Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

Administración General

Borsa de Treball

Les persones aspirants que hagin superat totes les proves eliminatòries del procés selectiu, hagin obtingut un mínim de 20 punts en la fase d’oposició, compleixin els requisits detallats a la base 2, però no hagin estat proposades per ser nomenades funcionàries, i així ho hagin fet constar a l’apartat 7 del formulari de la sol·licitud de participació, passaran a formar part de la Borsa de Treball de l’escala Auxiliar Administrativa de la Universitat de Barcelona per ordre de puntuació i a continuació de les persones que ja integren l’actual Borsa, i podran ser cridades per a la cobertura de necessitats temporals mitjançant nomenaments de funcionàries interines.

Retribucions

Les retribucions mensuals oscil·len entre 1.300 i 1.500 €.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes per Videoconferències  i Llibres

Información Básica

Oposición
Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona
Organismo
Universitat de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Graduat o equivalent
Sueldo
1.500 euros € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo19-12-2018 | DOGC | Más información
Plazas176 plazas

Observaciones

Les 176 places corresponen a:

*Aquesta oferta no indica nombre places correspondrien a Auxiliars Administratius, però segons fonts sindicals podrien ser 142 places.

Resultados anteriores

Aprovats convocatòria 2018

El 48,21% dels aprovats del procés selectiu són alumnes d'ADAMS Formació

Segons l'anterior convocatòria

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

Fase d’oposició

S'iniciarà a partir de la segona quinzena del mes de novembre de 2018.

Aquesta fase està constituïda per cinc proves de caràcter obligatori:

Primera prova. Coneixements (eliminatòria)

Consisteix en respondre un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, sobre el contingut detallat al temari general que s’especifica com a Annex III.

La durada màxima per a la realització d’aquesta prova és d’una hora i trenta minuts. La prova es qualifica de 0 a 15 punts, i per superar-la és necessari obtenir 7,5 punts com a mínim. Les respostes errònies es valoren negativament a raó d’una quarta part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no són tingudes en compte.

Les persones aspirants que superin la primera prova (Coneixements) d’aquest procés selectiu, o que superin totes les parts eliminatòries de la fase d’oposició, sense ser adjudicatàries, poden quedar exemptes de realitzar la prova de Coneixements en el primer cas, i les proves de Coneixements, Coneixements de llengua catalana i Coneixements de llengua castellana en el segon cas, en les dues convocatòries immediatament posteriors a aquesta convocatòria, sempre que així es reculli en les bases de les futures convocatòries, atenent a l’homologació de les proves i la forma de qualificació, i en les condicions que aquelles estableixin. En qualsevol cas, l’exempció haurà de ser sol·licitada expressament per la persona aspirant i implicarà la renúncia a efectuar les proves convocades, computant-se per a les mateixes la puntuació assolida en la present.

Segona prova: Supòsit pràctic (eliminatòria)

Consisteix en respondre per escrit un supòsit pràctic elegit per la persona opositora d’entre els tres plantejats pel tribunal, sobre matèries contingudes en els temes de l’Annex III relacionats amb les funcions de l’escala d'auxiliars administratius detallades a l’Annex II.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a una hora. La prova es qualifica des de 0 fins a 10 punts, i per superar-la és necessari obtenir 5 punts com a mínim. El tribunal ha d’aprovar el barem puntuat d’aplicació per a la valoració de la segona prova, en el qual es tindran en compte els coneixements acreditats per la persona aspirant, així com la qualitat del document pel que fa a la seva exposició, correcció ortogràfica i presentació. El barem es farà públic juntament amb la data, hora i lloc de celebració de la prova.

Per tal d’agilitzar el desenvolupament del procés selectiu, les proves primera i segona podran ser realitzades el mateix dia. En aquest cas, la correcció de la segona prova quedarà supeditada a la superació de la primera.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (eliminatòria)

El tribunal publicarà juntament amb els resultats de la prova anterior la data, hora i lloc d’aquesta prova, que hauran de realitzar les persones que no hagin estat declarades exemptes a la llista definitiva de persones admeses i excloses.

La prova consta de dues parts:

 • 1a: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim, i dels coneixements lingüístics relacionats amb les funcions de l’escala d'auxiliars administratius per mitjà d’una prova escrita.
 • 2a: s’avaluarà l’expressió oral a partir de la lectura d’un text sobre un tema d’actualitat i d’una breu intervenció oral. El tribunal fixarà el temps per fer aquesta prova, que no podrà superar 1 hora i 15 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució publicarà el nom i cognoms únicament de les persones declarades aptes.
Quarta prova. Coneixements de llengua castellana (eliminatòria)

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a aquelles persones aspirants que no hagin estat declarades exemptes a la llista definitiva de persones admeses i excloses, per no tenir la nacionalitat espanyola i no haver acreditat en termini estar en possessió d’un certificat en què consti que han cursat els ensenyaments primari i secundari i el batxillerat a l’Estat espanyol, del diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o un d’equivalent, o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

La prova consta de dues parts:

 • 1a: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim, i dels coneixements lingüístics relacionats amb les funcions de l’escala d'auxiliars administratius per mitjà d’una prova escrita.
 • 2a: s’avaluarà l’expressió oral a partir de la lectura d’un text sobre un tema d’actualitat i d’una breu intervenció oral.

El tribunal fixarà el temps per fer aquesta prova, que no podrà superar 1 hora i 15 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona part. La qualificació de la prova és d’apte o no apte, i la resolució publicarà el nom i cognoms únicament de les persones declarades aptes.

Cinquena prova (no eliminatòria)

La prova consta de dos exercicis, que seran convocats amb la deguda antelació.

Primer exercici: Habilitats professionals (no eliminatori).

Consisteix en respondre un qüestionari amb respostes alternatives relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball que s’adjunten com a Annex II, per tal de valorar el grau d’adequació de les persones aspirants a les esmentades funcions especialment pel que fa a: atenció a l’usuari, elaboració de documents administratius, treball en equip i gestió de l’arxiu.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, que se sumaran a la puntuació obtinguda a la resta de proves.

Segon exercici: Entrevista (no eliminatori)

El tribunal convocarà a les persones aspirants a una entrevista per valorar les habilitats personals d’adequació al perfil de les places, els interessos i la motivació per a l’àmbit funcional i el desenvolupament professional.

L’entrevista es qualifica de 0 fins a 5 punts, que se sumaran a la puntuació obtinguda a la resta de proves. Les qualificacions obtingudes es faran públiques juntament amb la qualificació final de la fase d’oposició.

Qualificació final de la fase d’oposició

Es farà pública pel tribunal i es determina per la suma de les puntuacions obtingudes a les proves. És un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar recurs, sense perjudici de les reclamacions oportunes.

Fase de concurs

A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, només s’hi pot optar en el cas d’haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública, sigui com a funcionari de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí o d'un contracte de naturalesa laboral.

En cap cas, la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar la fase d’oposició.

Segons l'anterior convocatòria

 1. L’autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona: òrgans de govern i aspectes organitzatius de la UB. Gestió econòmica i pressupost.
 4. L’Espai europeu d’educació superior. Ensenyaments de grau, màster oficial i doctorat. Estudis propis i extensió universitària.
 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. Acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu.
 7. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 8. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Estructura general. Títol I: Disposicions generals i Títol II: De la transparència.
 9. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Estructura general. Capítol I: Disposicions generals, Capítol II: Principis i Capítol III: Drets de l’interessat.
 10. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 11. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistema de provisió de llocs.
 12. El personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes. Categories.
 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.

Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

 • Temari i Supòsits Pràctics Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Temari i Supòsits Pràctics Auxiliars Administratius ...

  59€
 • Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

  Qüestionari Auxiliars Administratius Universitat de ...

  30€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 80€
antes 89€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test