Producto añadido a la cesta
Qüestionari i Competències professionals Cos Administratiu Generalitat de Catalunya
Añadir al carrito
Qüestionari i Competències professionals Cos Administratiu Generalitat de Catalunya

Qüestionari i Competències professionals Cos Administratiu Generalitat de Catalunya

Fecha de edición: 10/11/23

Nº de páginas: 728

ISBN: 978-84-1116-678-2

42,00
EXERCICIS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
Bloc I. Coneixement teòric de les funcions a desenvolupar
Bloc II. Perfil de competències professionals. Model de qüestionari tipus
Test:
TESTS DE TEMES
Tema 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties.
Tema 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
Tema 3. Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.
Tema 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat.
Tema 5. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 6. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.
Tema 7. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
Tema 8. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura.
La suplència.
Tema 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.
Tema 10. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada.
Tema 11. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
Tema 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.
Tema 13. El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.
Tema 14. Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tema 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.
Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
Tema 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.
Tema 18. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica.
Tema 19. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei.
Tema 20. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
Tema 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.
Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.
Tema 23. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.
Tema 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
Tema 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

TESTS PARCIALS
Test Parcial 1 (Temes 1 a 3)
Test Parcial 2 (Temes 4 a 7)
Test Parcial 3 (Temes 8 a 11)
Test Parcial 4 (Temes 12 a 16)
Test Parcial 5 (Temes 17 i 18)
Test Parcial 6 (Temes 19 a 23)
Test Parcial 7 (Temes 24 i 25)


TESTS D'EXÀMENS
Test d'Examen 1
Test d'Examen 2
Test d'Examen 3
Test d'Examen 4
Test d'Examen 5
Test d'Examen 6
Test d'Examen 7
Test d'Examen 8
Test d'Examen 9
Test d'Examen 10
Test d'Examen 11

Sinopsis

Surt al carrer una nova edició del volum de Qüestionaris i Competències Professionals per a la preparació proves selectives d’accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya segons els desenvolupament del programa oficial, aprovat per Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC de 29/07/2022).
Aquest volum està estructurat en quatre parts clarament diferenciades: Test de competències professionals, 25 Tests de Temes, 7 Tests Parcials dels diferents blocs de matèries, i 11 Tests d’Examen.
Amb més de 1.400 preguntes amb les respostes justificades, estem convençuts que aquest volum pràctic, juntament amb els temaris 1 i 2, resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat en accedir a aquesta categoria.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d’aquest qüestionari.

Libros de la colección

ADAMS Test

Ponemos a tu disposición miles de preguntas online para reforzar el estudio de tu oposición.

Más información
HERO ADAMSTEST DESKTOP
ico book libros

Amplia variedad en libros de formación

ico shipping libros

Entregas en 2-3 días laborables

Gastos de envío gratuitos a partir de 51€*

* Aplicable únicamente a Península (excluidas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

¡Sigue nuestras redes sociales!