Cos Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

 

Propera convocatòria cos superior promoció interna especial

Previsiuó de 393 places (reclassificació de llocs de treball) per promocionar des del Cos de Gestió al Cos Superior. Es convocaràn a partir del mes de desembre i els exàmens es preveuen, previsiblement, entre els mesos d'abril i maig de 2024.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Classes presencials híbrides.

Segons informació sindical, la promoció interna es farà amb els mateixos criteris que el concurs-oposició d’estabilització, és a dir, amb dos exàmens tipus test –teòric i pràctic-, no eliminatoris entre ells i amb els mateixos temes de la part específica que a estabilització per a aquells cossos que en tinguin.

Segons la informació sindical el nombre de temes Cos General, A1 (A) és de 30 temes, i amb els mateixos temes de la part específica que a estabilització per a aquells cossos que en tinguin.

Part específica, opció general

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 10. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 27. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Part específica, opció jurídica

 1. L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
 2. Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
 3. L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat. La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l'Administració.
 4. La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.
 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
 6. Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia local.
 7. L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
 8. L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 9. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.Tema 10 Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
 10. L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels contractes.
 11. L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
 12. El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
 13. El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
 14. L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
 15. La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d'errades.
 16. Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.
 17. Delictes comesos per funcionaris i funcionàries públics contra les garanties constitucionals. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
 18. Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
 19. Drets i deures dels treballadors i treballadores en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresariat: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
 20. Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
 21. Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 22. La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya.
 23. La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió.
 24. El control intern de l'activitat economicofinancera. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.
 25. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
 26. La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L'arbitratge de consum.
 27. Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
 28. Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l'Estat.
 29. Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior.

Part específica, opció econòmica

 1. Les fases de creixement econòmic a partir de la integració a la Unió Europea i els factors principals. Els eixos territorials del creixement econòmic català. L'economia catalana en el context europeu. Evolució dels sectors productius.
 2. El mercat de treball: característiques, funcionament i problemes. El marc institucional del mercat de treball.
 3. El sistema de pensions: estructura del sistema i principals variables. Reptes de futur davant els canvis demogràfics i econòmics.
 4. El sistema financer i monetari: el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el mercat monetari, la banca i altres intermediaris financers. Els sistemes financers espanyol i català: trets bàsics. Institucions econòmiques internacionals.
 5. Anàlisi de la informació financera: equilibri patrimonial. Fons de maniobra. El palanquejament financer. Ràtios de rendibilitat, d'estructura, de solvència, de liquiditat i d'endeutament. Els indicadors pressupostaris establerts a la norma comptable pública. L'estructura economicofinancera de l'empresa. Les fonts de finançament. Equilibri entre inversions i finançaments.
 6. Matemàtica financera. Capitalització simple. Préstecs. Capitalització composta. Rendes constants, variables i emprèstits. Operacions amb valors mobiliaris.
 7. Fonts estadístiques. Principals fonts estadístiques regionals, estatals i internacionals. Harmonització de les fonts estadístiques amb l'àmbit comunitari i internacional.
 8. La comptabilitat nacional. El Sistema Europeu de Comptes (SEC). Magnituds macroeconòmiques. El quadre macroeconòmic. Les taules d'entrada/sortida (input-output): concepte i anàlisi.
 9. Models de components no observables: tendència, cicle i estacionalitat. Aplicacions a l'anàlisi de conjuntura. Models d'anàlisi d'envolupament de dades i les fronteres d'eficiència. Estadística inferencial i contrast d'hipòtesis.
 10. Les funcions del sector públic: funció assignativa, funció redistributiva i funció d'estabilització. Els objectius de creixement econòmic, estabilitat i redistribució. Les fallades de mercat: diferents tipus.
 11. Capacitat o necessitat de finançament de les administracions públiques. Endeutament. Dèficit públic: elements que l'integren. Dèficit i superàvit primari. Dèficit estructural i dèficit observat: les seves interrelacions. Sostenibilitat del deute públic a llarg termini. Aspectes positius i negatius del dèficit públic. Conseqüències de l'excés de dèficit. Les regles fiscals i les institucions fiscals independents.
 12. Els escenaris pressupostaris públics a mitjà i llarg termini. Estimació de l'escenari d'ingressos i determinació dels límits de despesa. Relació amb la planificació estratègica dels governs.
 13. Polítiques socials. Mesures i actuacions per millorar l'equitat, la distribució de la renda i el benestar de la ciutadania. Indicadors de pobresa i desigualtat: definició i evolució.
 14. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.
 15. El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
 16. El pressupost de la Unió Europea: marc financer pluriennal vigent. Els fons europeus: el Fons Social Europeu, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons de Cohesió, el Fons de Cooperació Territorial, i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Els fons europeus agrícoles. La política agrària comuna 2014-2020. El nou enfocament de la política de cohesió 2014-2020: focalització en resultats i col·laboració publicoprivada. L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
 17. L'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicable. La normativa europea: el Pacte d'estabilitat i creixement, el Semestre europeu, i el Protocol de dèficit excessiu. La normativa espanyola: plans econòmics i financers de reequilibri. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
 18. La comptabilitat pública. Els plans generals de comptabilitat pública. La normalització comptable pública. Òrgans competents de regulació en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.
 19. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologies de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l'import d'una taxa o d'un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d'equilibri d'una taxa o preu públic.
 20. El tresor públic. La tresoreria de la Generalitat: funcions i competències. El sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat i de les entitats públiques.
 21. El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.
 22. L'avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Mètode de valor capital. Mètode de la taxa de retorn. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. L'informe d'impacte econòmic i social. Les previsions de despesa i d'ingressos del sector públic. Anàlisi d'eficiència i eficàcia de les polítiques públiques. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d'un programa de despesa.
 23. Els ingressos públics: concepte i classificació. Els impostos: concepte, elements integrants i classificació. Principis impositius. Impostos directes i indirectes. Translació i incidència dels impostos. Els beneficis fiscals.
 24. El sistema de finançament actual. Les subvencions intergovernamentals i els mecanismes d'anivellament de recursos en els diferents models de finançament autonòmic.
 25. Els impostos propis de la Generalitat i els tributs cedits. Els tributs cedits totalment i els tributs cedits parcialment.
 26. La participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat.
 27. La contractació pública: àmbit subjectiu d'aplicació. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 28. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Preparació dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 29. Transparència en la contractació. El perfil de contractant; ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 30. L'activitat subvencional: normativa reguladora. El procediment subvencional. El procediment pressupostari. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Publicitat. Ajuts d'Estat. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. La tramitació electrònica dels expedients de subvencions a la Generalitat de Catalunya.

Part específica, opció prevenció de riscos laborals

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions.
 2. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors i treballadores. Responsabilitats i sancions.
 3. La prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets de consulta i participació dels treballadors. El Registre de delegats i delegades de prevenció. Modalitat d'organització preventiva.
 4. Contractació de serveis de prevenció aliens. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Auditories del sistema de gestió de la prevenció.
 5. El Pla de prevenció. Avaluació de riscos laborals. Definicions i contingut general. Revisió. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l'activitat preventiva. Informació i formació dels treballadors en l'àmbit de la llei de prevenció de riscos laborals.
 6. Accidents de treball. Notificació i declaració d'accidents. Investigació d'accidents. Metodologies d'investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
 7. Coordinació d'activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors i treballadores de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
 8. Vigilància de la salut. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Protecció dels treballadors y treballadores especialment sensibles. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut. Protecció de la maternitat i lactància.
 9. Risc d'incendi. Factors de risc d'incendi i mesures de prevenció. Mesures en cas d'emergència. Plans d'autoprotecció: classificació i organització d'emergències.
 10. Concepte d’accident in itinere. Formació i informació en matèria de seguretat viària. Instruments per gestionar la mobilitat dels treballadors i treballadores.
 11. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Senyalització de seguretat i salut en el treball. Normatives aplicables.
 12. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Normativa aplicable. Equips de treball. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball.
 13. Accions preventives aplicables a l'execució d'obres de reforma o ampliació. La persona coordinadora en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 14. El recurs preventiu. Presència en determinades activitats. Normativa aplicable.
 15. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.
 16. Els contaminants químics. Mesura de l’exposició. Mesures de prevenció de l'exposició als contaminants químics. Envasament, etiquetatge, emmagatzematge i manipulació de substàncies químiques i preparats perillosos. Plaguicides.
 17. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina. Mesures de protecció i prevenció en relació a l’exposició a l’amiant.
 18. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 19. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Normativa aplicable.
 20. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l'organisme humà. Riscos i mesures preventives. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Riscos de l'exposició i mesures preventives. Normatives aplicables.
 21. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l'ambient de treball. Mesures de prevenció. La Síndrome de l'edifici malalt. Lipoatròfia semicircular, prevenció i protocol d'actuació.
 22. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d'avaluació. Normativa aplicable.
 23. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per: esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades, moviments repetitius. Metodologies d'avaluació i normativa aplicable.
 24. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 25. L'organització del temps de treball. Ritmes biològics de l'organisme humà. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 26. Factors de risc psicosocial. Avaluació dels factors de risc psicosocials: metodologies contrastades.
 27. Identificació i avaluació de riscos psicosocials segons el mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT.
 28. L'estrès. Models de generació d'estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l'estrès. Síndrome d'esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d'avaluació de l'estrès. Mesures de prevenció.
 29. Intervencions psicosocials i mesures preventives per a la millora dels factors psicosocials. Aplicació a l'organització.
 30. Assetjament psicològic en el treball. Característiques que el diferencien del conflicte interpersonal. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Clases Presenciales Híbridas

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
15-01-2024 209 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curs de 6 mesos. Part Especifica
495 € Matricúlate
Curs de 9 mesos. Part Especifica
595 € Matricúlate

Cos Superior Promoció Interna Generalitat de Catalunya

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


79€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 9€


79€

Comprar la colección

 • Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  44€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons informació sindical, la promoció interna es farà amb els mateixos criteris que el concurs-oposició d’estabilització, és a dir, amb dos exàmens tipus test –teòric i pràctic-, no eliminatoris entre ells i amb els mateixos temes de la part específica que a estabilització per a aquells cossos que en tinguin.

PROGRAMA

Segons la informació sindical el nombre de temes Cos General, A1 (A) és de 30 temes, i amb els mateixos temes de la part específica que a estabilització per a aquells cossos que en tinguin.

Part específica, opció general

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 7. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 8. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 9. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 10. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 11. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 12. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
 13. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 14. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 15. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 23. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 27. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 28. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 30. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Part específica, opció jurídica

 1. L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
 2. Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
 3. L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat. La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l'Administració.
 4. La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.
 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
 6. Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia local.
 7. L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
 8. L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 9. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.Tema 10 Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
 10. L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels contractes.
 11. L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
 12. El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
 13. El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
 14. L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
 15. La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d'errades.
 16. Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.
 17. Delictes comesos per funcionaris i funcionàries públics contra les garanties constitucionals. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
 18. Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
 19. Drets i deures dels treballadors i treballadores en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresariat: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
 20. Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
 21. Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 22. La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya.
 23. La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió.
 24. El control intern de l'activitat economicofinancera. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.
 25. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
 26. La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L'arbitratge de consum.
 27. Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
 28. Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l'Estat.
 29. Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior.

Part específica, opció econòmica

 1. Les fases de creixement econòmic a partir de la integració a la Unió Europea i els factors principals. Els eixos territorials del creixement econòmic català. L'economia catalana en el context europeu. Evolució dels sectors productius.
 2. El mercat de treball: característiques, funcionament i problemes. El marc institucional del mercat de treball.
 3. El sistema de pensions: estructura del sistema i principals variables. Reptes de futur davant els canvis demogràfics i econòmics.
 4. El sistema financer i monetari: el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el mercat monetari, la banca i altres intermediaris financers. Els sistemes financers espanyol i català: trets bàsics. Institucions econòmiques internacionals.
 5. Anàlisi de la informació financera: equilibri patrimonial. Fons de maniobra. El palanquejament financer. Ràtios de rendibilitat, d'estructura, de solvència, de liquiditat i d'endeutament. Els indicadors pressupostaris establerts a la norma comptable pública. L'estructura economicofinancera de l'empresa. Les fonts de finançament. Equilibri entre inversions i finançaments.
 6. Matemàtica financera. Capitalització simple. Préstecs. Capitalització composta. Rendes constants, variables i emprèstits. Operacions amb valors mobiliaris.
 7. Fonts estadístiques. Principals fonts estadístiques regionals, estatals i internacionals. Harmonització de les fonts estadístiques amb l'àmbit comunitari i internacional.
 8. La comptabilitat nacional. El Sistema Europeu de Comptes (SEC). Magnituds macroeconòmiques. El quadre macroeconòmic. Les taules d'entrada/sortida (input-output): concepte i anàlisi.
 9. Models de components no observables: tendència, cicle i estacionalitat. Aplicacions a l'anàlisi de conjuntura. Models d'anàlisi d'envolupament de dades i les fronteres d'eficiència. Estadística inferencial i contrast d'hipòtesis.
 10. Les funcions del sector públic: funció assignativa, funció redistributiva i funció d'estabilització. Els objectius de creixement econòmic, estabilitat i redistribució. Les fallades de mercat: diferents tipus.
 11. Capacitat o necessitat de finançament de les administracions públiques. Endeutament. Dèficit públic: elements que l'integren. Dèficit i superàvit primari. Dèficit estructural i dèficit observat: les seves interrelacions. Sostenibilitat del deute públic a llarg termini. Aspectes positius i negatius del dèficit públic. Conseqüències de l'excés de dèficit. Les regles fiscals i les institucions fiscals independents.
 12. Els escenaris pressupostaris públics a mitjà i llarg termini. Estimació de l'escenari d'ingressos i determinació dels límits de despesa. Relació amb la planificació estratègica dels governs.
 13. Polítiques socials. Mesures i actuacions per millorar l'equitat, la distribució de la renda i el benestar de la ciutadania. Indicadors de pobresa i desigualtat: definició i evolució.
 14. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.
 15. El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
 16. El pressupost de la Unió Europea: marc financer pluriennal vigent. Els fons europeus: el Fons Social Europeu, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons de Cohesió, el Fons de Cooperació Territorial, i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Els fons europeus agrícoles. La política agrària comuna 2014-2020. El nou enfocament de la política de cohesió 2014-2020: focalització en resultats i col·laboració publicoprivada. L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
 17. L'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicable. La normativa europea: el Pacte d'estabilitat i creixement, el Semestre europeu, i el Protocol de dèficit excessiu. La normativa espanyola: plans econòmics i financers de reequilibri. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
 18. La comptabilitat pública. Els plans generals de comptabilitat pública. La normalització comptable pública. Òrgans competents de regulació en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.
 19. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologies de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l'import d'una taxa o d'un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d'equilibri d'una taxa o preu públic.
 20. El tresor públic. La tresoreria de la Generalitat: funcions i competències. El sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat i de les entitats públiques.
 21. El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.
 22. L'avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Mètode de valor capital. Mètode de la taxa de retorn. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. L'informe d'impacte econòmic i social. Les previsions de despesa i d'ingressos del sector públic. Anàlisi d'eficiència i eficàcia de les polítiques públiques. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d'un programa de despesa.
 23. Els ingressos públics: concepte i classificació. Els impostos: concepte, elements integrants i classificació. Principis impositius. Impostos directes i indirectes. Translació i incidència dels impostos. Els beneficis fiscals.
 24. El sistema de finançament actual. Les subvencions intergovernamentals i els mecanismes d'anivellament de recursos en els diferents models de finançament autonòmic.
 25. Els impostos propis de la Generalitat i els tributs cedits. Els tributs cedits totalment i els tributs cedits parcialment.
 26. La participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat.
 27. La contractació pública: àmbit subjectiu d'aplicació. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 28. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Preparació dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 29. Transparència en la contractació. El perfil de contractant; ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 30. L'activitat subvencional: normativa reguladora. El procediment subvencional. El procediment pressupostari. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Publicitat. Ajuts d'Estat. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. La tramitació electrònica dels expedients de subvencions a la Generalitat de Catalunya.

Part específica, opció prevenció de riscos laborals

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions.
 2. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors i treballadores. Responsabilitats i sancions.
 3. La prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets de consulta i participació dels treballadors. El Registre de delegats i delegades de prevenció. Modalitat d'organització preventiva.
 4. Contractació de serveis de prevenció aliens. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Auditories del sistema de gestió de la prevenció.
 5. El Pla de prevenció. Avaluació de riscos laborals. Definicions i contingut general. Revisió. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l'activitat preventiva. Informació i formació dels treballadors en l'àmbit de la llei de prevenció de riscos laborals.
 6. Accidents de treball. Notificació i declaració d'accidents. Investigació d'accidents. Metodologies d'investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
 7. Coordinació d'activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors i treballadores de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
 8. Vigilància de la salut. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Protecció dels treballadors y treballadores especialment sensibles. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut. Protecció de la maternitat i lactància.
 9. Risc d'incendi. Factors de risc d'incendi i mesures de prevenció. Mesures en cas d'emergència. Plans d'autoprotecció: classificació i organització d'emergències.
 10. Concepte d’accident in itinere. Formació i informació en matèria de seguretat viària. Instruments per gestionar la mobilitat dels treballadors i treballadores.
 11. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Senyalització de seguretat i salut en el treball. Normatives aplicables.
 12. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Normativa aplicable. Equips de treball. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball.
 13. Accions preventives aplicables a l'execució d'obres de reforma o ampliació. La persona coordinadora en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 14. El recurs preventiu. Presència en determinades activitats. Normativa aplicable.
 15. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.
 16. Els contaminants químics. Mesura de l’exposició. Mesures de prevenció de l'exposició als contaminants químics. Envasament, etiquetatge, emmagatzematge i manipulació de substàncies químiques i preparats perillosos. Plaguicides.
 17. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina. Mesures de protecció i prevenció en relació a l’exposició a l’amiant.
 18. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 19. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Normativa aplicable.
 20. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l'organisme humà. Riscos i mesures preventives. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Riscos de l'exposició i mesures preventives. Normatives aplicables.
 21. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l'ambient de treball. Mesures de prevenció. La Síndrome de l'edifici malalt. Lipoatròfia semicircular, prevenció i protocol d'actuació.
 22. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d'avaluació. Normativa aplicable.
 23. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per: esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades, moviments repetitius. Metodologies d'avaluació i normativa aplicable.
 24. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 25. L'organització del temps de treball. Ritmes biològics de l'organisme humà. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 26. Factors de risc psicosocial. Avaluació dels factors de risc psicosocials: metodologies contrastades.
 27. Identificació i avaluació de riscos psicosocials segons el mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT.
 28. L'estrès. Models de generació d'estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l'estrès. Síndrome d'esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d'avaluació de l'estrès. Mesures de prevenció.
 29. Intervencions psicosocials i mesures preventives per a la millora dels factors psicosocials. Aplicació a l'organització.
 30. Assetjament psicològic en el treball. Característiques que el diferencien del conflicte interpersonal. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Datos básicos

Oposición
Cos Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas393 plazas

ADAMS TestPack EXPRÉS

3.215 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

3.215 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

3.215 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
15-01-2024 L de 16:00 a 21:00 194 € /mes Barcelona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test