Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

 

Previsió convocatòria

Previsió de 1.296 places. Es convocaràn a partir del mes de febrer i els exàmens es preveuen, previsiblement, entre els mesos de maig i juny de 2024.

El procés selectiu per a la promoció interna té els mateixos termes i les condicions que el procés selectiu d'estabilització. Per això el temari i els exercicis seran coincidents.

Prepara't amb nosaltres

Per ajudar-vos en la vostra preparació, us oferim classes presencials, presencials híbrides i per videoconferència.

Llibres: I a més a més tenim editat el temari amb els 8 temes que s'exigiran en estabilització, que coincidiran amb els que s'exigeixin per a la promoció interna

Funcions

 • Tasques de mecanografia, introducció de dades en aplicacions informàtiques, elaboració de formularis, col•laboració en tasques essencials de la tramitació administrativa (tramesa de correu, registre...).
 • També tasques de secretariat (atenció de visites, gestió de trucades i de l'agenda del superior jeràrquic, convocatòria de reunions).
 • Atenció al públic (informació básica) si el Iloc ho requereix (exemple: Oficines de Treball, oficines de registre, etc.), despatx de correspondencia.
 • Es pot optar a Iloc de cap de negociat (nivell 18).
 • Nivells 10 a 18.

Segons el decret llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera:

Aquesta promoció interna als cossos, escales o especialitats de personal funcionari d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de fer de forma paral·lela al procés d'estabilització per concurs oposició, de manera que el procediment selectiu es realitzi en els mateixos termes i condicions. 

Els sindicats han informat que el procés selectiu tindrà una puntuació màxima de 100 punts:

Fase d’oposició (60 punts): una única prova amb dos exercicis tipus test no eliminatoris

 • El primer exercici de caràcter teòric (valoració màxima de 25 punts).
 • El segon exercici de caràcter pràctic (valoració màxima de 35 punts).

Fase de concurs (40 punts). Es valoraran:

 • Serveis prestats (puntuació màxima 32 punts).
 • Superació sense plaça de concurs oposició (2 punts).
 • Coneixements de català (puntuació màxima 3 punts).
 • ACTIC i equivalents (puntuació màxima 3 punts).

Nombre de temes Cos General:

 • C2 (D): 8
 • C1 (C): 13
 • A2 (B): 26
 • A1 (A): 30

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2).

En els processos d’estabilització (i promoció interna) que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 2. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 8. La funció pública: les classes d'empleats i empleades públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.
 10. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 11. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Clases Presenciales Híbridas

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
18-01-2024 J de 16:30 a 20:30 144 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 6 meses
298 € Matricúlate

Cos Auxiliar Administratiu Generalitat de Catalunya Promoció Interna

Colección
completa

Colección
completa


 • Temari Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya (estabilització)

  Temari Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalu...

  36€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

Segons el decret llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera:

Aquesta promoció interna als cossos, escales o especialitats de personal funcionari d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de fer de forma paral·lela al procés d'estabilització per concurs oposició, de manera que el procediment selectiu es realitzi en els mateixos termes i condicions. 

Els sindicats han informat que el procés selectiu tindrà una puntuació màxima de 100 punts:

Fase d’oposició (60 punts): una única prova amb dos exercicis tipus test no eliminatoris

 • El primer exercici de caràcter teòric (valoració màxima de 25 punts).
 • El segon exercici de caràcter pràctic (valoració màxima de 35 punts).

Fase de concurs (40 punts). Es valoraran:

 • Serveis prestats (puntuació màxima 32 punts).
 • Superació sense plaça de concurs oposició (2 punts).
 • Coneixements de català (puntuació màxima 3 punts).
 • ACTIC i equivalents (puntuació màxima 3 punts).

Nombre de temes Cos General:

 • C2 (D): 8
 • C1 (C): 13
 • A2 (B): 26
 • A1 (A): 30

PROGRAMA

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2).

En els processos d’estabilització (i promoció interna) que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 2. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 8. La funció pública: les classes d'empleats i empleades públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.
 10. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 11. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas1296 plazas

Clases por Videoconferencia

Para los que no quieran perder el tiempo en desplazamientos. Sigue las clases en remoto, con acceso inmediato al contenido y posibilidad de interactuar directamente con el profesor durante la sesión. Además dispondrás de todas las clases grabadas durante 15 días.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
18-01-2024 J de 16:30 a 20:30 132 € /mes Barcelona * Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test