en llengua castellana, caldrà que ho indiquin expressament mitjançant un escrit adreçat al Tribunal Qualificador. Aquest escrit s'ha de presentar en els llocs indicats a la base 3.1.b) en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

a) Descripció de la prova.

La prova aptitudinal i coneixements consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

 • a.1) Primer exercici: aptitudinal. Consisteix en la realització d'una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona participant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial. La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.
 • a.2) Segon exercici: coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

El temps per realitzar aquest exercici serà d'1 hora i 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. El Tribunal Qualificador no haurà de corregir el segon exercici de les persones participants amb la qualificació de no apte en el primer exercici. Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

Segona prova: prova física.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 700 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

a) Descripció.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:

 • Cursa de llançadora
 • Circuit d'agilitat
 • Exercici aquàtic
 • Pressió sobre banc
 • Pujada de corda

La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

b) Valoració.

És condició necessària per superar la prova física haver estat declarat apte en l'exercici aquàtic i en la pujada de corda. La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre tres la suma total de punts aconseguits, d'acord amb l'annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d'agilitat i pressió sobre banc, sempre que s'hagi obtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

c) Organització de la prova.

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el Tribunal Qualificador. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora), descrit a l'annex 4, es farà en darrera posició, i abans de la realització d'aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l'exercici anterior. Es podran fer proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics.

Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés selectiu.

Per a la realització d'aquesta prova és obligatori portar roba i calçat esportius. Així mateix, amb la participació en aquesta prova les persones participants assumeixen la responsabilitat de trobar-se en les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 4.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent (nul = 0 punts). En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física. Les dones que el dia de la prova física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a la base 3.1.b) abans de la data de realització de la prova física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria la nota de la primera prova. Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de manera substancial en el següent procés de selecció. Les persones participants amb reserva de nota hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

Tercera prova: prova d'avaluació psicològica.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova d'avaluació psicològica, les 300 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

Aquesta prova avaluarà l'adequació de les persones participants al perfil competencial de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat i es durà a terme a través de les següents eines d'avaluació: un test psicotècnic de personalitat i una entrevista personal. Les competències professionals susceptibles d'avaluació, d'acord amb la definició continguda a l'annex 5, són les següents:

 • 1. Adaptabilitat i flexibilitat.
 • 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.
 • 3. Autocontrol i tolerància a l'estrès.
 • 4. Treball en equip.
 • 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.
 • 6. Motivació i vocació de servei públic.
 • 7. Capacitat analítica i presa de decisions.
 • 8. Capacitat de comunicació.
 • 9. Orientació a resultats.

b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. A fi de determinar la qualificació de la tercera prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d'avaluació psicològica abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la tercera prova els resultats d'altres proves a les quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

Quarta prova: proves mèdiques.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Es convocaran a la realització d'aquestes proves totes les persones participants declarades aptes a la tercera prova, prova d'avaluació psicològica.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi i efecte d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Les proves mèdiques, obligatòries i eliminatòries, es realitzaran en dies i llocs diferents, d'acord amb la informació següent:

 • a.1) Reconeixement general. Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori i exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat. S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 6 d'aquesta convocatòria. A l'inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.
 • a.2) Vertigen i claustrofòbia. S'efectuaran a les persones participants unes proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia en unes instal·lacions adequades a aquest efecte. Les persones participants hauran de portar calçat i roba esportius.

  b) Valoració.

  A fi de determinar la qualificació de la quarta prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves de reconeixement general i de vertigen i claustrofòbia abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la quarta prova els resultats d'altres proves a les quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

  La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició del Tribunal Qualificador a fi que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la, cal obtenir la qualificació d'apte en el reconeixement general perquè no s'incorre en cap de les causes d'exclusió mèdica de l'annex 6, i d'apte en les proves referents a la claustrofòbia i vertigen.

  Cinquena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

  Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la quarta prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerit per la convocatòria. Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

  a) Primer exercici: llengua catalana. Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior, de conformitat amb la base 2.1.e) i el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

  La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

  a.1) Exempció. Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que tenen algun dels documents que s'especifiquen a continuació:

  • Certificat de nivell intermedi de català B2 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a través de l'adreça d'internet següent: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf.
  • Documentació que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018. Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d'aportar una certificació de l'òrgan convocant en matèria de personal del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han obtingut plaça. Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018 ho han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan convocant o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han superat la prova. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada.

  a.2) Descripció. L'exercici de llengua catalana consta de dues parts:

  • Primera part: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en un grau adequat amb les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  • Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

  Aquest exercici tindrà una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

  a.3) Valoració.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

  b) Segon exercici: llengua castellana. La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

  b.1) Exempció. Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin la possessió d'algun dels documents següents:

  • Certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.
  • Diploma d'espanyol (B2) d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, i per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo.
  • Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. També quedaran exemptes les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

  b.2) Descripció.

  L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

  b.3) Valoració.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

  c) Termini i forma de l'acreditació documental del nivell de llengua catalana i llengua castellana.

  Per ser declarades exemptes de la realització dels exercicis d'avaluació de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, llengua castellana, i al mateix temps donar compliment als requisits de participació establerts a les bases 2.1.

  e) i f), les persones participants han de presentar, en els llocs indicats a la base 3.1.b), la fotocòpia compulsada d'alguns dels documents detallats en el punt anterior. L'acreditació d'aquesta documentació s'ha de fer en el termini que s'indica a continuació: amb la publicació de les qualificacions de la segona prova, prova física, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació acreditativa. No obstant això, les persones participants poden presentar aquesta documentació el mateix dia de la prova.

  d) Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana. El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova de llengua catalana i llengua castellana juntament amb la publicació de les qualificacions de la tercera prova, prova d'avaluació psicològica. Les persones que consten en aquesta llista disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent. El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana i llengua castellana al mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la quarta prova, proves mèdiques.

   

 • Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

  La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la divisió entre dos de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el segon exercici (coneixements) de la primera prova (prova aptitudinal i coneixements) i de la segona prova (prova física).

Segons l'anterior convocatòria

TEMARI

Temari general

 1. Legislació
  La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
 2. Legislació
  El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
 3. Legislació
  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

  Temari específic

 4. Legislació
  Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
 5. Física
  Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.
 6. Física del foc
  Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
 7. Agents extintors
  Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.
 8. Mecànica
  Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
 9. Química
  Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
 10. Risc químic
  Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
 11. Hidràulica
  Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
 12. Mecànica vehicles
  Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.
 13. Prevenció i protecció contra incendis
  Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
 14. Atenció sanitària
  Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
 15. Construcció
  Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.
 16. Construcció
  Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
 17. Electricitat
  Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
 18. Cartografia
  Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
 19. Geografia física
  Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.
 20. Coneixement del territori català
  Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
 21. Meteorologia
  Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Bombers Generalitat de Catalunya

 • Temari Bombers Generalitat de Catalunya

  Temari Bombers Generalitat de Catalunya

  59€
 • Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  43€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  51€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  10€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 25€ 138€
antes 163€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.