Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

Administración General

Places convocades

Les 228 places corresponen a

Borsa de Treball

Les persones aspirants que hagin superat les proves de la base 7.2 del procés selectiu, compleixin els requisits detallats a la base 2 però no hagin estat proposades per al nomenament com a funcionàries poden integrar-se a la borsa de treball de l'escala auxiliar administrtiva de la Universitat de Barcelona, per ordre de puntuació, a l'efecte de ser cridades per cobrir necessitats temporals mitjançant nomenament om a funcionari interí.

Retribucions

Les retribucions mensuals oscil·len entre 1.300 i 1.500 €.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes per Videoconferències  i Llibres

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona
Organismo
Universitat de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Graduat o equivalent
Sueldo
1.500 euros € aprox.
Estado
Abierto Plazo de Instancias

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo21-12-2020 | DOGC | Más información
Convocatoria
25-11-2021 | DOGC | Más información
Plazas228 plazas
Turno libre212
Discapacitados16

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 26-11-2021 hasta 12-01-2022
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
23.9 €
Información solicitudes

Per ser admès a la convocatòria és imprescindible, a més de complir els requisits generals i específics assenyalats a la base 2, acompanyar la sol·licitud de la documentació requerida a la base 4, signar la sol·licitud, i formalitzar-ne la presentació telemàtica de forma que quedi registrada. Igualment, cal efectuar el pagament dels drets d’examen (taxa) pel procediment regulat en aquestes bases.

La sol·licitud és un document en línia al qual s’accedeix des de l’enllaç següent: accés al tràmit.

S’ha d’accedir al formulari de sol·licitud i signar-lo electrònicament mitjançant un dels sistemes següents:

 • Amb credencials UB: en el cas de membres de la comunitat UB, identificació mitjançant autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent).
 • Amb certificat digital: identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats acceptats per l’integrador de sistemes d’identificador i signatura VALid del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 • Sense certificat digital: preferentment per a persones no residents a l’Estat espanyol i que no estan en disposició d’obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d’un registre d’identificació de persones propi de la UB.

La taxa general que cal satisfer és de 23,90 euros, un cop aplicat el 20 % de bonificació per la presentació de la sol·licitud i el pagament per mitjans electrònics. Així mateix, en cas de taxa bonificada per família monoparental o família nombrosa de categoria general, la taxa es fixa en 14,95 eurosi, en cas de família monoparental o família nombrosa de categoria especial, en 9,00 euros. En ambdós casos, cal aportar una còpia de la justificació documental (títol o targeta acreditativa).

Queden exempts de pagament, amb la justificació documental de la situació escaient, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica i els que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Tareas

 1. Verificar i tramitar documentació corresponent als processos de l’àmbit de treball.
 2. Col·laborar administrativament en els processos generats en l’àmbit de treball.
 3. Atendre i informar els usuaris en assumptes de la seva competència.
 4. Introduir i actualitzar informació en bases de dades i en les diferents aplicacions informàtiques corporatives del seu àmbit.
 5. Elaborar documents administratius segons les instruccions rebudes i la normativa aplicable.
 6. Registrar, classificar i arxivar documents i correspondència, i organitzar la informació en bases de dades.
 7. Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui.

Observaciones

Places reservades a persones amb discapacitat

De les 16 places de discapacitat es reserven 5 places a persones amb discapacitat intel·lectual.

Resultados anteriores

Aprovats convocatòria 2018

El 48,21% dels aprovats del procés selectiu són alumnes d'ADAMS Formació

El procediment de selecció d’aspirants és el de concurs oposició.

Fase d’oposició

El procediment s’inicia a partir de la primera quinzena del mes d’abril de 2022.

Aquesta fase està constituïda per tres proves de caràcter obligatori:

Primera prova. Coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de dos exercicis obligatoris i eliminatoris, que es fan el mateix dia. Es qualifica de 0 a 30 punts, i per superar-la cal obtenir com a mínim 15 punts i haver superat cadascun dels exercicis,segons el que estableixen els apartats següents.

Amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la primera prova, el tribunal farà públiques les indicacions escaients per fer cadascun dels exercicis de la prova.

Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari general que s’especifica com a annex III.

En cas que s’anul·li alguna de les 50 preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts, i per superar-lo cal obtenir com a mínim 6 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i documents administratius (CUB)

S’ha de respondre un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes de tipus test, amb respostes alternatives, més 5 preguntes de reserva, sobre el contingut detallat al temari sobre coneixements d’ofimàtica i documents administratius que s’especifica com a annex IV.

En cas que s’anul·li alguna de les 50 preguntes, es consideren les de reserva per ordre numèric.

La durada màxima per fer aquest exercici és d’una hora.

L’exercici es qualifica de 0 a 15 punts, i per superar-lo cal obtenir com a mínim 6 punts. Les respostes errònies es valoren negativament, a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es tenen en compte.

Un cop fets els dos exercicis de la prova de coneixements, el tribunal publica les preguntes i la matriu de respostes.

Segona prova: coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta segona prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

La prova consta de dues parts:

 • 1. Avaluació del domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text.
 • 2. Avaluació de l’expressió oral a partir de la lectura d’un text i una breu intervenció oral.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no potsuperar l’hora itrenta minuts. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicamentles dades de les persones declarades aptes i fer constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Tercera prova. Coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

El tribunal publica, juntament amb els resultats de la prova anterior, i en tot cas amb cinc dies hàbils d’antelació, la data, l’hora i el lloc d’aquesta tercera prova, i la llista de persones convocades atès que no han estat declarades exemptes de fer-la.

La preparació, correcció i avaluació de la prova va a càrrec dels Serveis Lingüístics de la UB, sota la supervisió i direcció del tribunal. S’ha de fer pública, juntament amb la convocatòria de la prova, la identitat de les persones assessores del tribunal.

La prova consta de dues parts:

 • Avaluació del domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text.
 • Avaluació de l’expressió oral a partir de la lectura d’un text i una breu intervenció oral.

El tribunal ha de fixar el temps per a la prova, que no pot superar l’hora i quinze minuts per a la primera part i els quinze minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució ha de publicar únicament les persones declarades aptes i fer constar el règim de recursos expressat a la base 14.2.

Fase de concurs

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, només s’hi pot optar en el cas d’haver prestat serveis efectius en una administració pública, sigui com a funcionari de carrera o en virtut d'un nomenament com a interí.

La puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar, en cap cas, per superar la fase d’oposició.

TEMARI GENERAL

BLOC I. Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

 1. L’autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
 4. L’espai europeu d’educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d’educació superior.

  BLOC II. Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general

 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa.
 6. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
 8. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
 9. L’administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 10. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d’ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 11. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
 12. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l’interessat).

  BLOC III. Recursos humans

 13. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 14. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
 15. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
 16. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
 17. Normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions)

TEMARI D’OFIMÀTICA I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

WORD - MICROSOFT OFFICE 2016

Nivell I: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 1. Donar format a un document
 2. Revisar el document
 3. Enumerar les opcions i crear llistes
 4. Organitzar informació amb l'ús de taules
 5. Configuració i impressió
  Nivell II: equivalent a la competència C4 (Tractament de la informació escrita) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 6. Opcions avançades de les taules
 7. Crear índexs automàtics
 8. Plantilles i formularis
 9. Combinar correspondència

  EXCEL – MICROSOFT OFFICE 2016

  Nivell I: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 1 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 10. Les referències en l’ús dels càlculs
 11. Funcions bàsiques
 12. Representació bàsica de les dades
 13. 13. Crear una base de dades
 14. Imprimir llibres de treball
  Nivell II: equivalent a la competència C6 (Tractament de la informació numèrica) del certificat de nivell 2 de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya
 15. Funcions d’ús avançat
 16. Opcions de millora per visualitzar els gràfics
 17. Taules dinàmiques
 18. Calcular en una base de dades

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

CUB Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona: documents administratius generals

http://www.ub.edu/tramitsperseu/oposicionsInternesPasFuncionari/faces/inici.xhtml?id=144
http://www.ub.edu/tramitsperseu/oposicionsInternesPasFuncionari/faces/inici.xhtml?id=144

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

 • Temari Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Temari Auxiliars Administratius Universitat de ...

  49€
 • Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de ...

  33€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 73€
antes 82€

Compra ahora y aprovecha el descuento.
Llama al 617 109 109

Convocatorias anteriores

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
15-12-2021 X de 16:00 a 21:00 136 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

 Acepto el envío de comunicaciones de mi interés.

Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. (''ADAMS'') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus peticiones de información sobre nuestros productos y servicios, solicitadas a través de nuestro formulario electrónico. Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test