Producto añadido a la cesta
Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 19/03/24

Nº de páginas: 410

ISBN: 978-84-1116-908-0

45,00
Tema 16. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
Tema 17. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
Tema 18. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
Tema 19. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
Tema 20. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
Tema 21. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
Tema 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos
Tema 24. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
Tema 25. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Tema 26. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
Tema 27. La preparació dels contractes. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 28. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
Tema 29. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 30. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Sinopsis

Aquest Temari 2 de la Part específica (opció general) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves d’accés a la categoria professional del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 16 a 30 del programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, al qual es refereix l’actual convocatòria, aprovada per la Resolució PRE/423/2024, de 16 de febrer (DOGC núm. 9105, de 20/02/2024). Aquesta edició és vàlida per als processos de reposició, promoció interna i estabilització. Considerem que aquest material, juntament amb el Temari 1, el volum de Supòsits pràctics, i la versió online del qüestionari d’Adams Test, constitueixen l’eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l’ajudarà en la consecució del seu objectiu d’accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!