Administratius Generalitat de Catalunya-estabilització

 

Convocades

373 places del cos administratiu OPO 2021 estabilització (sistema de concurs oposició). 

En tot cas, els processos d'estabilització estan oberts a tots i es garantirà la lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podent presentar-se qualsevol aspirant que reuneixi els requisits generals dels processos de selecció.

A més d'aquestes places d'estabilització, la Generalitat de Catalunya ha ofertat 125 places de la taxa de reposició, que no es veuen afectades per la nova normativa per reduir la temporalitat: >> Adminstratius Generalitat de Catalunya

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per VideoconferènciaClasses Presencials Hibrídes, Curs Online i Llibres. També amb ADAMS Test.

Al nostre Centre a Girona disposem de Classes Presencials.

Funcions

 • Tasques de suport administratiu a la tramitació d'expedients, actualització d'informació en aplicacions informàtiques.
 • Preparació i redacció de documents (cartes, comunicacions diverses), treballs de càlcul numèric,
 • Tasques de consulta i recerca d'informació.
 • Atenció al públic presencial i telefònica si el lloc ho requereix (Oficina de Treball, registre, Servei Català de Trànsit, etc.).
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos auxiliar administratiu.
 • Es pot optar a lloc de cap de negociat (nivell 20-22).
 • Nivells 12 a 22.

Les proves s'iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Els exercicis d'aquests processos de selecció es celebraran el mateix dia i a la mateixa hora per a totes els cossos, escales i/o especialitats convocades.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d'oposició

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer Exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora 20 minuts

La qualificació de l'exercici és de 0 a 25 punts.

b) Segon exercici: supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva sobre el contingut de la part específica dels temaris que es detalla en l'annex corresponent.

Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s'establirà en l'annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions del cos, escala o especialitat convocat.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana per a persones no exemptes.

Fase de concurs

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Mèrits que es valoren

 • Serveis prestats: fins a un màxim de 32 punts
 • Superació sense plaça de processos selectius d'accés
 • Coneixements de llengua catalana: fins a un màxim de 3 punts
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1).

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

 1. Tema 1 Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties.
 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 3. Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat.
 5. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
 6. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.
 7. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
 8. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.
 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.
 10. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada.
 11. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.
 13. El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.
 14. Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.
 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.
 18. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica.
 19. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei.
 20. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.
 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.
 23. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.
 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

Les proves s'iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Els exercicis d'aquests processos de selecció es celebraran el mateix dia i a la mateixa hora per a totes els cossos, escales i/o especialitats convocades.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d'oposició

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer Exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora 20 minuts

La qualificació de l'exercici és de 0 a 25 punts.

b) Segon exercici: supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva sobre el contingut de la part específica dels temaris que es detalla en l'annex corresponent.

Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s'establirà en l'annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions del cos, escala o especialitat convocat.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 35 punts.

Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana per a persones no exemptes.

Fase de concurs

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Mèrits que es valoren

 • Serveis prestats: fins a un màxim de 32 punts
 • Superació sense plaça de processos selectius d'accés
 • Coneixements de llengua catalana: fins a un màxim de 3 punts
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

PROGRAMA

DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1).

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 25 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

 1. Tema 1 Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties.
 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 3. Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat.
 5. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
 6. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.
 7. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
 8. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.
 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.
 10. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada.
 11. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.
 13. El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.
 14. Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.
 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.
 18. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica.
 19. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei.
 20. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.
 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.
 23. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.
 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Datos básicos

Oposición
Administratius Generalitat de Catalunya-estabilització
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Sueldo
entre 19.540,74 i 20.233,86 euros bruts anuals amb € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo25-05-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
20-12-2022 | DOGC | Más información
Plazas373 plazas
Turno libre208
Discapacitados165

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 21-12-2022 hasta 19-01-2023
Derechos de examen
32.15 €
Información solicitudes

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través del web https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/, o del web Tràmits Gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135) mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Taxa general: 32,15 euros.

 • Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros.
 • Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

Requisitos

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1)

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación20-02-2023
Fecha reclamacionesdesde 21-02-2023 hasta 06-03-2023
Más informaciónDOGC Enlace
DefinitivaFecha publicación27-04-2023
Más informaciónDOGC Enlace

Ejercicios

Primera prova
Primera prova (Repetició de la prova)
Tercera prova
29-04-2023
08-07-2023
18-11-2023
Fase de concurso
Oberta la fase de concurs: fins al 20 de setembre de 2023.

Resoluciones del tribunal

Publicació de la modificació de les qualificacions (notes) i els resultats de les proves de la fase d’oposició dels dies 1 i 8 de juliol de 2023 i la valoració provisional de mèrits (24-10-2023)

Observaciones

Les 165 places de discapacitat corresponen a:

 • 102 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades
 • 63 es reserven a persones amb discapacitat intel·lectual.

ADAMS TestPack EXPRÉS

2.500 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

2.500 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

2.500 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test