Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

Administración General

Propera convocatòria

L'ampliació de l'oferta inclou 193 places per a personal d'administració i serveis corresponents a la taxa d'estabilització. Aquestes places no es troben desglossada, i no es coneixen quantes seran per a l'escala d'Auxiliar Administratiu.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes per VideoconferènciesLlibres i ADAMS Test.

Èxit dels nostres alumnes

Universidades Cataluña

Retribucions

Les retribucions mensuals oscil·len entre 1.300 i 1.500 €.

Funcions

 1. Verificar i tramitar documentació corresponent als processos de l’àmbit de treball.
 2. Col·laborar administrativament en els processos generats en l’àmbit de treball.
 3. Atendre i informar els usuaris en assumptes de la seva competència.
 4. Introduir i actualitzar informació en bases de dades i en les diferents aplicacions informàtiques corporatives del seu àmbit.
 5. Elaborar documents administratius segons les instruccions rebudes i la normativa aplicable.
 6. Registrar, classificar i arxivar documents i correspondència, i organitzar la informació en bases de dades.
 7. Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona
Organismo
Universitat de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo31-05-2022 | DOGC | Más información

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció d’aspirants és el de concurs oposició.

Fase d’oposició

El procediment s’inicia a partir de la primera quinzena del mes d’abril de 2022.

Aquesta fase està constituïda per tres proves de caràcter obligatori:

Primera prova. Coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de dos exercicis obligatoris i eliminatoris, que es fan el mateix dia. Es qualifica de 0 a 30 punts, i per superar-la cal obtenir com a mínim 15 punts i haver superat cadascun dels exercicis,segons el que estableixen els apartats següents.

Amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la primera prova, el tribunal farà públiques les indicacions escaients per fer cadascun dels exercicis de la prova.

Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari general que s’especifica com a annex III.

En cas que s’anul·li alguna de les 50 preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts, i per superar-lo cal obtenir com a mínim 6 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i documents administratius (CUB)

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari sobre coneixements d’ofimàtica i documents administratius que s’especifica com a annex IV.

En cas que s’anul·li alguna de les 50 preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts, i per superar-lo cal obtenir com a mínim 6 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Un cop fets els dos exercicis de la prova de coneixements, el tribunal publica les preguntes i la matriu de respostes.

Segona prova: coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta segona prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

La prova consta de dues parts:

 • 1. Avaluació del domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text.
 • 2. Avaluació de l’expressió oral a partir de la lectura d’un text i una breu intervenció oral.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no potsuperar l’hora itrenta minuts. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicamentles dades de les persones declarades aptes i fer constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Tercera prova. Coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta tercera prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

La prova consta de dues parts:

 • Avaluació del domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text.
 • Avaluació de l’expressió oral a partir de la lectura d’un text i una breu intervenció oral.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no pot superar l’hora i quinze minuts per a la primera part i els quinze minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les persones declarades aptes i fer constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Fase de concurs

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, només s’hi pot optar en el cas d’haver prestat serveis efectius en una administració pública, sigui com a funcionari de carrera o en virtut d'un nomenament com a interí.

La puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar, en cap cas, per superar la fase d’oposició.

Segons la convocatòria anterior

TEMARI GENERAL

BLOC I. Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

 1. L’autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
 4. L’espai europeu d’educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d’educació superior.

  BLOC II. Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general

 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa.
 6. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
 8. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
 9. L’administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 10. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d’ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 11. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
 12. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l’interessat).

  BLOC III. Recursos humans

 13. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 14. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
 15. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
 16. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
 17. Normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions)

TEMARI D’OFIMÀTICA I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

WORD - MICROSOFT OFFICE 2016

Nivell I: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 1. Donar format a un document
 2. Revisar el document
 3. Enumerar les opcions i crear llistes
 4. Organitzar informació amb l'ús de taules
 5. Configuració i impressió
  Nivell II: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 6. Opcions avançades de les taules
 7. Crear índexs automàtics
 8. Plantilles i formularis
 9. Combinar correspondència

  EXCEL – MICROSOFT OFFICE 2016

  Nivell I: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 10. Les referències en l’ús dels càlculs
 11. Funcions bàsiques
 12. Representació bàsica de les dades
 13. 13. Crear una base de dades
 14. Imprimir llibres de treball
  Nivell II: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 15. Funcions d’ús avançat
 16. Opcions de millora per visualitzar els gràfics
 17. Taules dinàmiques
 18. Calcular en una base de dades

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

CUB Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona: documents administratius generals

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


74€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


74€

Comprar la colección

 • Temari Escala Auxiliar Administrativa Universitat de Barcelona

  Temari Escala Auxiliar Administrativa Universit...

  49€
 • Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de ...

  33€

*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Convocatorias anteriores
Año: 2022
Año: 2021
Año: 2018

ADAMS TestPack EXPRÉS

3.000 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

3.000 preguntas

9.99€/mes

Pago único 39.99

4 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

3.000 preguntas

5.99€/mes

Pago único 53.99

9 meses de acceso

Suscríbete

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test