Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

 

Propera convocatòria Auxiliar Administratiu UB 2023

La Universitat de Barcelona té pendent de convocar 58 places d'auxiliar administratiu, corresponents a l'oferta 2022 i l'oferta 2023.

Prepara't amb ADAMS Formación

Et podem ajudar:

Amb Llibres i ADAMS Test.

Èxit dels nostres alumnes

aprobados auxiliares administrativos universidad ADAMS

 

Retribucions Auxiliar Administratiu UB

Les retribucions anuals pugen a més de 21.000€ bruts (Retribucions PAS funcionari 2022).

Funcions Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

 1. Verificar i tramitar documentació corresponent als processos de l’àmbit de treball.
 2. Col·laborar administrativament en els processos generats en l’àmbit de treball.
 3. Atendre i informar els usuaris en assumptes de la seva competència.
 4. Introduir i actualitzar informació en bases de dades i en les diferents aplicacions informàtiques corporatives del seu àmbit.
 5. Elaborar documents administratius segons les instruccions rebudes i la normativa aplicable.
 6. Registrar, classificar i arxivar documents i correspondència, i organitzar la informació en bases de dades.
 7. Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui.

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció d’aspirants és el de concurs oposició.

Fase d’oposició:

La fase d'oposició serà eliminatòria. Per a superar aquesta fase, que tindrà una valoració màxima de 30 punts, caldrà que la suma de la puntuació obtinguda en els exercicis que integren les diferents proves sigui igual o superior al 50% de la puntuació total (15 punts). El resultat dels exercicis que integren les diferents proves no són eliminatoris.

El procés selectiu s’inicia a partir de la segona quinzena del mes de juny de 2023.

L’ordre d’actuació de les persones aspirants a les proves que ho requereixin s’inicia amb les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra B, d’acord amb el que disposa la base 1.8.

La fase d’oposició del procés selectiu està constituït per les proves següents:

 • a) Coneixements:
  • Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics.
  • Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i de documents
  • administratius (CUB).
 • b) Coneixements de llengua catalana.
 • c) Coneixements de llengua castellana.
a) Primera prova: Coneixements

Aquesta prova consta de dos exercicis obligatoris i no eliminatoris, que es fan el mateix dia. Es qualifica de 0 a 30 punts, segons el que estableixen els apartats següents.

Amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la primera prova, el tribunal farà públiques les indicacions escaients per fer cadascun dels exercicis de la prova.

Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 40 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari general que s’especifica com a annex III.

En cas que s’anul·li alguna de les preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i documents administratius (CUB)

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 40 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari sobre coneixements d’ofimàtica i documents administratius que s’especifica com a annex IV.

En cas que s’anul·li alguna de les preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Un cop fets els dos exercicis de la prova de coneixements, el tribunal publica les preguntes i la matriu de respostes.

b) Segona prova: coneixements de llengua catalana

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta segona prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, realització, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

Per superar la prova s’ha de demostrar una pràctica i un domini de la llengua catalana que permetin redactar textos i expressar-se oralment. L’examen avalua la capacitat de produir textos correctes i adequats a la seva finalitat (aproximadament 200 paraules). S’avaluen també els coneixements gramaticals i lèxics d’expressió escrita (25 ítems en forma d’exercicis). Pel que fa a l’expressió oral, caldrà fer la lectura d’un text, resumir-lo i donar l’opinió personal. També caldrà fer una exposició d’una situació comunicativa. Aquesta prova en cap cas equival a la titulació oficial del nivell C1.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no pot superar l’hora i trenta minuts. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les dades de les persones declarades aptes, fent constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

c) Tercera prova: coneixements de llengua castellana.

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta tercera prova, i la llista de persones del torn d’accés lliure convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, realització, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

Per superar la prova s’ha de demostrar una pràctica i un domini de la llengua castellana que permetin redactar textos i expressar-se oralment. L’examen avalua la capacitat de produir textos correctes i adequats a la seva finalitat (aproximadament 200 paraules).

S’avaluen també els coneixements gramaticals i lèxics d’expressió escrita (25 ítems en forma d’exercicis). Pel que fa a l’expressió oral, caldrà fer la lectura d’un text, resumir-lo i donar l’opinió personal. També caldrà fer una exposició d’una situació comunicativa. Aquesta prova en cap cas equival a la titulació oficial del nivell DELE C1.

El tribunal ha de fixar eltemps per a la prova, que no potsuperar l’hora i quinze minuts per a la primera part i els quinze minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les persones declarades aptes, fent constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Fase de concurs:

La puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar, en cap cas, per superar la fase d’oposició.

Segons la convocatòria anterior

TEMARI GENERAL

BLOC I. Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

 1. L’autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
 4. L’espai europeu d’educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d’educació superior.

  BLOC II. Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general

 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
 7. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
 8. L’administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 9. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d’ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 10. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
 11. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l’interessat).

  BLOC III. Recursos humans

 12. . El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 13. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
 14. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
 15. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
 16. Normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions)

TEMARI D’OFIMÀTICA I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

WORD - MICROSOFT OFFICE 2016

Nivell I: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 1. Donar format a un document
 2. Revisar el document
 3. Enumerar les opcions i crear llistes
 4. Organitzar informació amb l'ús de taules
 5. Configuració i impressió
  Nivell II: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 6. Opcions avançades de les taules
 7. Crear índexs automàtics
 8. Plantilles i formularis
 9. Combinar correspondència

  EXCEL – MICROSOFT OFFICE 2016

  Nivell I: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 10. Les referències en l’ús dels càlculs
 11. Funcions bàsiques
 12. Representació bàsica de les dades
 13. Crear una base de dades
 14. Imprimir llibres de treball
  Nivell II: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 15. Funcions d’ús avançat
 16. Opcions de millora per visualitzar els gràfics
 17. Taules dinàmiques
 18. Calcular en una base de dades

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Clases Presenciales Híbridas

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
23-01-2024 M de 16:00 a 21:00 159 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


78€

Comprar la colección

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 8€


78€

Comprar la colección

 • Temari Escala Auxiliar Administrativa Universitat de Barcelona

  Temari Escala Auxiliar Administrativa Universit...

  51€
 • Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de ...

  35€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons la convocatòria anterior

El procediment de selecció d’aspirants és el de concurs oposició.

Fase d’oposició:

La fase d'oposició serà eliminatòria. Per a superar aquesta fase, que tindrà una valoració màxima de 30 punts, caldrà que la suma de la puntuació obtinguda en els exercicis que integren les diferents proves sigui igual o superior al 50% de la puntuació total (15 punts). El resultat dels exercicis que integren les diferents proves no són eliminatoris.

El procés selectiu s’inicia a partir de la segona quinzena del mes de juny de 2023.

L’ordre d’actuació de les persones aspirants a les proves que ho requereixin s’inicia amb les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra B, d’acord amb el que disposa la base 1.8.

La fase d’oposició del procés selectiu està constituït per les proves següents:

 • a) Coneixements:
  • Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics.
  • Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i de documents
  • administratius (CUB).
 • b) Coneixements de llengua catalana.
 • c) Coneixements de llengua castellana.
a) Primera prova: Coneixements

Aquesta prova consta de dos exercicis obligatoris i no eliminatoris, que es fan el mateix dia. Es qualifica de 0 a 30 punts, segons el que estableixen els apartats següents.

Amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la primera prova, el tribunal farà públiques les indicacions escaients per fer cadascun dels exercicis de la prova.

Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 40 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari general que s’especifica com a annex III.

En cas que s’anul·li alguna de les preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i documents administratius (CUB)

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 40 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari sobre coneixements d’ofimàtica i documents administratius que s’especifica com a annex IV.

En cas que s’anul·li alguna de les preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Un cop fets els dos exercicis de la prova de coneixements, el tribunal publica les preguntes i la matriu de respostes.

b) Segona prova: coneixements de llengua catalana

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta segona prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, realització, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

Per superar la prova s’ha de demostrar una pràctica i un domini de la llengua catalana que permetin redactar textos i expressar-se oralment. L’examen avalua la capacitat de produir textos correctes i adequats a la seva finalitat (aproximadament 200 paraules). S’avaluen també els coneixements gramaticals i lèxics d’expressió escrita (25 ítems en forma d’exercicis). Pel que fa a l’expressió oral, caldrà fer la lectura d’un text, resumir-lo i donar l’opinió personal. També caldrà fer una exposició d’una situació comunicativa. Aquesta prova en cap cas equival a la titulació oficial del nivell C1.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no pot superar l’hora i trenta minuts. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les dades de les persones declarades aptes, fent constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

c) Tercera prova: coneixements de llengua castellana.

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta tercera prova, i la llista de persones del torn d’accés lliure convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, realització, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

Per superar la prova s’ha de demostrar una pràctica i un domini de la llengua castellana que permetin redactar textos i expressar-se oralment. L’examen avalua la capacitat de produir textos correctes i adequats a la seva finalitat (aproximadament 200 paraules).

S’avaluen també els coneixements gramaticals i lèxics d’expressió escrita (25 ítems en forma d’exercicis). Pel que fa a l’expressió oral, caldrà fer la lectura d’un text, resumir-lo i donar l’opinió personal. També caldrà fer una exposició d’una situació comunicativa. Aquesta prova en cap cas equival a la titulació oficial del nivell DELE C1.

El tribunal ha de fixar eltemps per a la prova, que no potsuperar l’hora i quinze minuts per a la primera part i els quinze minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les persones declarades aptes, fent constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Fase de concurs:

La puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar, en cap cas, per superar la fase d’oposició.

PROGRAMA

Segons la convocatòria anterior

TEMARI GENERAL

BLOC I. Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

 1. L’autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
 4. L’espai europeu d’educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d’educació superior.

  BLOC II. Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general

 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
 7. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
 8. L’administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 9. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d’ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 10. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
 11. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l’interessat).

  BLOC III. Recursos humans

 12. . El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 13. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
 14. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
 15. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
 16. Normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions)

TEMARI D’OFIMÀTICA I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

WORD - MICROSOFT OFFICE 2016

Nivell I: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 1. Donar format a un document
 2. Revisar el document
 3. Enumerar les opcions i crear llistes
 4. Organitzar informació amb l'ús de taules
 5. Configuració i impressió
  Nivell II: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 6. Opcions avançades de les taules
 7. Crear índexs automàtics
 8. Plantilles i formularis
 9. Combinar correspondència

  EXCEL – MICROSOFT OFFICE 2016

  Nivell I: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 10. Les referències en l’ús dels càlculs
 11. Funcions bàsiques
 12. Representació bàsica de les dades
 13. Crear una base de dades
 14. Imprimir llibres de treball
  Nivell II: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 15. Funcions d’ús avançat
 16. Opcions de millora per visualitzar els gràfics
 17. Taules dinàmiques
 18. Calcular en una base de dades

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona
Organismo
Universitat de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo08-11-2023 | DOGC | Más información
Plazas58 plazas

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Año: 2023
Año: 2022
Año: 2021
Año: 2018

ADAMS TestPack EXPRÉS

3.000 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

3.000 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

3.000 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
23-01-2024 M de 16:00 a 21:00 148 € /mes Barcelona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test