Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Gestió Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2015
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
05-02-2015 | DOGC | Más información
Plazas154 plazas
Promoción interna154

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 06-02-2015 hasta 25-02-2015
Enlace instancia
Más información

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación16-04-2015
Fecha reclamacionesdesde 17-04-2015 hasta 28-04-2015
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación19-05-2015
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova . Coneixements
2a prova. Situacions pràctiques
Qualificació
3a prova. Entrevista
Mèrits
27-05-2015
07-10-2015
27-05-2015 / 27-05-2016
06-10-2015 / 27-10-2015
23-01-2016 / 03-02-2016

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d’oposició.

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves amb els exercicis que s’indiquen a continuació:

Primera prova.

Consta de dos exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements i situacions pràctiques.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici, que és comú a les dues opcions, consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes, més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

L’esmentat exercici avaluarà els coneixements, i l’aplicació d’aquests coneixements en situacions pràctiques, sobre la part general del temari que figura en l’apartat 1.3 d’aquestes bases, amb excepció dels temes següents: tema 1, tema 2, tema 4, tema 5, tema 6, tema 8, tema 14, tema 15, tema 34, tema 35, tema 36 i tema 38.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

El temps per dur a terme aquest exercici és d’1 hora i 30 minuts.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 35 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 17,5 punts.

No obstant això, les persones aspirants que van resultar aptes sense plaça en el darrer procés selectiu per a l’accés a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya, convocat per la Resolució GAP/2374/2009, de 20 d’agost (DOGC 5456 de 2.9.2009, núm. De registre de convocatòria 179), resten exemptes de fer aquest exercici i seran declarades aptes amb la puntuació mínima per superar-lo (17,5 punts), sens perjudici que el realitzin per millorar aquesta qualificació.

En aquest cas, no els serà d’aplicació la limitació de nota per ser declarades aptes previst a continuació.

En el supòsit que hi hagi més de 462 aspirants (3 aspirants per plaça convocada) amb una puntuació igual o superior a 17,5 punts, la puntuació mínima per superar l’exercici, i per tant per ser declarat apte/a, és l’obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en la posició 462. En cas d’empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d’aspirants aptes d’aquest exercici podrà ser superior a 462, atès que s’hi inclouen tots els aspirants empatats en la puntuació final fixada com a nota de tall.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic, per a cada una de les opcions, relacionat amb la totalitat de temes de la part general i de la part específica corresponent a cada opció del temari que consta en l’apartat 1.3 d’aquestes bases, d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.

Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió i la presentació.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 45 minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 25 punts.

c) Superació de la primera prova.

Per superar la primera prova cal ser apte/a del primer i del segon exercici.

El tribunal no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el primer.

La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en els dos exercicis.

Segona prova.

Obligatòria i no eliminatòria.

Consisteix en la realització d’una entrevista estructurada a la persona aspirant, en la qual s’avaluarà el grau d’adequació al perfil de competències professionals de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració que consta en l’annex 3.

El tribunal, per a la realització i l’avaluació d’aquesta prova, comptarà amb personal assessor especialista, el qual assistirà el tribunal en la realització de l’entrevista i n’emetrà l’informe tècnic corresponent de cada aspirant.

El tribunal qualificador degudament constituït designarà un mínim de tres membres per realitzar l’entrevista amb l’assistència de l’assessor especialista, que podrà conduir-la. Finalitzada l’entrevista, se n’emetrà l’informe tècnic, amb el vistiplau dels membres del tribunal presents, que el traslladarà al tribunal qualificador perquè l’avaluï i n’aprovi els resultats.

Caldrà garantir que no assisteixin a l’entrevista membres del tribunal que pertanyin al mateix departament de la Generalitat en el qual presta serveis la persona aspirant entrevistada. Per a la valoració d’aquesta prova, el tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades durant
l’entrevista per a cadascuna de les sis competències professionals descrites en l’annex 3, la puntuació de les quals serà de fins a un màxim de 2,5 punts per cada competència. La qualificació de la prova és de 0 a 15 punts.

La durada de l’entrevista per aspirant serà de 30 minuts, aproximadament

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana.

Aquesta prova consisteix a realitzar, davant del tribunal qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S’hi avalua l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i 30 minuts, per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Fase de concurs.

En la fase de concurs del procés selectiu es valoren els mèrits, amb una puntuació màxima de 49,25 punts, que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit previst de grau personal consolidat i del mèrit de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC), el termini dels quals és fins a la data de publicació de les qualificacions del segon exercici de la primera prova.

El temari per ambdues opcions sobre el que versen les proves d’aquest procés selectiu exclusiu de promoció interna és l’aprovat per la Resolució GAP/1019/2009, de 14 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5364, de 22.4.2009), al qual s’afegeix el tema 13 bis: Ètica i transparència dels poders públics.

Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El bon govern. L’Oficina Antifrau de Catalunya.

http://www.gencat.cat/ovt/gri/convocatoria214

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 324€

2° Plazo: 216€

540 €
PAGOS A PLAZOS

Febrero-2019: 324€

Abril-2019: 216€

Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 264€

2° Plazo: 176€

440 €
PAGOS A PLAZOS

Febrero-2019: 264€

Abril-2019: 176€

Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos de Gestió Generalitat de Catalunya, Promoció Interna

 • Temari 1 Cos de Gestió, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos de Gestió, Part General, de la Genera...

  44€
 • Temari 2 Cos de Gestió, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos de Gestió, Part General, de la Genera...

  44€
 • Temari Cos de Gestió, Opció General, Part específica, de la Generalitat de Catalunya

  Temari Cos de Gestió, Opció General, Part específica, d...

  46€
 • Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior, Part General. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior...

  40€
 • Exercicis i supòsits pràctics Cos de Gestió, Opció General, de la Generalitat de Catalunya

  Exercicis i supòsits pràctics Cos de Gestió, Opció General...

  42€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 22€ 194€
antes 216€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.