Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cos Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Cos Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Tareas

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social...)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret...
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d'expedients administratius.
 • Elaboració d'informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d'inspecció (inspectors tributaris, de consum...)
 • Tasques d'alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.
Segon la convocatoria anterior

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova.

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements i situacions pràctiques. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Aquest exercici, que és comú a totes les opcions, consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes, més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.
  L'esmentat exercici avaluarà els coneixements i l'aplicació d'aquests coneixements a situacions pràctiques de la part general del temari que figura en l'apartat 1.3 d'aquestes bases, a excepció dels temes següents: temes 1 al 16, ambdós inclosos; temes 28, 29, 30, 31, 49, 50 i 51.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. En cas que el Tribunal Qualificador acordi l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
  El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.
  En el supòsit que hi hagi més de 843 aspirants amb una puntuació igual o superior a 10 punts, a puntuació mínima per superar l'exercici i, per tant, per ser declarat apte/a, és l'obtinguda per l'aspirant situat per ordre de puntuació en la posició 843. En cas d'empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d'aspirants aptes d'aquest exercici podrà ser superior a 843, atès que s'hi inclouen tots els aspirants empatats en la puntuació final fixada com a nota de tall.
 • b) Segon exercici: 10 preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu, per a cada una de les opcions.
  Aquest exercici avaluarà els coneixements de la part específica del temari per a cada opció i estaran orientades als avaluar els coneixements esmentats en situacions plausibles de la pràctica laboral.
  El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts. Es realitzarà de manera no simultània perquè els aspirants que participin en diverses opcions al mateix temps el puguin realitzar per cada a opció en la qual participin.
  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió.
 • c) Tercer exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a resoldre un supòsit pràctic, per a cada una de les opcions, relacionat amb la totalitat de temes de la part general i de la part específica corresponent a cada opció del temari que consta en l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya que consten en els annexos 2 i 3, i d'acord amb les instruccions que faciliti el Tribunal.
  Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
  Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.
  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores.
  La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 45 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 22,5 punts.
Superació de les proves.
Per superar la primera prova cal ser apte/a del primer, del segon i del tercer exercici.
El Tribunal no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el primer.
El Tribunal no avaluarà el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon.
La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en els tres exercicis.

Segona prova.

Obligatòria i no eliminatòria.

Consisteix en la realització d'una entrevista estructurada a la persona aspirant, en la qual s'avaluarà el grau d'adequació al perfil de competències professionals de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració que consta en l'annex 3.

El Tribunal, per a la realització i l'avaluació d'aquesta prova, podrà comptar amb personal assessor especialista, el qual l'assistirà en el transcurs de l'entrevista, i n'emetrà l'informe tècnic corresponent de cada aspirant. El Tribunal Qualificador degudament constituït designarà tres membres per realitzar l'entrevista amb l'assistència de l'assessor especialista, que podrà conduir-la. Finalitzada l'entrevista, se n'emetrà l'informe tècnic, amb el vistiplau dels membres del Tribunal presents, que el traslladarà al Tribunal Qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi els resultats.

Per a la valoració d'aquesta prova, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les set competències professionals descrites en l'annex 3, la puntuació de les quals serà de fins a un màxim de 2,5 punts per cada competència. La qualificació de la prova és de 0 a 15 punts.

La durada de l'entrevista per cada aspirant serà de 45 minuts, aproximadament.

Tercera prova.

Coneixements de llengua catalana.

Aquesta prova consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquesta prova és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i 30 minuts, per a la segona. La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
Per ser declarat apte/a en aquesta prova s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Segon la convocatoria anterior

El temari sobre el que versen les proves d'aquest procés de selecció exclusiu de promoció interna és l'aprovat per la Resolució GAP/2542/2008, de 4 d'agost, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5193, de 12.8.2008), correcció d'errades (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008), i modificat per la Resolució GAP/545/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5333, de 6.3.2009), correcció d'errada (DOGC núm. 5337, de 12.3.2009).

A la part general d'aquest temari s'afegeix el tema 12 bis: Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El bon govern. L'Oficina Antifrau de Catalunya.

La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització de les proves o els exercicis.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.