Bombers Generalitat de Catalunya

Oferta d'ocupació pública

OOP 2021: 240 places (condicionada a l'aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022). Es convocaran al setembre de 2022

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per videoconferència, Llibres i ADAMS Test

Coneix el treball diari dels bombers

Datos básicos

Oposición
Bombers Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Sueldo
2.512,67 euros/mes € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo23-12-2021 | DOGC | Más información
Plazas240 plazas

Segons l'anterior convocatòria

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

 • 1. Fase d'oposició
 • 2. Fase de concurs
 • 3. Fase formativa: curs selectiu
 • 4. Fase de pràctiques

PRIMERA FASE: FASE D'OPOSICIÓ

La fase d'oposició està constituïda per les proves següents:
 • Primera prova: prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat.
 • Segona prova: prova física.
 • Tercera prova: prova d'oficis.
 • Quarta prova: prova d'avaluació psicològica competencial
 • Cinquena prova: prova mèdica.
 • Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.
Les proves de la fase d'oposició es plantejaran en llengua catalana. 

Primera prova: prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

a) Descripció de la prova.

La prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

 • a.1) Primer exercici: coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

  El temps per realitzar aquest exercici serà d'1 hora i 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

 • a.2) Segon exercici: test d'avaluació psicològica. Consisteix en la realització d'un test orientat a evaluar elst trests de personalitat clínica i normal de les persones participats per tal de valorar-ne el seu grau d'ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica. Les dimensions susceptibles d'avaluació són les següents: Amabilitat, Ansietat, Autocontrol, Desajust i/o Descontro, Duresa, Extraversió, Independència, Inestabilitat, Neuroticisme, Obertura i Responsabilitat. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtigunts en les escales de control i estils de resposta. La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte. El Tribunal Qualificador determinarà la ponderació de les dimensions avaluades en funció del perfil establert i atenent als requeriments funcionals i competencials del lloc de treball de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica. En el cas de les persones declarades aptes, els resultats del test podran ser contrastats al llarg de la fase formativa i de pràctiques.

Segona prova: prova física.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

a) Descripció.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:

 • Cursa de llançadora
 • Circuit d'agilitat
 • Exercici aquàtic
 • Pressió sobre banc
 • Pujada de corda

La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits, d'acord amb l'annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d'agilitat, pujada de corda i pressió sobre banc, sempre que s'hagi obtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts i haver estat declarat apte en l'exercici aquàtic.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

c) Organització de la prova.

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el Tribunal Qualificador. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora), descrit a l'annex 4, es realitzarà en darrera posició, i abans de la realització d'aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l'exercici anterior. Es podran fer proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics.

Es podran fer proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés selectiu.

Per a la realització d'aquesta prova és obligatori portar roba i calçat esportius. Així mateix, amb la participació en aquesta prova les persones participants assumeixen la responsabilitat de trobar-se en les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 4.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova. Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent (nul = 0 punts). En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física. Les dones que el dia de la prova física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar de conformitat amb allò establert a la base 3.2 abans de la data de realització de la prova física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria la nota de la primera prova. Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el següent procés de selecció. Les persones participants amb reserva de nota hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

Tercera prova: prova d'oficis

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova d'oficis, les 400 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció de la prova

La prova consistirà en realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:

 • a) Sanitari.
 • b) Fusteria i Construcció.
 • c) Fontaneria i Electricitat.
 • d) Conducció de vehicles pesants.

Es tracta d'una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l'habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l'execució bàsica dels oficis esmentats.

Les especificacions i les tasques avaluables d'aquesta prova les determinarà el Tribunal Qualificador i es faran públiques abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses a la convocatòria prevista a la base 5.1.

b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb assessors especialistes, amb veu però sense vot, els quals es limitaran a prestar col·laboració en la seva especialitat tècnica.

A fi de determinar la qualificació de la tercera prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d'oficis abans esmentades.

Quarta prova: prova d'avaluació psicològica competencial.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Les persones participants que hagin estat avaluades en la tercera prova, prova d'oficis, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat, de la segona prova, prova física i de la tercera prova, prova d'oficis. Un cop ordenades, únicament passaran a la quarta prova, prova d'avaluació psicològica competencial, les 325 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la quarta prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

La prova d'avaluació psicològica consistirà en la realització d'un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcios pròpies de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica. Per dur a terme aquesta avaluació, es podran tenir en consideració els elements explorats en el tercer exercici: test d'avaluació psicològica de la personalitat. Les competències professionals susceptibles d'avaluació, d'acord amb la definició continguda a l'annex 5, són les següents:

 • 1. Adaptabilitat i flexibilitat.
 • 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.
 • 3. Autocontrol i tolerància a l'estrès.
 • 4. Treball en equip.
 • 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.
 • 6. Motivació i vocació de servei públic.
 • 7. Capacitat analítica i presa de decisions.
 • 8. Capacitat de comunicació.
 • 9. Orientació a resultats.
 • 10. Relació interpersonal i convivència

b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a10 punts. A fi de determinar la qualificació de la quarta prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades per les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves d'avaluació psicològica abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la quarta prova els resultats d'altres proves a les quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

Cinquena prova: proves mèdiques.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Es convocaran a la realització d'aquestes proves totes les persones participants avaluades en la quarta prova, prova d'avaluació psicològica competencial.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi i efecte d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori i exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 6 d'aquesta convocatòria.

A l'inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

b) Valoració.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de les proves de reconeixement mèdic abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la cinquena prova els resultats d'altres proves a les quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició del Tribunal Qualificador a fi que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. 

Sisea prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria. Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana. Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

a.1) Exempció. Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que tenen algun dels documents que s'especifiquen a continuació:

 • Certificat de nivell suficiènica de català C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a través de l'adreça d'internet següent: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf.
 • Documentació que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020. Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d'aportar una certificació de l'òrgan convocant en matèria de personal del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han obtingut plaça. Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020 ho han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan convocant o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han superat la prova. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada.

a.2) Descripció. L'exercici de llengua catalana consta de dues parts:

 • Primera part: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de 200 paraules com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la responsa a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

a.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte. Per ser declarat apte en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total minima del 70%, de conformitat amb el Decreto 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) Segon exercici: llengua castellana. La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

b.1) Exempció. Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin la possessió d'algun dels documents següents:

 • Certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
 • Diploma d'espanyol (C1) d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo.
 • Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. També quedaran exemptes les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

b.2) Descripció.

L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

b.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

c) Termini i forma de l'acreditació documental del nivell de llengua catalana i llengua castellana.

Per ser declarades exemptes de la realització dels exercicis d'avaluació de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, llengua castellana, i al mateix temps donar compliment als requisits de participació establerts a les bases 2.1.e) i f), les persones participants han de presentar, de conformitat amb allò establert a la base 3.2 la còpia d'alguns dels documents detallats en el punt a.1) i en el punt b.1)

d) Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana. El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova de llengua catalana i llengua castellana juntament amb la publicació de les qualificacions de la quarta prova, prova d'avaluació psicològica compentencial. Les persones que consten en aquesta llista disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent. El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana i llengua castellana al mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la cinquena prova, prova mèdica.

 

Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la divisió entre quatre de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el primer exercici (coneixements) de la primera prova (prova de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat), de la segona prova (prova física), de la tercera prova (prova d'oficis) i de la quarta prova (prova d'avaluació psicològica competencial).

Segons l'anterior convocatòria

TEMARI

Temari general

 1. Legislació
  La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
 2. Legislació
  El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
 3. Legislació
  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Principis de l'acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.
  Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d'EPI. Aspectes a considerar. Categories d'EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

  Temari específic

 4. Legislació
  Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
 5. Legislació
  El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
 6. Física
  Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d'una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l'energia.
 7. Naturalesa del foc
  Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d'inflamabilitat i d'explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.
 8. Mètodes i agents extintors
  Mètodes d'extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.
 9. Mecànica
  Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.
 10. Química
  Estats de la matèria i canvis d'estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.
 11. Risc químic
  Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.
 12. Hidràulica
  Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d'Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d'ariet i efecte Venturi.
 13. Mecànica vehicles
  Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d'alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.
 14. Prevenció i protecció contra incendis
  Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d'extinció, sistemes de detecció i alarma d'incendis, sistemes d'abastament d'aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d'evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació.
 15. Atenció sanitària
  Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
 16. Construcció
  Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.
 17. Construcció
  Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
 18. Electricitat
  Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d'electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l'electricitat sobre l'organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.
 19. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució
  Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d'instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d'enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d'alta tensió.
 20. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució
  Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Escomeses. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d'operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
 21. Cartografia
  Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
 22. Geografia física
  Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.
 23. Coneixement del territori català
  Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
 24. Meteorologia
  Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Barcelona

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRÍCULA
04-12-2020 V de 16:00 a 18:00 68 € /mes Matricúlate

Bombers Generalitat de Catalunya

 • Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Bombers Generalitat de Catalunya

  30€
 • Temari 2 Bombers Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Bombers Generalitat de Catalunya

  30€
 • Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  45€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 10€ 95€
antes 105€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

AdamsTest

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRÍCULA
PREMIUM

4.060 preguntas
Duración: 270 días
53.99 € Suscríbete
EXPERTO

4.060 preguntas
Duración: 120 días
39.99 € Suscríbete
EXPRÉS

4.060 preguntas
Duración: 30 días
19.99 € Suscríbete

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test